Om det femte bud

og

Saktmodighetens øvelse

Martin Luther

 

De fire foran nevnte bud har sine gjerninger i fornuften, det vil si, de tar mennesket til fange, styrer ham og legger ham under seg forat han ikke skal regjere over seg selv, ikke holde seg selv for å være noe, men ha ydmyk selverkjennelse og la seg lede og unngå hovmod. De etterfølgende bud handler derimot om menneskets begjæringer og sanselige lyster, at også de skal drepes.

For det første: vredens og hevngjerrighetens begjæring. Om denne sier det femte bud: «Du skal ikke slå i hjel». Dette bud inneholder bare ett verk, som likevel omspenner mye og fordriver mange laster.

Det andre er saktmodigheten. Denne er nå to slags. Den ene glimrer svært vakkert, men der finnes ikke noe bak skinnet. Denne saktmodighet viser vi over for våre venner og dem som er nyttige for oss ved gods, ære og gunst, eller som ikke fornærmer oss verken med ord eller gjerninger. Den slags saktmodighet har også ufornuftige dyr, løver og slanger, hedninger, jøder, tyrker, slyngler, mordere og onde kvinner. Alle disse er tilfredse og blide når man gjør hva de vil eller lar dem være i fred. Ikke så få er bedratt av denne unyttige saktmodighet og dekker og unnskylder sin vrede med slike ord: Jeg ville ikke være sint, hvis man lot meg være i fred. Ja, kjære menneske, da ville også den onde ånd være saktmodig, hvis alt gikk etter hans vilje. Ufreden og fornærmelsen kommer over deg, for å la deg få se deg selv, hvordan du er full av vrede og ondskap. Derved blir du formanet til å strebe etter saktmodighet og drive vreden ut.

Den andre saktmodighet er god i bunn og grunn. Den viser seg mot motstandere og fiender, skader dem ikke, hevner seg ikke, forbanner ikke, bespotter ikke, baktaler ikke, tilsikter ikke noe ondt imot dem, selv om de tar fra en gods, ære, liv, venner og alt. Ja, hvor den kan, gjør den godt igjen for det onde, taler best mulig om dem, tenker velvillig på dem, ber for dem. Om dette sier Kristus i Mat. 5, 44: «Gjør vel mot dem som hater eder, bed for dem som forfølger og spotter eder». Og Paulus sier i Rom. 12, 14: «Velsign dem som forfølger eder, velsign og forbann ikke».

For det andre: Se nå hvordan dette kostelige høye verk er gått under hos de kristne, så at det ikke er annet enn strid, krig, kjekl, vrede, hat, misunnelse, bakvaskelse, banning, bespottelse, skade, hevn og vredens gjerning og ord av alle slags, som nå overalt regjerer med all sin makt. Samtidig med alt dette går vi der med en mengde helligdager, hører messer, plaprer bønner, gir kirkegaver og glimrer så praktfullt og overdådig med geistlig stas, som Gud ikke har påbudt, som om vi var de helligste kristne som noensinne har levd. Slik lar vi ved disse speil og masker Guds bud falle til jorden, så der heller ikke er noen som tenker over eller tar i betraktning hvor nær eller fjern han er saktmodigheten og oppfyllelsen av dette Guds bud. Likevel har Gud sagt at ikke den som gjør slike gjerninger, men den som holder Hans Bud, skal gå inn til det evige liv.

Siden det da ikke lever noe menneske på jorden som Gud ikke gir en pekepinn om Hans egen vrede og ondskap, nemlig Hans fiende og motstander, som gjør Ham ond på gods, ære, liv eller venner, og dermed prøver om han ennå har vrede, om han kan være god mot sin fiende, tale vel om ham, gjøre ham godt og ikke har ondt i sinne mot ham, - så kan nå den komme hit som spør hva han skal gjøre for å gjøre gode gjerninger, være til Guds velbehag og bli salig. Han kan bare ta sin fiende for seg, stadig holde ham frem for sitt hjertes øye til en slik øvelse, så han knekker seg selv på dette og venner sitt hjerte til å tenke på ham i vennlighet, unne ham det beste, dra omsorg og be for ham, og dernest, når anledningen er til det, tale vel om ham og gjøre ham godt.

Enhver som vil kan forsøke seg i dette stykke. Hvis han ikke her får nok å gjøre for hele livet, så kan han stemple meg som en løgner og si at denne min tale var falsk. Men når Gud vil ha denne gjerning, og ellers ikke vil ta imot noen betaling, hva hjelper det da at vi driver på med andre store gjerninger, som ikke er påbudt og forsømmer denne ene? Derfor sier Gud i Mat. 5, 22: «Men jeg sier eder: Hver den som er vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka, skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre (det vil si allslags skjellsord, banning, bespottelse og baktalelse)  skal være skyldig til helvetes ild.» Hva skal man så si om den gjerning som gjøres med hånden, som å slå, såre, drepe, skade osv., når bare tankene og ordene, som kommer av vrede, blir så sterkt fordømt?

For det tredje: Men hvor der er saktmodighet fra grunnen av, der ynkes hjertet over alt det onde som hender ens fiende. Det er de rette Guds barn og arvinger og Kristi brødre, han som har gjort dette for oss alle på det hellige kors. Derfor ser vi at det smerter en from dommer å felle en dom over den skyldige, og at han gjør seg ondt av at retten dømmer denne til døden. Her kan gjerningen få skinn av vrede og unåde. Så god i bunn og grunn er saktmodigheten, at den forblir også under slike vredens gjerninger, ja volder hjertet den aller største plage, når den slik er nødt til å vredes og bruke alvor.

Likevel må vi her passe på, at vi ikke med vår saktmodighet er i strid med Guds ære og bud. For det står skrevet om Moses at han var det aller saktmodigste menneske på jorden, men allikevel, da jødene hadde tilbedt gullkalven og fortørnet Gud, så slo han mange av dem i hjel, og forsonet Gud igjen ved det. Så passer det seg ikke at øvrigheten vil drive dank og la synden regjere, og at vi tier stille til det. Mitt gods, min ære, min skade skal jeg ikke legge vekt på, og ikke være vred for den saks skyld. Men Guds ære og bud må vi verge, og vår nestes skade eller urett må vi ta oss av, øvrigheten  med sverdet, de andre med ord og refselse, men likevel alle med medlidenhet med dem som har fortjent straffen.

Denne høye, fine, yndige gjerning er lett å lære, når vi gjør den i troen og øver troen ved denne gjerning. For når troen ikke tviler på Guds nåde, og ikke tviler på at den har en nådig Gud, så blir det også ganske lett for den å være nådig og gunstig stemt mot sin neste, hvor slemt enn denne skulle ha forgått seg. For vi har forgått oss ennå mye verre mot Gud. Se da, et kort bud er dette; men det lærer oss likevel en lang, stor øvelse i gode gjerninger og i troen.