Påskepreken.

På 3. påskedag av

Hans N. Hauge.

 

            Luk. 24, 36 – 48: Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem: Fred være med eder! Men de ble forferdet og fryktet, og mente at de så en ånd. Og han sa til dem: Hvorfor er I så forferdet, og hvorfor stiger sådanne tanker opp i eders hjerter? Se mine hender og mine føtter at det er meg selv! Føl på meg og se! En ånd har ikke kjød og ben, som I ser at jeg har. Og da han sa dette, viste han dem hendene og føttene. Men da de ennå ikke trodde for glede, og undret seg, sa han til dem: Har I her noe å ete? Men de ga ham et stykke av en stekt fisk og av en honningkake, og han tok det og åt det for deres øyne. Men han sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det bør fyllbyrdes som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem: Så står skrevet at Kristus burde lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse predikes for alle folk – dette skal begynne fra Jerusalem av. Men I er vitne om dette.

            Mens de talte om dette, nemlig de to disipler som talte om det som var hendt dem på veien, og hvorledes Han, nemlig Jesus ble kjent for dem i det Han brøt brødet, som vårt siste Evangelium slutter med og er dette Evangeliums begynnelse. Da de talte om disse ting, stod Jesus midt iblant dem. Her ser vi igjen at Jesus kommer til oss med sin nærhet når vi samles i Hans navn og taler om Hans gjerninger, som sanne troende som vil motta og følge Hans lære, hente kraft fra Ham til å utrette det Hans vilje er. Han sa til dem: Fred være med eder! Men de ble forferdet og fryktet, og mente at de så en ånd. Dette var svært, at når Jesus forkynner og lyser fred over sine apostler, så blir de forferdet. Men slik går det når Guds fred i Evangeliet forkynnes oss, så blir vi av kjødet og våre svake krefter redde, da dette ikke kan tåle å høre den store nåde, føle og se i en hast det som hender oss. For en Saulus falt til jorden, i Ap. Gj. 9, 4 og Israel var forskrekket og rømte da de så tordenens lyn og hørte basunens lyd, da Herrens Bud ble gitt dem. Derfor måtte Moses trøste dem med det at: Herren er kommet for å prøve dere. 2 Mos. 20, 20. Likevel var alt dette til de vantro, som Herren pleier å skape frykt hos. Jesus kom til sine med mildhet i sin menneskelige skikkelse, og ville åpenbare seg for sine apostler og forkynne dem om sitt Rike, derfor sa Han til dem: Hvorfor er I så forferdet, og hvorfor stiger sådanne tanker opp i eders hjerter? Se mine hender og mine føtter at det er meg selv! Føl på meg og se! En ånd har ikke kjød og ben, som I ser at jeg har. Og da han sa dette, viste han dem hendene og føttene.

            På denne måte prøvde Han å forklare seg i legemet, at Han var Gud og mann, og som Han sier: Se, jeg er levende i all evighet! Åp. 1, 18. Så nå har han både døden og livets makt, helvete og himmelens nøkler, så Han kan befri så mange som kommer til Ham fra dødens frykt og føre dem til sitt rike, derimot stenge igjen eller befale å ta alle gjenstridige og kaste dem ut i ildsjøen eller i avgrunnen. Åp. 20. kp. Slik vil Han straffe det onde og trøste de gode som vil tro og forlate seg på Ham, kaste av seg all frykt og bli troende, at Han er den levende, oppstandne Guds Sønn. Likevel, de trodde ikke ennå for gledens skyld, men forundret seg. Slik går det med den menneskelige svakhet, at de på den ene side faller i frykt og forskrekkelse så de blir redde og ikke kan tro, eller og at de akter ikke noe, så de ikke vil tro noen uten de ser og hører overnaturlige ting av mirakler. På den annen side, de faller i så stor glede, at deres forstands krefter og vantro ikke da heller kan utryddes og den sanne tro rotfestes i hjertet. Men når de føler slik en guddommelige virkninger, da blir de liggende ved følelsen å forundre seg, og ikke mottar noe av det gode for å benytte det til rettelse og lærdom. Dette erfares ofte, at en del mennesker gjør slik, når det tales til dem om de ting som hører Guds Rike til. Når de hører åndelige taler, føler guddommelig glede, ser de troendes eksempel og gjerning, da blir de henfallen til forundring, og kommer ikke på eller trakter etter å motta Ordet og arbeide på å bli Guds barn lik og bli meddelaktige i deres gjerning.

            Jesus sa til dem: Har I her noe å ete? Men de ga ham et stykke av en stekt fisk og av en honningkake, og han tok det og åt det for deres øyne. Med dette søkte Han ved den legemlige omgang, mottagelse og bruk av det timelige som Han mottar fra dem, så Han da kunne meddele dem de åndelige gaver tilbake og sa til dem: Dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det bør fullbyrdes som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Slik må også en Kristi etterfølger gjøre, først lokke dem med det timelige, forestille dem det, og gi dem et godt eksempel på det åndelige, så en da kan vise dem til Skriften om Jesus, som er troens begynner og fullender, både det å gjøre gjerningen i seg selv og begynner med sin formaning for å fullbyrde troen i oss. Han må opplate vår forstand ved sin gode Ånd, som skal ta av Hans lys og liv, og forkynnes oss. Dette skjer ved Ordets hørelse, som kan virkes i hjertet når Gud opplater vår forstand, som det heter om Lydia, at Gud åpnet hennes hjerte, så hun gav akt på Pauli ord, Ap. Gj. 16, 14, og av nevnte Ord, at Jesus opplot deres forstand og sa til dem: Så står skrevet at Kristus burde lide og oppstå fra de døde på den tredje dag. Over alt så stadfester og henviser Han til Skriftene. For det er den faste klippe å bygge på og klareste vei å vandre etter, som Gud vil føre oss til sitt Rike ved. Derfor fulgte Jesus Skriften nøye og stadfestet dermed sin lære, både i Ord og gjerning, da Han vil at menneskene skal tro og rette seg etter det. For Han var Ordets  begynnelse som hadde utgitt det, og med sin lidelse fullbyrdet det som var skrevet, både om befalinger å gjøre, og løse overtrederne fra dets tvang til å bli lydige under Ham, som var lydig i å gi sitt liv til en gjenløsningsbetaling for mennesket som Han selv sier. I Hans navn skal prekes omvendelse og syndernes forlatelse for alle folk. I disse Ord ligger den rette evangeliske lære, som er ganske klar og forståelig, for hver som vil gi akt på det. Men hvor forvent og formørket er det ikke, det kan det ikke klages nok over, for nå roper alle på at Gud er nådig, og at Han forlater dem synden. Dette skal de tro, ja prestene si fritt: til syndernes forlatelse, og høyt, om de skal nevne omvendelsen med munnen, at den skal gjøres. For i hjertet vet de lite, ja nesten ikke noe å lære andre om det, med mindre de har gjort det selv, så de viser dens frukter, da dette er en ting som ikke kan skjules eller skjer i søvne, for det foregår hos den aller beste og lydigste, men da også hardt med botstårer, bedrøvelse, angst og strid. På samme måte hans omvendte og forandrede sinn fra sin egen og verdens kjærlighet, ja, i hat og avståelse fra dette. Derimot har han nå lengsel og kjærlighet til Gud. Alt dette virkes så stort i hjertet, at han ikke bare selv kan tale om det og erfare det på alt sitt vesen og krefter i sjel og legeme, men om han holdt seg nokså hemmelig, så erfarer hans familie, naboer med flere det! Ja, der skjer alltid noen rykter, så når fienden mister en sjel, så kan han ikke unngå å anke på det, være vred og brøle som en løve. Fienden søker igjen både selv og ved sine tjenere, de verdens mennesker, å få oppsøkt det han har tapt og få det i sine garn igjen. Om ikke dette nytter, så bruker han sin bespottelse og ondskap mot dem som viker fra ham. Da det ikke kan skjules at det har skjedd en omvendelse, så kan der heller ikke være noen synds forlatelse hvor ikke omvendelsens frukter viser seg. Mat. 3, 8. Det er derfor nødvendig å preke i Hans navn omvendelse, at Han er en Forløser fra synden, og hver den som vender seg til Ham fra det onde, den får syndenes forlatelse, og all Hans urettferdighet skal ikke tilregnes. Esek. 3. Vårt Evangelium slutter med de Jesu Ord, at denne preken om omvendelse og syndernes forlatelse prekes for alle folk - og dette skal begynne fra Jerusalem av. Men I er vitner om dette. Av dette ser vi at Han ville ha sitt Navn forkynt for alle mennesker, men de skulle begynne fra det sted de er kalte, eller blitt døpt med Den Hellige Ånds gaver og har fått vitnesbyrdet i sitt hjerte. Det kan den som skriver dette, tale om av Guds Ånd, at han holder oss til å gjøre det. Akk! At vi alle måtte være dem tro og lydige, som har kjent Hans vei, at vi fulgte og bekjente den i ord og gjerninger, så vi kunne finnes iblant de omvendtes tall og vise de sanne frukter av det. Amen.

 

                                                            Bønn.

 

            Å Jesus! Du som så ofte besøker våre hjerter med din nåde og tilbyr oss din fred, men vi er uskjønnsomme, vantro og gjenstridige, vil ikke erkjenne din gave, ja om vi enn tenker å elske deg, er bekymret over det, og taler om dine underlige gjerninger, av glede og sorg, så er vi likevel så vannvittige og henfalne i beundring, at vi ikke kan tro og tjene deg, som vår Gjenløser og Frelser, elske deg som vår venn og bror, og frykte deg som vår Herre og Mester, for å gjøre imot dine befalinger, du da forklarer deg selv for oss, at når vi kjenner fryktens ånd vil innta oss, så vis du din menneskekjærlighet. La oss da føle din vennlighet, ved det synlige, til det usynlige, og når du gir oss brød til vårt legeme, eller bryter og eter for oss, så fød og vår ånd, eller åpne våre øyner og forstand til å gi akt på ditt Livsens Ord. Ja, forklar du Skriftene for oss og lær oss hvorledes ditt navn skal prekes med lokkende røst og drivende kraft, at menneskene kunne fatte sinn til omvendelse, og din Ånd kunne drive gjerningene, at du derved omvender oss, så blir vi omvendte og hjelp oss, så blir vi hjulpne, frels oss, så blir vi frelste ved din kraft, så vi kunne opphøye ditt navn etter ditt Ord, og ved din Ånd bli drevet til å utbre din ære fra en by til en annen, så vi kunne etter vårt fullkomne løp mottas i de evige boliger. Amen.