En samtale med mitt Huses folk, ved betraktningen over Johannes Evangelieboks 4.kap. 7-25

 

Hans Nielsen Hauge

 

Her finner vi at Jesus vår Frelser har en samtale med en samaritansk kvinne, og vi vil betrakte:

 

  1. Jesu kjærlighet til å lokke og overbevise syndere om den salige stand de kunne komme i når de omvender seg og tror på Ham.
  2. Om det levende vann Jesus talte om i de anviste Ord.
  3. Hva som hindrer oss å tilbe Gud i Ånd og sannhet.
  4. Hva det er å tilbe Gud i Ånd og sannhet.

 

1)  Jesus var etter naturen født jøde og innlater seg i samtale med en samaritansk kvinne. Dette foraktet jødene i alminnelighet, men her viser vår Frelser oss at Han ikke forakter noen. Kvinnen forundret seg og over at Han bad henne om vann å drikke. Jesus svarte: dersom du kjente den Guds Gave og hvem den er som sier til deg, gi meg å drikke, da hadde du bedt ham gi deg levende vann. Kvinnen svarte, du har intet å dra opp med, og brønnen er dyp. Jesus forklarte at den som drikker av det vann hun drar opp, tørster igjen, men den som drikker av det vann Han vil gi, skal til evig tid ikke tørste. Kvinnen kunne ennå ikke forstå seg på denne livets åndelige  leskelse, men ble i sin kjødelige sans. Kristi uendelige kjærlighet som ville overbevise og overtale til å søke den nåde han tibød henne, måtte derfor gripe til et annet middel, han kjente hjertet og menneskets levnet i sin allvitenhet. Han forsøker kjærlig å overbevise kvinnen om hennes synd og sier til henne: kall på din mann! Kvinnen svarte, jeg har ikke mann. Jesus sa, du talte vel, eller du talte sannhet, og gjør vel i at du tilstår din synd. Jeg vet din tilstand, du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din. Altså vet du nå du er en synder og trenger til min nådes kraft til å omvende deg fra din urene vei. Slik kan vi innse Jesu Ords mening med denne kvinne. Akk, hvor ofte fant og finner vi ikke ennå Jesu lignende tale til oss, om ikke med Ord for vårt sinnelag eller på den måte - likevel i samme hensikt, for Hans røst taler kjærlig og overbeviser alvorlig enhver, ettersom hans hjerte er hardt eller blødt til, og ettersom han er mer eller mindre innviklet i den eller en annen synd. Han lokker oss ofte med sin store kjærlighet, at vi skulle vende om fra den onde vei, at vår sjel ikke kan finne noen sann leskelse i syndens øvelse, så jo mer Han treller for å fornøye eller føde sin begjærlighet, jo mer tørster Han. Jesu Ånd rører oss altså når våre lidenskaper stanser litt, når vi er i enerom, og vårt hjerte føler snart en tomhet, en matthet og en hellig angst,  igjen med en påminnelse om at vi skulle søke Ham, vende vårt sinn fra det onde og lenges etter den nåde og fred som er å finne i Gud. Vår sjel som vel har tapt Guds billede, men som likevel erkjenner ved Herrens nådes kall og lysets stråler vi ingen sann glede, ingen rett lykke har i verden, når vi ikke har Guds nåde. Vil vi altså besinne oss, da føler vi der var ikke noe høyere gode enn å bli forlikt med vår Gud. Især virker Guds Ånd på oss fremfor alt ved sitt Ord, når det tales av et begeistret menneske som har gaver til å forklare Hans Ord. Ordet virker på vårt hjerte, så enda forherdede mennesker må bøye seg for sannheten. Likevel, de som ikke vil vende om fra syndens vei og gi Gud æren, forherder seg igjen, fordi de elsker mørkre, da deres gjerninger er onde. Disse mennesker drister seg likevel til å kalle seg kristne etter Kristus. De nyter også utvortes Hans sakramente, ja enda handler mot deres bedre vitende. De kan vente seg en stor straff hisset og har ofte et urolig sinn. Vi ser endatil en del ved enden av sin løpebane, når vellyster og verdens syndige larm ikke lengre kan smake dem, og hvor mye de enn eier av verdens gods, kan dette likevel ikke mette dem, men de henfaller i tungsinn så at en del av disse forkorter sitt liv. Dette beviser at verden kan ikke leske og kvege mennesket, men gir dem fordervelsens lønn. Akk, måtte ingen av dere mine medkalte gå slik hen i fordervelse, la oss betenke nøye det store ansvar vi står i som vet Guds vilje. Den som ikke retter sitt levnet etter det, han får flere hugg, likevel er den uvitende ikke unnskylt, for han burde søke opplysning. La oss bruke verdig Hans nådemidler og gå hjem igjen når vi har hørt Herrens Ord eller nydt Hans sakramente med et forbedret og renset hjerte samt forsett til ikke å synde mer, akte på den Jesu røst som har ved sin Hellig Ånd kalt og ennå kaller på oss, snart ved lidelser, atter ved velgjerninger, først og fremst når vi er alene og da som vi siden vil tale om, inderlig be til Gud.

 

 

2)  I de før anviste Ord sier Jesus til kvinnen: Dersom du kjente den Guds Gave, og hvem den er som sier til deg: gi meg å drikke! Da hadde du bedt ham, og han hadde  gitt deg levende vann. Senere forklarte Jesus for kvinnen at hver som drikker av dette vann som jeg vil gi ham, skal bli en kilde med vann i ham som veller fram til et evig liv. Her taler Jesus først om en nådegave, ja medkalte til livet, det er nåde på nåde, en uendelig stor og uutsielig  gave å få drikke av dette Livets vann som veller fram til evig liv og salighet. Å, inderlig ønsker jeg at dere alle kjente den nåde. Hvorledes eller med hva Ord jeg skal tale til dere: min tunge er alt for svak til å stamme ut om slik en salighet. Gid dere smakte bare noen dråper av denne Livets Kilde slik at deres lengsel måtte bli langt større enn især noen av deres lengsel hittil har vært etter dette Vann. Likevel vi alle, jeg altså medregnet, jeg tør, vil og kan ikke nekte at jeg jo har smakt dette Livets Kildevann, men jeg er svak nok til å la meg trekke derfra av de mange salighetsfiender som trekker på min og deres sans og hjerte. Å, la oss stå imot det, la vårt hele hjerte, sjel og sinn utstrekke oss i bønn til Gud om kraft til det, villig motta den salighets kalk eller lidelser, som David taler om, han ville enda med et lydig hjerte takke Gud for det som Den Hellig Ånd kunne få tukte og lede vårt hjerte fra synden til Gud. De trengsler og lidelser vi her lider i kjødet er for det første meget korte, og for det andre ulignelig mot den tørrhet, det rike og vellystige onde som ikke kunne få en dråpe vann å leske seg ved, se Lukas 16.

 

Vi vil vende om fra de vonde veier, vil be vår Gud og Frelser at Han ved sin Ånd vil virke lengsel og tørst i oss etter livets vann, og med David lede oss til de levende vann- strømmer. Visst må vi på grunn av vår syndesvakhet tåle at Gud unndrar sin nåde eller sine gledesstrømmer fra oss, da hovmod og sikkerhet ved det så lett vil innsnike seg. Men vi må da holde oss fast ved Ham i troen og håpet av lyst til Hans Lov etter det innvortes mennesket og holde vårt utvortes menneske eller sansene i tømme, så syndige begjæringer ikke forviller oss bort fra Gud. Være tålmodige og bie etter Ham, Han skal visselig hjelpe oss i sin behagelige tid, bare vi er trofaste og ber etter Hans vilje.

 

 

3)  Etter at Jesus hadde kjærlig kallet på den samaritanske kvinne og åpenbart hennes skjulte synder, så erkjenner hun Ham for en profet og spør Ham om det er rettest å tilbe på Samaria berg, hvor hun og hennes trosbrødre tilbad, eller om det er rettere å tilbe i Jerusalem. Til dette svarte Jesus: Kvinne, tro meg, at den time kommer når I verken på dette berg eller i Jerusalem skal tilbe Faderen. I tilber det I ikke vet, vi tilber det som vi vet, for saliggjørelsen er av Jødene. Vel synes Jesus med disse siste ord å betegne at Jerusalem var et rettere sted å tilbe i enn på det samaritanske berg, for på det andre sted var Moses og Profetenes skrifter leste, og den utvortes gudsdyrkelse vedlikeholdt. Derimot forførte Jeroboam de 10 Israels stammer til å ofre til avgudene, se 1 Kong. 12. Disse er siden kalt Samaritaner. Men egentlig erklærte vår Frelser at den tid skulle komme, når ingen av disse steder skulle tilbedes på. Jerusalem ble og ødelagt noe over 40 år deretter. Kristi etterfølgere var heller ikke bundet til noen viss tid eller sted, men hvor 2 eller 3 er samlet, især skulle vi tilbe Gud i vårt lønnkammer. Vi må beklage at alt for mange henger ved utvortes tid og sted. Noen stoler på sin kirkegang, men legger ikke Guds Ord på sitt hjerte. Andre eller vel enkelte leser morgen og aftenbønn i en bok som kunne være høyst oppbyggelig og godt, men da bønnen blir i ord og den utvortes sans, ja ofte enda så sanseløs, og ingen samling og tanke med attrå om å få den nåde av Gud som de ord de hører eller leser om, så er dette bevis nok, at disse ikke tilber Gud i ånd og sannhet. Jeg vil ikke nevne de som aldri tilber Gud med munnen, men holder det for en unyttig gjerning. At slike mennesker ikke søker Gud ved bønnen, kommer av det at de trenger ikke, tror ikke heller Gud og Hans Ord. De drikker av den gamle vin eller synder, Luk. 5. Derfor trenger de ikke den nye vin. Men vi, medkalte, har følt og føler bønnens nødvendighet og nytte. Hva hindrer oss fra å tilbe Gud i Ånd og sannhet, og om vi ber, hvorfor får vi ikke? Å! Vi må inderlig klage, hindringene er mange. Den første årsak er, at hemmelige synder har fått interesse over vårt hjerte, vi elsker noe i verden eller oss selv og skapningene som ikke er i og av Gud, men etter vår egen syndige begjær. Dette oppfyller sjelen slik at vi taper sansen for det åndelige og trang til Guds nåde. For det andre, lunkenhet  har sin opprinnelse av ledighet eller likegyldighet og forsømmelse i å fremme Guds gjerning. Denne lunkenhet virker en slags kjede på Guds Ord eller bønnen. For det tredje, så må ofte den sanne bønn forenes med kamp mot jordiske sorger, unyttige tanker og mer. Så snart vi nå er etterlatne i denne strid og ikke gjør vold på vårt hastige hjerte, er det den mangfoldighet av fremmede tanker og sannselige adspredelser som forvirrer oss fra å be eller kveler den trang etter Guds nåde, som kunne styrke oss i troen til å be. Da tapes det gode.

 

 

4)  Å tilbe Gud i Ånd og sannhet som Jesus sier, Faderen søker etter slike som tilber Ham. Gud er en Ånd, og de som tilber Ham, bør tilbe i Ånd og sannhet. At disse var den kjære Gud behagelige, det er ingen tvil om, da Han søker etter slike tilbedere. Akk, hvor kjært og lykksalig var det ikke altså, når vi verdig tilba Ham. Vi må derfor la vår sjel stå åpen for å lære denne sanne tilbedelse. Ingen ber noen inderlig eller av ganske hjerte uten han først tror den han ber kan hjelpe seg. For det andre: På hva måte har Gud tilbudt oss hjelp? Vi kan se og med forstanden fatte av alle skapte ting, at der er en allmektig, hellig og rettferdig Gud til, som kan og vil hjelpe dem som søker Ham rett. Dette lærer fremfor alt Hans Ord, betraktet med et enfoldig og åpent hjerte og sukk i oss selv om å forstå dette og bøye oss villig under det. Da vil Guds Ånd på en underfull måte, ved Jesu forhvervede nåde virke troen i alle de som mottar Ham eller lengter etter denne nåde. Ved troen får vi og noen dråper av Livets vann som Jesus talte med den før omtalte kvinne om, men siden overbeviste Han henne om hennes synder. Så går det og de som begynner å sukke i seg selv og ber til Gud om en rett opplysning, en sann levende tro og en forsikring eller åndelig glede, men og da straks får kjenne hvor fordervet han er av synden. Først da kommer bønnens Ånd til å ytre seg kraftig i vårt hjerte om syndenes forlatelse, fremfor alt ber vi om å bli befridd fra syndens tjeneste og og helliget til Guds ære. Her lærer vi hva det er å tilbe Faderen i Ånd og sannhet, eller av vårt ganske hjerte. Først fordi vi forlater oss i troen ganske på Ham, at Han kan og vil hjelpe oss. For det andre så er vår hele sjels kraft antent til Gud, at Han vil gi oss hva Han ser tjener til salighets gavn. Å! Hvilken nåde har den sjel som slik ber, at Hans navn må helliges, Hans rike må komme til oss og Hans vilje skje av oss. Men kunne vi spørre: kan vi slik be med vår sjel uten fremmede tanker, uten noen uren sans når vi vil? Vår erfaring må svare nei til dette, og igjen spørre: hva er årsaken? Svar: den kommer dels fra at vi må lære at vi ikke lever i eller av oss selv, og ikke kan utrette noe godt uten Guds bistand. Så kan vi heller ikke be uten Han gir oss nåde til det av sin Ånd. Han lærer oss å be inderlig og på en velbehagelig måte for Gud som styrker vårt hjerte til å oppofre enda vårt liv til Hans tjeneste. Men dels henger synden ved oss, som ofte kveler den levende bønn. Det må vi ofte føle og beklage at vi ikke kan som vi ønsker - det å tilbe Gud i Ånd og sannhet - i denne tilstand var det godt om vår lengsel til å be kunne vekke opp sorg i vårt hjerte over vår ugudelighet, og denne sorg da vekker opp sann attrå i oss med sukk etter bønnens Ånd.

 

Altså vil jeg til slutt minne dere om at den som vil ha livsens vann, han må sette en sterk vakt om denne salige skatt. Han må ydmykt be og stadig våke samt stride og motstå såvel de mindre som de større synder. Han må sukke, lenges og sørge over at han ikke nok påkaller sin Gud, og lover og takker Ham for den nådesmule han har mottatt, påkalle Herren om nåde til å bli fast i sitt forsett og bestandig inntil enden.                                                                                                                     

 

Vår Herre selv hjelpe oss til denne salige stand for Jesu Kristi skyld, Amen.

 

 Bredtvedt den 10. Nov. 1822.

                                                                                                  Hans Nielsen Hauge.   

 

 

 

.