Den himmelske Brudgom og Brud

På grunn av den åndelige trolovelse og det åndelige ekteskap skjer den Herre Kristi forening med den troende sjel

Av Johan Arndt, fra Den Sanne Kristendom, 5. bok.

1. del.

 

Innhold.

 

  1. Når Kristus, Brudgommen, kommer til den hellige sjel, så oppstår der fryd og glede.
  2. Da blir sjelen Guds herlige Tempel og Brudekammer.
  3. Kristi kyske iboelse føder en uutsigelig glede.
  4. Især bor Han gjerne i de ringe og ydmyke hjerter.
  5. Denne underlige forening overgår alle englers og menneskers forstand.
  6. Brudgommen fører en liflig samtale med sin Brud og lar henne smake den skjulte manna.
  7. Denne manna er en sann forsmak på det evige liv.
  8. Ved denne blir hun åndelig drukken, og tørster likevel alltid mer
  9. etter Livets Kilde, som også David tørstet etter.

 

1. Når Brudgommen kommer, så gleder den hellige sjel seg og gir nøye og flittig akt på Hans nærhet. For ved Hans gledelige, hjertevederkvegende og hellige komme fordriver Han mørket og natten, hjertet føler en søt glede, andaktens vann flyter, sjelen smelter av kjærlighet, ånden gleder seg, begjæringene blir brennende, kjærligheten tennes opp, sinnet fryder seg, munnen lover og priser, man gjør løfter, og alle sjelens krefter gleder seg ved og i Brudgommen. Den gleder seg, sier jeg, fordi den har funnet Ham, som den elsker, og fordi Han, som den ærer, har tatt den til Brud. Å, hvilken kjærlighet, å hvilken brennende lengsel, å hvilke liflige samtaler, å hvilke tuktige kyss når Den Hellige Ånd kommer ned, når trøsteren overskygger sjelen, når den høyeste opplyser den, når Faderens Ord høres, når visdommen taler og kjærligheten vennlig omfavner den!

 2. For da blir sjelen gjort til et Guds Tempel, til visdommens glede, til ærbarhetens bolig, til Paktens Ark, til Helligdommens Paulun, til Brudgommens kammer, til en åndelig Himmel, til en velsignet åker, til hemmelighetenes hjem, til en elskelig Brud, til en liflig hage, til et Brudekammer og til en velluktende og en Paradishage sådd med skjønne dydsblomstrer, som alle englers Herre og ærens Konge begir seg inn i for å trolove seg med den hjerteelskende Brud som er syk av kjærlighet, smykket med hellig lengsels blomstrer, prydet med dydens granatepler, ventende på den hennes sjel elsker, når Han trår frem i sin prydelse. For siden hun stråler med en ren samvittighetens krone, iført ærbarhetens snøhvite kledebon og prydet med gode gjerningers kostelige edle perler, så frykter hun slett ikke for Ham, som for en streng dommers åsyn, men hennes eneste og hjertelige lengsel er, at hun må se og beskue sin Herres og Brudgoms ønskelige ansikt, som hun så lenge og så ofte har stundet etter å se, og som de hellige hærskarer og englene i Himmelen akter for sin høyeste herlighet å se på.    

            3. Men etter at hun har nytt Brudgommens ærbare nærhet, kan ingen skapning vite hvilken glede hun har av det og hva hun føler i hjertet, hvor brennende hun blir innvortes, hvor hun gleder seg og jubler av kjærlighet, hvilke liflige og hjertelige ord og samtaler hun kommer inn på.  Ingen sier jeg, kan vite dette, uten bare de, som har erfart det. Man kan visstnok føle og merke det, men å uttale det er umulig, for det er hemmelig, åndelige og guddommelige ting, som man ikke tør uttale, på det at ikke Brudgommen, som helst bor i stillhet i hjertet, skal finne mishag i det.

            4. Men fremfor alt og i særdeleshet har denne Brudgom stor lyst til å bo i det ringe og ydmyke hjerter, hvis ære er en skatt av stor og mye nåde, en daglig tilværelse i gaver, samvittighetens fred, kunnskapens lys, et åndelig frydeskrik, en ren bønn, et rettskaffent hjerte og sinn, en bestandig tro, medfølelsens kraft, et sterkt håp, en brennende kjærlighet, en smak av den guddommelige sødme, en lengsel etter å lære og en tørst etter dyder. Dette er de ydmykes store skatt, som ingen tyv kan røve eller stjele, deres kostelige edelstener, deres uopphørlige rikdom, deres høye ære, deres ypperlige herlighet, deres hemmelige vellyster, deres brudgoms foræringer, deres festelige bryllupssmykke og brudens åndelige vinkjeller, som de hovmodige, de late og urene ikke får trå inn på eller bli innlatte i. Gjennom disse, som gjennom åndelige dører, kommer Brudgommen inn til bruden, lærer og underviser henne og meddeler henne sin nærhet, ikke i legemlig skikkelse, men ved troens lys, ved forstandens skinn, ved andaktens smak, ved gledens frydeskrik, ved kjærlighetens frydespring, ved fredens kyss og ved troskapens omfavnelse. For da nærmer motstanderne seg ikke til den, på grunn av Brudgommens nærhet, og ingen fremmed tør blande seg i det, for sjelen er omringet av mange tusen engler som holder skiltvakt.

            5. Da er den ydmyke sjel blitt Guds tempel, visdommens glede, Ordets trone, trøsterens hus, Brudgommens kammer, paktens Ark, en forgylt nådetrone, hellighetens tabernakel, et sted for den hellige hvile, vellystens Paradis, en tillukket hage, en forseglet brønn, en jordisk himmel og en himmelsk bolig. De himmelske ånder selv forundrer seg over denne store verdighet som er hendt mennesket av Gud, og over brudgommens kjærlighet, idet Han til brudens trøst liksom avlegger sin guddomsglans og, om jeg så må si, blotter seg for den evige ære og nedlater seg for å bo i et skrøpelig kar, ikke som en mektig Konge eller herre over alle ting, ikke heller som en svak hos den svake, som en fornedret hos den foraktede og som en nødlidende hos en fattig brud. Se, sier de hellige engler mellom hverandre, hvilken ulikhet er der ikke mellom Gud og mennesket, mellom skaperen og det skapte, mellom herren og tjenestepiken, mellom dag og natt, mellom visdom og uvishet, mellom Ordet og sjelen! Denne åndelige trolovelse overgår langt all menneskelig forstand, all egenvilje, alt ekteskapelig liv. For det er en himmelsk forening, Gjenløserens nådegjerning, Brudgommens viljes tilbøyelighet, en ypperlig kjærlighet, ja kjærlighetens største forrett som skjenkes dem som er ydmyke av hjertet, kjenner seg selv i sannhet, akter seg selv for intet og for ufruktbare trær, onde og unyttige tjenere, unyttige kar og stinkende åtsler. Hadde denne sjel, som vår Herre så tjenestvillig, så ydmykt, så glad går inn til, ikke vært prydet med ydmykhets dyd, bekledd med renhets glans, opptent med himmelsk lengsels lue, opplyst med stadig bønn og uten opphør beflittet seg på å bevare et rent hjerte, så var den ingenlunde blitt verdig til dette hemmelige og åndelige ekteskap med Guds Sønn.

                                                                                                           Forts. n. Nr.