Jesu seiersfulle død

 

HELLIGET  HERREN

 

            Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn et signet: Helliget Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen, på framsiden av luen skal den sitte. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer frem. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herren åsyn. 2 Mos. 28, 36 - 38.

            Jag etter fred med alle og etter hellighet; for uten den skal ingen se Herren. Heb. 12, 14. 

            Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.  1 Kor. 1, 30.

            - etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og Jesu Kristi blods bestenkelse: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!  1 Pet. 1, 2.

            Vi lever i en vanhellig tid der menneskene beflitter seg på å tråkke det hellige under fot som svinene, Mat. 7, 6. Når menneskene ikke lenger vandrer i gudsfrykt, så vil alt de foretar seg bli vanhelliget. Det urene kom inn ved syndefallet og etter det ble mennesket helt uskikket til å vandre i hellighet. Adam og Eva var Helliget Herren, men djevelen klarte ved sin list å føre dem inn i vanhellighet på grunn av syndefallet.

            I dag ser vi at det hellige taper terreng over alt. Kirker og bedehus som var vigslet til Herren og helliget er blitt vanhelliget. Hvorfor? Jo, de som hadde råderetten med disse hus var blitt besnæret av synden og vanhellige i sitt hjerte. Dette fall skjer ofte i det skjulte men blir etter hvert åpenbart. Alt som slike mennesker har en befatning med vil bli smittet av den vanhellighet det bærer i sitt hjerte. Se på Den Norske Kirke! Hvorfor sluttet de å be inngangsbønnen: «Herre vi er kommet inn i ditt hellige hus» ? Var det ikke fordi dette hus var blitt vanhelliget ved deres onde gjerninger, og nå ble ordet ditt hellige hus en nagende orm i deres hjerter. I stedet for å bekjenne sin synd og omvende seg til Herren så besluttet biskopene å stryke både inn og utgangsbønnen, og mange vanhellige prester trakk nok et lettelsens sukk, men de sanne troende gråter! En annen ting de også så seg nødt til å forandre for at hjertets tilstand skulle stemme med bønnen var: «Og kjenner lysten til det onde i hjertet.» Før lød det slik: «Og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.» Her innbiller de frekke vanhellige ånder seg at det å «kjenne lysten til det onde» ikke er en syndig lyst som er kommet inn i hjerte og gjort det urent. Derfor skal en ikke bekjenne «den onde lyst i mitt hjerte»!

En annen ting som også beviser den vanhellige tilstand blant dem som bestemmer over liturgi og bønner i Kirken er forandringen av Fader Vår. Vi ber her: Helliget vorde ditt navn – skje din vilje som i Himmelen så og på jorden. Men de frekke og vanhellige ånder har forandret det til: «La ditt navn holdes hellig - - la din vilje skje på jorden så som i Himmelen». Her ber en ikke lenger om at Gud må hellige sitt navn mellom oss slik som han gjordet det med Moses og Aron. (Se teksten ovenfor) Vi mennesker vil jo bli forandret, ja helliget, ved det at Guds hellige navn blir helliget mellom oss! Men nå ber de frekke ånder om at Guds navn må bli holdt hellig. Det er jo et fromt ønske, men bunn falskt. Guds navn er jo hellig i seg selv, og helligere kan det ikke bli. Vi mennesker kan ikke gjøre noe fra eller til med det. Men Gud vil at du og jeg skal bli helliget ved Hans navn. Når vi holder det annet bud i akt og ære så ber vi: Helliget vorde ditt navn. Det er Guds navn som må hellige oss. Vi kan ikke hellige Han for Han er hellig fra evighet og til evighet! Amen.

            Når så de vanhellige videre ber om at: «la din vilje skje på jorden så som i Himmelen», så setter de jorden foran Himmelen og bruker nærmest jorden som mal for det himmelske. Jorden og det jordiske er fordervet av synden, her kan ingen helliggjørelse skje på annen måte enn etter det himmelske. Derfor lærte Jesus oss å be: skje din vilje som i Himmelen så og på jorden. Ja kunne det skje, så ville det vanhellige måtte vike for det hellige. Da hadde en ikke våget å bruke kirke og bedehus til teater, danselokale og foretningslokaler.

            Du spør kanskje, hva skal jeg gjøre for ikke å bli dradd med i det vanhellige? Til det vil jeg svare: Hold fast på Guds Ord, bli ved i bønnen om å bli bevart i sannheten slik som Jesus ba for sine, Joh. 17. Lån ikke øre til vår tids forførere, de falske hyrder som råder over Den Norske Kirke, ikke heller til dem som forfalsker den saliggjørende orden og setter rettferdiggjørelsen foran omvendelsen, eller de som sier «du skal ingen ting gjøre, kom som du er.» De gjør Jesus til løgner og de som blir forført til djevelens barn, Mat. 7 og 23, 15,

gjør som de i Berøa, de ransaket daglig Skriftene og undersøkte om det hadde seg slik som det ble forkynt dem. Husk det kjære venn: du og jeg har ingen ting å unnskylde oss med på dommens dag om vi lar oss forføre til et vanhellig liv.

            Jag etter helliggjørelse! Det vil si at den åndelige «gullplate» hvor det står: Helliget Herren! må være festet til vårt hjerte og sinn og hellige tanken, så vi tenker hellige tanker, gjør hellige gjerninger og vandrer som Lysets barn. Aron er her et forbilde på Kristus. Han skulle bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren. Du og jeg må gå til Jesus Kristus med alt vårt og be at det må bli Helliget Herren, for vi eier ikke den hellighet i oss selv, da vi her på jorden ikke er fullkomne, men jager etter fullkommenhet. Fil. 3, 12. Jesus Kristus vil at vi alt her skal få en grundig kjennskap til Gud, Joh. 17, 3,  ja han sier: Men dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og den du utsendte, Jesus Kristus.  Derfor begynne evigheten alt her på jorden for et sant Guds barn. Døden er bare en inngangsport til Livet. Det livet vi lever her er bare en forsmak på det evige. Er vi Guds barn så er det en forsmak på de hellige, himmelske ting. Er vi djevelens barn og vanhellige, da er det en forsmak på den evighet vi skal tilbringe i helvete. Derfor må vi nå i denne kostbare nådens tid la Den Hellige Ånd få lede oss til den hele og fulle sannhet, ja hver dag omvende oss og la oss bli helliget ved Ordet og Ånden, Åndens helliggjørelse, som Peter sier i teksten. Denne helliggjørelse blir en kamp og strid mot alt vanhellig, så som all synd mot Guds bud. Det blir kamp mot verden, djevelen, kjødet og de falske hyrder. De mange ting som kommer opp i tiden i dag som homofili, samboerskap, abort og mye annet som vanhelliger menneskene, det hater vi og kjemper imot. I dag lånes prekestolen i Kirken til vantroens barn, vranglæreren og gudsspotteren, enda de som skal stå der skal stå i Kristi sted og rope: La dere forlike med Gud!   2 Kor. 5, 20.

 

                                                                                                     Trygve E. Gjerde