Om broderskapene.

Fra boken: Vitnesbyrd fra den unge Luther.

Forts. fra f. nr.

 

            For det fjerde: For derfor å lære en rett forståelse og bruk av broderskapene, skal man vite og erkjenne den riktige forskjell mellom dem. Det første broderskap er det guddommelige, himmelske, aller edleste, som overstråler alle andre, likesom gullet overstråler kobber og bly, det er alle helliges samfunn, som vi har talt om ovenfor. Her er vi alle sammen brødre og søstre, så nær forent at noen nærmere forening  ikke kan tenkes. For her er én dåp, én Kristus, én nattverd, én mat, ett Evangelium, én tro, én ånd, ett åndelig legeme og enhver den annens lem. Ikke noe annet broderskap er så dypt og inderlig.

             Et naturlig broderskap er vel ett kjød og blod, én arv og ett hus; men det må likevel dele seg og blande seg med andres blod og arv. Ethvert av de partimessige broderskap har samme medlemsfortegnelse, én messe, samme slags gode gjerninger, samme festdager, samme slags penger, og, som det nå går for seg: samme øl, samme fråtsing og drikking. Men ikke en eneste av dem når så dypt at det skaper én ånd. For denne skaper Kristi broderskap alene. Og også fordi dette broderskap er så mye større og spenner så mye videre, er det så meget desto bedre.

            Så bør da alle andre broderskap være slik ordnet, at de alltid har dette første og edleste broderskap for øye, bare holde dette høyt og i ære, og med alle sine gjerninger ikke søker sitt eget, men gjør gjerningene for Guds skyld, for å bønnfalle Gud om å bevare og bedre dette kristelige samfunn og broderskap fra dag til dag. Når altså et broderskap oppstår skal disse mennesker la dette komme til syne, at de fremfor andre mennesker oppofrer seg for kristenheten med bønn, faste, almisser og gode gjerninger for å utrette noe riktig godt, ikke søker sin egen nytte eller lønn, heller ikke viser noen bort, men som frie tjenere, tjener hele kristenhetens samfunn.

            Hvis denne riktige oppfatning gjorde seg gjeldende, så ville også Gud på sin side gi den rette ordning så at broderskapene ikke ble til skamme med fråtseri og drukkenskap. Da ville velsignelse følge med, og man kunne samle en felles skatt, for også i det ytre å komme andre mennesker til hjelp. Da ville broderskapenes både åndelige og legemlige gjerninger gå for seg i den rette orden. Den som ikke vil følge den nåværende ordning i hans broderskap, han råder jeg til å springe ut av broderskapet og overlate dette til seg selv. For med den nåværende ordning vil broderskapet skade ham både på legeme og sjel.

            Men når du sier: ”Skal jeg ikke få noe særskilt i broderskapet, hva hjelper det meg da?” så gir jeg dette svar: Ja, hvis du søker noe særskilt, hva kan da broderskap eller søsterskap hjelpe til for det? Tjen du samfunnet og andre mennesker med broderskapet, slik som det er kjærlighetens vis å gjøre, så vil din lønn for denne kjærlighet nok komme, uten at du søker eller begjærer den.

            Men hvis kjærlighetens tjeneste og lønn er for ringe for deg, så er det et tegn på at du har et forkjært broderskap. Kjærligheten  tjener fritt, for intet. Derfor gir Gud den også til gjengjeld alt godt fritt og for intet. Ti alle ting må jo skje i kjærlighet, hvis de overhode skal behage Gud. Derfor må også broderskapet være i kjærlighet. Men det som skjer i kjærlighet, det har den art at det ikke søker sitt eget eller sin egen nytte, men de andres, og først og fremst samfunnets gagn.

            For det femte: For å komme tilbake til sakramentet: Fordi det kristne samfunn nå står så slett som det ennå aldri har stått, og synker dypere og dypere fra dag til dag, aller mest blant de kirkelige ledere, og ethvert sted nu er fullt av synd og skam, - så skal du ikke se på hvor mange messer der holdes, eller hvor ofte sakramentet blir meddelt – for av det blir det heller verre enn bedre -. Men legg vekt på hvor mye du og andre vokser i dette sakramentets virkning og i troen på sakramentet. I dette er det just bedringen ligger. – Og jo mer du finner deg innforlivet i Kristi og Hans helliges samfunn, jo bedre står det til med deg. Det vil si, du finner at du blir sterk i tilliten til Kristus, at du er viss på at Han elsker deg og står deg bi i all livets og dødens nød. Likeså finner du at alle kristnes og hele samfunnets tilbakegang eller fall i enhver kristen går deg til hjertet, og din kjærlighet omslutter alle så du gjerne vil hjelpe enhver, ikke vil hate noen, men lide med alle og be for dem.

            Se, da går sakramentets verk riktig for seg. Og da vil du rett ofte gråte, klage og sørge over kristenhetens elendige tilstand i dag. Men finner du at du ikke har slik tillit til Kristus og verken anfektes eller beveges av kristenhetens eller ethvert menneskes nød, så vokt deg for alle andre gode gjerninger, hvis du ellers mener å være from og vil bli salig. – Disse gjerninger vil sikkert bare være glimmer, skinn og bedrag. For de skjer uten kjærlighet og samfunn, og uten disse er der ikke noe godt. – For summa summarum: Plenitudo Legis est dilectio, kjærligheten er oppfyllelsen av alle bud. (Rom. 13, 10). Amen.