Vær frimodig, dine synder er deg forlatt!

 

19. søndag etter Trefoldighet, Mat. 9, 1 – 8.

 

            Og han gikk inn i båten og  fór over og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en verkbrudden som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud. Og da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? For hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt? Eller å si:  Stå opp og gå? Men for at I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder  - da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng og gå til ditt hus! Og han sto opp og gikk bort til sitt hus. Men da folket så det, underet de seg og priste Gud, som hadde gitt menneskene en sådan makt.

Kjære kjente og ukjente venner! Denne tekst du nå har lest er i sannhet trøstefull for den botferdige synder og de som har nød for å bringe en sjel til Jesus Kristus, enten det gjelder legemlig eller åndelig sykdom.

Markus sier i sitt 2. kap. at det var 4 menn som bar denne verkbrudne til Jesus, ja de måtte enda til bryte hull i taket og fire ham ned for Jesu føtter. Dette skulle lære og vise oss noe om den levende tro som bringer nøden til Frelseren. Ikke noe er for vanskelig for den sjel som i sann botferdighet kjenner på sin syndige og syndesyke sjel, den bryter seg gjennom vanskelighetene i håp om å få høre nettopp dette: Vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Slik er det også med de som har en sann omsorg for sin neste, både til legem og sjel, de bryter seg frem til Frelseren! Gjør vold på himmerikets Rike! Mat. 11, 12.

Men vanskelighetene kan være mange: Er jeg den rette til å hjelpe? Vil han, hun høre på meg? Kanskje jeg tar feil? Er det så sikkert at denne er rede til å møte Jesus? Han, hun ligger jo under for så svære synder, de er i sannhet verkbrudne av synden. Kan det være håp for dem? Jeg ser ingen bedring hos dem. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe saken an osv.  Ja, djevelen fyller oss med argumenter for å la vær å hjelpe vår neste der vi burde! Men ikke bare det, han er i sannhet en tusenkunstner og prøver på mange måter å hindre at vi selv også går til Frelseren med våre egne synder. Noen synes deres synd er for ubetydelig, det er ikke noe å hefte Frelseren med slike ”bagateller”. Andre igjen blir anfektet av at synden er så svær og håpløs, at det ingen redning er! Andre igjen unnskylder seg med at det er mange som det står verre til med enn en selv. Så baktaler en heller sin neste og legger synd til synd, gjør seg selv bedre enn andre og slik spinner djevelen sitt selvrettferdighetsnett rundt den arme forvillede sjel som ligger i dette garn som til alle tider har vært det vanskeligste av alle å komme ut av. En ser ikke sin egen synd og feil, men bare sin neste. Så glemmer en at en bærer arvesyndens onde rot i sitt hjerte som er ”mor” til alle synder, ja den er så grusom  svær at hadde en fått sett hesligheten i denne synd, da ble alle andres synder for ingen ting å regne mot sin egen. Da fikk en i sannhet se at det var bare Guds nåde som kunne holde en oppe med en så frimodig ånd at et kunne bryte seg frem til Frelseren i bønn om nåde og frelse. En annen farlig anfektelse er, at en kanskje faller igjen og igjen i samme synd, det kan være skrøpelighet i kjødet, arvelig tilbøyelighet, ting en har sett seg blind på, osv. Dette fører ofte med seg, slik som Pontoppidan sier, at skrøpelighetssynd forminsker nåden (sp. 297). Det vil ikke si at Guds nåde er forminsket, for den kan ikke mennesket gjøre noe fra eller til med, men nådens frimodighet for den enkelte avtar ved gjentatte fall. Det kan føre til forherdelse! En kan komme i en slik bedrøvelig stilling at en fortviler som Judas! Men husk det kjære venn: så lenge du har sorg over din synd, da er ikke Guds ”nådelampe” sluknet for deg! Du må aldri tape frimodighet til å tigge Gud om nåde og frelse. Gjør du det da forakter du Jesu Kristi dyre forsoningsverk like mye som om du ved fri vilje synder på nåden, det ene er ikke bedre enn det andre! Husk den Herre Jesus venter på din bønn, Han lengter etter å si til deg: Sønn, datter, vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Men husk! Han sier også: synd ikke mer! Joh. 5, 14.

Det var noen som tok anstøt av Jesu tale til den verkbrudne, de sa: Denne spotter Gud! Men Jesus så deres tanker, står det. Det hjalp ikke at de var skriftlærde, de gikk her djevelens ærend, og var like med ham i sin motstand mot at noen fikk syndstilgivelse. Djevelen er for evig fanget i sine synder, han er uten syndstilgivelse og skal en dag styrtes i ildsjøen med alle sine. Av naturen er du og jeg djevelens barn og uten syndstilgivelse, født under kjødets og syndens lov. Men da Jesus Kristus tilveiebrakte en evig forsoning og uløsing på Golgata kors, da ble min og din syndegjeld utslettet så fremt vi tar vår tilflukt til Ham ved en levende tro. Da blir vi gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1 Pet. 1, 3. Derfor er det bare én som kan tilgi synd, Jesus Kristus, Guds evige enbårne Sønn, vår Herre! Men teksten forteller at Han ikke bare tilgir synden når Han møter den levende tro, han helbreder også legemet. Derfor skal du og jeg være frimodig og be hver dag om syndstilgivelse for vår sjel og legedom – helbred for legemet. Han er mektig til å bevare begge deler og gjør det så lenge det tjener til å fremme Hans Rike mellom oss. Er du syk og nedfor så fortvil ikke. Han vil gjennom din sykdom og depresjon skikke deg for Himmelen. Han vil ingen synders død og dom, men at de skal omvende seg og leve, ja leve evig sammen med Ham i Himmelen og synge Mose og lammets sang. Fryd deg, du Kristi brud, det er din Faders vilje å gi deg sitt Himmelske Rike til odel og eie! Vær frimodig, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Det vil si: din hvile skal være der hjemme i Himmelen, gå bare fremad. Målet er kanskje nærmere enn du tror. Jeg kan forsikre deg, det er langt herligere enn det du og jeg kan forestille oss. Lykke til på reisen i Jesu velsignede navn. Amen.

 

                                                                                        Trygve E. Gjerde.