Om broderskapene.

Fra Luthers skift om nattverden og om broderskapene.

 

                                                   INNLEDNING.

            Luther opptrådte åpent mot datidens katolske ”broderskaper”. Disse broderskaper var religiøse foreninger, hvor medlemmene skulle komme sammen til fromme øvelser og gode gjerninger. Den åndelige fortjeneste som herved ble ervervet, skulle da utdeles til de enkelte medlemmer.

            På Luthers tid hadde broderskapene oppnådd en meget stor utbredelse. Bare i en småby som Wittenberg fantes der i de dager ikke mindre enn 21 broderskaper. Men etter hvert hadde disse foreninger i høy grad skeiet ut, både i religiøs og moralsk henseende. Derfor vakte de også Luthers harme. Han refset deres hovmod, gjerningshellighet og skinnvesen, deres misbruk av helgennavn og helgendager til å holde løsslupne fester, deres fråtseri og drukkenskap og hele det svireliv som her gikk i svang.

            Som den rene og lysende motsetning til slike ugudelige foreninger og sammenkomster, fremhever så Luther det ene store himmelske broderskap, - de helliges samfunn.

(Av Sigurd Nordmann.)

 

            For det første vil vi se på broderskapenes onde skikker. En av disse er den at man driver fråtseri og drukkenskap. Man lar holde en eller flere messer, deretter er hele dagen og natten og den neste dag med, gitt djevelen i vold. Her skjer ikke noe annet enn bare det som mishager Gud. En slik vanvittig skikk har den onde ånd smuglet inn. Og så lar han dette kalle et broderskap, enda det mer er et svireliv og helt og holdent hedensk, ja et svinsk vesen.

            Det ville vært mye bedre at der ikke fantes noe broderskap i verden, enn at et slikt uvesen skal bli tålt. Verdslige herrer og byer skulle sammen med presteskapet gjøre sitt til at slikt ble gjort ende på. For det føres med dette stor vanære både på Gud, de hellige og alle kristne, og man gjør gudstjenesten og helligdagen til en spott for djevelen. For helligdagene skal man feire og helligholde med gode gjerninger. Broderskapene skulle jo også være en særlig forsamling med gode gjerninger. Men som det nå går for seg, er broderskapene blitt en pengeinnsamling til øl. Hva har Maria, Anna, Sebastian eller andre helgennavn å gjøre med ditt broderskap, da man ikke gjør noe annet der enn å ete, drikke, ødsle med penger, skråle, skrike, sladre, danse og kaste bort tiden? Hvis man satte en gris til beskytter for et slikt broderskap, så ville den ikke tåle det. Hvorfor frister man da de kjære hellige i den grad at man misbruker deres navn til slik skam og synd, og vanærer og forhåner deres broderskap med den slags onde streker? Ve dem som gjør det og som tillater at det blir gjort!

            For det andre: Hvis man ville holde et broderskap, så skulle man legge sammen og bespise et bord eller to med fattige mennesker, og la dem oppvarte for Guds skyld. Dagen i forveien burde man faste, og helligdagen  skulle man holde seg edru og tilbringe tiden med bønn og andre gode gjerninger. Da ville Gud og Hans hellige bli rett æret. Derved ville man også bringe forbedring og gi godt eksempel for de andre.

            Eller, de penger som man vil ture bort, skulle man legge sammen og samle til en felles skatt, hvert håndverk for seg, for at man i tilfelle av nød kunne hjelpe en trengende håndverksbror med den nødvendige utrustning og yte ham lån, eller man kunne på en ærefull måte utstyre et ungt ektepar av samme håndverk med noe av den samme felles skatt. Dette ville være rette, broderlige gjerninger, som ville gjøre broderskapet velbehagelig for Gud og Hans hellige.

            Men hvis man ikke vil gjøre dette, men vil følge den gamle motbydelige skikk, så gir jeg likevel den formaning, at man ikke skal gjøre slikt på de helliges fest, heller ikke i deres eller broderskapets navn. Man kan ta en annen hverdag, og la de hellige og deres broderskaps navn være i fred. For slike broderskaper lar seg kalle de helliges broderskap, men med dette som nå skjer driver de likevel bare djevelens verk.

For det tredje: der er en annen ond skikk i broderskapene, og det er en åndelig ondskap, en gal mening, nemlig den, at de mener at deres broderskap ikke skal komme noen annen til gode enn dem selv, de som er inntegnet i deres medlemsfortegnelse og register og yter sine bidrag til broderskapet. Denne fordømte onde mening er ennå verre enn den første ondskap, og den er årsak til at Gud lar dette skje, at der av broderskapene blir en slik gudsbespottelse og forhånelse, med fråtsing og drikk og den slags.

            For med dette lærer de å søke seg selv, elske seg selv, bare tenke på seg selv, ikke bry seg om andre, holder seg selv bedre enn andre og innbiller seg til å ha fortrin hos Gud fremfor andre. Og slik skjer det, at de helliges samfunn, den kristelige kjærlighet og det inderlige broderskap, som er stiftet i det hellige sakrament, går til grunne.

            På denne måte vokser den egennyttige  kjærlighet i dem, og det blir da ikke annerledes enn at man med disse mange utvortes, gjerningsbelastede broderskaper strever og gjør motstand mot alle de helliges enige, inderlige, åndelige, rene, felles broderskap.

            Når Gud ser dette forkjærte vesen, så vender Han det også til gjengjeld om, som det står i den 18. Salme v. 27: mot den forvendte vil du vise deg fortredelig. Han lager det slik, at de med sine broderskaper gjør seg selv til spott og skam, og Han støter dem ut av de helliges felles broderskap, som de motstår og ikke virker sammen med, og støter dem ut i deres eget fråtsende, drikkende, utuktige broderskap, for at de kan finne sitt eget, disse som ikke har søkt eller hatt tanke for noe annet enn sitt eget. Dernest lar Han dem også bli så forblindet, så de ikke erkjenner slik motbydelighet og skam, men smykker dette uvesen med de helliges navn, som om det hele var i full orden. Endelig lar han noen falle så dypt i avgrunnen, at de åpenlyst farer med skryt og sier at den som er i deres broderskap, han kan ikke bli fordømt. Akkurat som om dåp og nattverd, som er innsatt av Gud selv, var ringere og mer usikre enn det som disse mennesker har uttenkt med sine broderskaps svinske skikker, forhåner og spotter Hans fester, Hans navn, Hans hellige, til skade for det felles kristelige broderskap, som er flytt av Kristi sår.

                                                                                                             Fort. n. nr.