Helliggjørelsen og sorg over synden

Fra Scrivers  ”Sjeleskatt”.

 

                                                   Gud bor i sjelen

Sjelen er i Den Hellige Ånds skole, der Han herliggjør Jesus Kristus (Joh. 16, 14), det er: Skildrer Ham med levende farver, fremstiller Ham stor og herlig og gjør Ham til hjertets eiendom med alle Hans velgjerninger, så at det vet hva det har i Ham, nemlig rettferdighet og et evig liv. Den er Hans bolig og verksted, som Han uavlatelig arbeider i på dens forbedring og pryder og smykker den med sine gaver. Den er Hans tempel, som Han beviser seg herlig og kraftig i, som Han oppfyller med seg selv og sin nåde, som Han lærer i, sukker, ber, ivrer, virker og gjør undergjerninger. Ikke uten grunn skriver derfor en gammel lærer: ”Sjelens værdighet består i det, at den er et Guds hus og bolig, som Gud heller bor i enn i Himmelen og på jorden, og den troende sjel har mer av Gud i seg enn alle Himler og alle herlige templer og alt, hva Gud noensinne har skapt; for i sjelen har Gud sitt velbehag; i den er Han med sitt hjerte, sin nåde, sin kjærlighet” osv. (Tauler). Dette er, hva den hellige apostel Peter sier: Herlighetens og Guds Ånd hviler på eder (1 Pet. 4, 14). Men hvor hellig og herlig er ikke den sjel, som Gud finner sin hvile i, likesom det uimotsigelig  ville vitne om en ualminnelig kjærlighet og nåde, når en mektig fyrste la sitt i en av sine undersåtters skjød og søtelig sovnet inn der.

                                                Den himmelske vin

Ikke nok med det: Den Hellig Ånd er sjelens vin, som kveger og gleder den og gjør den drukken. Dens hjerte er det kar, som fylles med denne himmelske vin. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellig Ånd, som er oss gitt, sier apostelen (Rom. 5, 5). Av denne søte vin var apostlene fulle på den første hellige Pinsedag (Ap. Gj. 2, 4-13), og den var også den flyktende Davids vederkvegelse, da han måtte se på at andre holdt korn og vinhøst, mens han derimot måtte vandre om i ørkenen og skjule seg i klippehuler og ha det knapt og kummerlig. Du ga større glede i mitt hjerte, enn deres hvis  korn og most var mangfoldig. Du er min vin og mitt brød og metter min sjel så vel, at i fred vil jeg både legge meg og sove; (Sal. 4, 8-9). Hvilken høy verdighet! Den edleste vin, den beste spise i verden er for ringe for den! Gud selv er dens spise; Guds kjærlighet og Ånd er dens vin, som den fylles med og som den blir drukken av, så at den jubler av freidighet og glede! Men hva dette er for en herlighet, kan ikke noe kjødelig hjerte fatte,  og de som vet, hva det er å være full av Den Hellig Ånd, å være mett og drukken av Guds kjærlighet, de kunne ikke forklare det. Dette er en forsmak og begynnelse på det evige liv.

 

                                                 Åndens  salvelse

Den Hellig Ånd kalles også sjelens salvelse (2 Kor. 1, 21; 1 Joh. 2, 27 – 28;  Åp. 1, 6; 5, 10). For likesom tidligere prestene, profetene  og kongene i det gamle Testamentet  ble salvet med den hellige salveolje, slik blir de troende sjeler, som Kristus har gjort til konger og prester for Gud, salvet med Den Hellig Ånd. Denne hellige olje, som er utgytt over vårt Hode Kristus uten mål, flyter ned på Hans lemmer; for Gud har i dåpen rikelig utøst den Hellig Ånd over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser (Tit. 3, 6). Stod nå Herrens salvede i det gamle Testamentet i høy akt og ære, hvor mye mer ikke da i det Nye Testamentet! Den Hellig Ånd kaltes de troendes segl og et pant på deres arv (Ef. 1, 13 – 14). Et segl på sjelen  er Guds Ånd, fordi Han inntrykker forsikringen  om Guds nåde, syndenes forlatelse og det evige liv i våre hjerter, slik som også det andre ord,  nemlig at Han er et pant, forklarer det. Men tenk, hvor kjær Gud må ha den vare og det kar, som Han slik besegler og forsikrer med et så stort pant på sin nåde! Om den Herre Jesus sies det, at Hans himmelske Fader har beseglet ham (Joh. 6, 27), det er slik som den weimarske  Bibel svært godt forklarer det: Gud har i sitt Ord fremstillet Ham som en kostbar og såre verdifull gave til menneskene, som deres livsens brød, - Han har oppfylt Ham med så mange underfulle gaver av Den Hellig Ånd og  utrustet Ham med slik en kraft at man ikke har noen grunn til å dra Hans embete i tvil, men med rette anser Ham for den eneste megler mellom Gud og mennesker og verdens eneste Frelser. Likesom nå den Herre Jesus er beseglet