Kristi fødselsdag

Fra: Den Kristelige Lære

Av Hans N. Hauge

 

Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 -14.

 

Som Paulus sier: At det er en stor gudfryktighetens  hemmelighet som vi må bekjenne: Gud er åpenbaret i kjød, er rettferdiggjort i ånd, sett av engler, prediket iblandt hedninger, trodd i verden, opptatt i herlighet. 1 Tim. 3, 16.  Slik er det fordi at dette ikke kan begripes av fornuften, eller den store verdens visdom og naturgave, for det naturlige menneske kan ikke fatte de ting, som hører Guds Ånd til, for det er dem en dårlighet, 1 Kor. 2, 14. Likesom det var for Nikodemus, at han måtte fødes på ny før enn han kunne se Guds Rike. Joh. 3, 3. For kjødet gagner ikke noe, det er Ånden som gjør levende. De ord som jeg taler er liv og Ånd,  6. K. 6. v. sier Jesus, Han som da er Ordet som alle ting er gjort ved, og i dette er lys og liv, det nemlig: Og Ordet ble kjød og bodde iblandt oss. 1. K. 14. v.

 

Herved vil vi betrakte vårt Evangelium som melder om at Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne. Når det angår den utvortes fødsel, som evangelisten melder om dens fattigdom, ringhet, vanskelighet med rom, at Livsens Fyrste, som var Gud og mann, eide Himmel og Jord, måtte ta herberge i en stall. Han som hadde sendt sin forbereder for å rydde vei kunne ja ha latt berede herberge i herlighet. Nei, Johannes førte seg ringe, gikk i ørkenen blant de fattiges tall, og siden han var så mye ringere i Ånden, at han ikke var verdig å løse opp Jesu skoremmer, så forringet Kristus seg enda mer, så enhver skulle ta det som eksempel, å forringe seg og forakte verdens herlighet. Ikke trakte etter det høye, men holde seg til det ringe. Dette kunne det være mye å tale om. Men enhver som vil kan forstå dette å tenke over og betrakte vårt Evangelium på denne måte, de er eller blir overbevist av det beskrevne. Da det ikke ville hjelpe om vi forringet oss aldri så mye utvortes, som mange har falt i denne elendighet og stoler på den utvortes ringhet, avskiller seg fra mennesker, eller fører et skinn av utvortes forakt for verden og derved vært åndelig hovmodige. Han synes de da skulle være store Guds barn, likevel har gjort det av et skinn som å vise for verden å legge merke til den utvortes renselse på legemet, og glemme den innvortes renselse, enda den skulle komme først, Luk. 11, 39., så fulgte det andre siden.

 

Vi vil derfor betrakte den innvortes renselse, nye fødsel, i Ånd og sannhet å få rense både det innvortes og utvortes, å bli vår Frelser lik, så Han kunne ligge i vår krybbe eller hjerte, og der få herberge, at alle våre syndige lyster, som før har vært til hvile for de urene ånder og huset dem, måtte nå bli skikket til å huse Guds Sønns mor, at Jesus med sin guddommelige kraft kunne drive ut fienden, dempe det strå eller kjødets lyster hvor satan har hatt sin føde i. Vi kunne ved Den Hellige Ånds unnfangelse bli Jesu hellige mor, så Han med Faderen i våre sjeler, kunne ved troen på Ordet bo i oss, så vi holdt Hans Ord og ble i Hans kjærlighet, Joh. 14, 23, så Han som hadde den guddommelige herlighet ville slik forringe seg selv, for å herliggjøre oss. Dette store besluttede Guds Råd, som Herren Han hadde av evighet besluttet, for verdens grunnvoll ble lagt. Ef. 1, 4. For da Han skapte våre første foreldre i sitt bilde av jord og gav dem sjel, var denne første Adam da av jorden jordisk, 1 Kor. 15, 44. Så selv om Gud skapte dem i sitt bilde med fri vilje til å gjøre hva han ville, og gav ham makt over alle skapte ting, med forstand til å regjere det som var på jorden.

 

Så var det likevel ingen guddommelig natur, forenet med guddommelige egenskaper av guddommelig himmelsk kjærlighet, at Gud elsket dem som sine barn, og de Ham som sin Far, for de var ikke av guddommelig art, men menneskelige, for de var skapte av Gud, men ikke fødte av Ham, visste ikke hva ondt var og kjente derfor ikke det gode de hadde i verden, enda mindre den herlighet i Himmelen. For Gud kjente de ikke eller elsket som deres far, men tjente Ham som deres Herre. Elsket Ham fordi de fikk deres opphold av Ham, eller tjente som tjenere for lønn uten å ha noen del i godset. Nå hadde Gud utvalgt disse av skapningene tidligere for å berede dem til noe høyere og herligere, som Jesus ba sin Far om, at dem som Han hadde gitt Ham, skulle bli hos Ham og se den herlighet, som var beredt dem, før verdens grunnvoll ble lagt. Joh. 17, 24.

 

Men før de skulle komme dertil, skulle de stå prøve på sin fri vilje om budet, om ikke å ta av kunnskapens tre på godt og ondt, og da Han vel så deres fall på forhånd, så tillot Han det likevel, uten behag i det. For deres vilje var fri, og Han ville prøve deres lydighet, samt at de skulle lære den onde straff, som de pådrog seg og hadde fortjent av deres Herre, dersom de overtrådte. Nå ville Han derved bevise sitt dobbelte gode, som nå fallet var stort ved Adam, så er og oppreisningen større og mye mer ved Jesus Kristus. Rom. 5, 5. For de falt bare fra den jordiske herlighet, som de ellers ikke var eiere av, men bare husholdere, og nå skulle de, som mottar Ham, for alle ting være Hans arvinger til det evige liv. Lot Ham unnfanges av Den Hellige Ånd i et menneske og fødes av kjød, at Gud er blitt mann, og påtatt seg vårt kjød og blod, likevel uten synd. For Han er rettferdiggjort i Ånd, og således preket i verden.

 

Hvorfor denne tro prekes, som fornuften ikke kan begripe, blir mest foraktet og forargeligst av verdens fornuftige, eller krenket av dem, da de vil frem med deres egen visdoms storhet, og begripe det som de blir åndelig blinde over. Dette troes av hedningene eller dem som føler sin blindhet, kjenner sin udyktighet selv til så høy en gjerning, faller ned og ber Gud ydmyke seg, tror Ham og Hans nådes Ord. Den Herre Jesus gjør da den blinde seende, Joh. 9, 39, og i tillegg levende, å få makt til å bli Hans barn og bli født av Ham. 1. K. 12. v., for ettersom Han nå har påtatt seg vårt kjød og blod, og blitt oss lik og funnet i skikkelse som et menneske og likevel var i sin hellige guddommelige natur. Så skulle vi legge vinn på å bli Ham lik, siden Hans guddommelige kraft, som hører til livet, og gudfryktighet er oss skjenket, på grunn av Hans kunnskap som kalte oss til herlighet og dyd, ved hvilke de største og dyrebareste forjettelser er gitt oss, for at I ved dem skulle bli delaktige i guddommelig natur, når I flyr bort fra fordervelsen i verden på grunn av begjæret. 2. Pet. 1, 3 - 4.

 

Disse Peters ord, så vel som de etterfølgende vers er å legge på hjertet, for å stadfeste vårt kall og utvelgelse til Guds barns herlige frihet, at vi nå kunne bli iførte den guddommelige natur, smake Guds kjærlighet, og bli Hans lydige barn, som elsker Herren oppriktig og i sannhet, så elsker Han oss igjen, at når Han har gitt oss Sønnen så har vi alle ting med Ham, når vi er gjenfødte og avlet av Hans Ord, som lever og blir evinnelig. Det er da i vår makt, om vi vil la vår vilje, sinn og begjærlighet, lyst og kjærlighet, dras fra verden og fly dens fordervelige lyster.  Å! Se likevel på dem og tenk de forgår, og dens herlighet er ikke noe imot det evige som består. Skulle vi da ikke forlate den menneskelige og timelige herlighet, når vi kunne få det guddommelige og evige igjen? Å!

 

La oss holde vakt over vårt jordiske sinn, lyst og begjærlighet som tro hyrder, enda i nattens mørke, at ikke fienden skulle få lokke eller stjele fra oss det himmelske. For dersom vi gir vel akt på Guds Ord og bøyer oss med ydmyke bønner til Gud da skulle vi og føle Herrens klarhet skinne om oss, men da frykter vi visst, som hyrdene gjorde, så lenge vi har urene hjerter, og vi ser den store herlighet, Guds renhet og hellighet, denne som vi ikke kan komme til uten å bli helliggjorte, og da vil Guds sendebud eller engler trøste og forkynne at oss er en Frelser født som skal løse oss fra all urettferdighet. Vil vi nå tro Ham og forlate denne verdens ære, og ingen glede eller fred ha i noen syndig lyst, så skal vi bli iblant de store hærskarers mangfoldighet! Da skulle Guds kjærlighet prises av oss i evig åndelig glede her og hisset. Amen.

 

Bønn

 

Allvise Gud! Du som av ditt besluttede råd har tenkt på miskunnhet, å bevise din kjærlighet  mot det menneskelige kjønn, denne din store hemmelighet åpenbarer du ved din Ånd, Ord og tjenere, for alle de enfoldige og ydmyke, dem gir du visdom og kraft, opplyser de blinde som søker deg. Akk! Dra du våre hjerter, så vi kunne føle vår blindhet og søke deg, du Lysenes Fader, lære å kjenne deg og din utsendte Sønn, Jesus Kristus. La din Ånd forklare oss dine dyrebare sannheter, kalle oss til hellighet og dyd, så vi måtte fly verdens forkrenkelighet, da vil du føre oss i din guddommelige herlighet. Hjelp og styrk oss til det ved din kjære Sønn Jesus Kristi fødsel, at Han kunne avles i våre sjeler, så vi kunne ære og prise deg evinnelig. Amen.