Guds Rike

Fra Johan Arndts, Den Sanne Kristendom, 6. bok.

 

Men siden troen har sin opprinnelse fra Guds Ord og virkes i menneskers hjerter, så er nødvendigvis og uimotståelige det neste som følger etter dette, at Guds Ord må vise sin livskraft i det menneskelige  hjerte og oppfylles i mennesket. Hvorledes kan det ellers virke troen? Hvorledes kan ellers Guds rike, som er inneni oss, komme til oss, dersom Guds Ord ikke fester rot og spirer, virker og lever i oss?

 

For at derfor hjertet kan fatte det ved troen, så har Gud åpenbart sitt hellige Ord slik, at det ikke skal være en simpel og blott og bar historie, men har slik avbilledet alle troende kristnes liv og vandel, kors og forfølgelse, tro og håp i den Hellige Skrift, at troen straks mottar det som om det var sagt bare om den, at det troende mennesket likesom ser sitt eget hjerte i de helliges eksempel, i likemåte sitt kors så vel som sin trøst, sin hjelp og frelse.

Av dette kommer det at troen griper det gamle og det nye Testamentets trøstespråk, tilegner seg dem og fører seg dem til nytte, så at det i sannhet kommer levende glede og trøst av det i hjertet. Skulle da ikke Guds Ord leve i det menneskelige hjerte? Er da Guds Ånd i Ordet død og uten liv? Er ikke Herrens Ord Ånd og Liv? (Joh. 6, 63).

Eller mener du, at det utenfor ditt hjerte, uten troen, kan vise og fullbyrde sin kraft? Jo, Guds Ord blir daglig oppfylt, både på de troende og på de ugudelige: på hine til deres trøst, beskjermelse, seier, frelse og salighet, på disse til deres hevn og straff, og vil man bare lukke sine øyne opp, så skal det vel finnes å være så. Se nå her om dette er veigeliansk.

 

Hvor ofte minner ikke Den Hellige Ånd oss i vårt hjerte om et trøstespråk, i hvilket vi finner og fornemmer stor visdom, lærdom og trøst? Hva er den spådom, som står Jer. 31, 33: Jeg vil skrive min Lov i deres hjerter? Hva synes du, var det ikke en stor Guds gave, da Herren opplot Skriftene for sine apostler? Men du har for lenge siden spist dem med hud og hår. Hva mener du, er det ikke i høyeste grad nødvendig at Gud Herren sier til ditt formørkede hjerte: Bli lys! Hva ser du i Abels offer, i syndefloden, i Noas røykoffer, i arken, i de rene og urene dyr, i duene og i ravnen? Har ikke også du bygget opp Babels tårn i deg? Kjenner også du Melkisedek?

 

Har Abrahams gjester også noensinne vært hos deg og holdt måltid med deg? Har også du noensinne tenkt på Lots hustru? Er du Saras ellers Hagars sønn? Har også du smakt den åndelige omskjærelse? Har også du forsøkt den fristelse, Abraham var i med sin egen sønn? Vet også du hva forskjell der var imellom Jakobs og Esaus velsignelse? Er Esau og i deg Jakob fiendsk? Har også du noen sinne sett himmelstien? Kjenner også du Jakobs stripetete kjepper og spraglete får? Har du noen sinne møtt Makanaim (Guds hær)? Har også du følt noe til Jakobs kamp?

Er din datter Dina ingensinne blitt til en hore for deg? Har ikke også du en gang vært en Benjamin?

 

Har dine falske brødre aldri solgt deg til Egypten? Har din broder Josef aldri bespist deg i din sjelehunger? Har han aldri gitt deg å drikke av sitt beger? Har Josef ikke først satt deg på prøve, før han satte deg til bors med seg? Tror også du, at Josef vil la deg hente til seg på sin vogn og si: kom til meg og se ikke på ditt forråd; jeg vil forsørge både deg og dine barn? Har du ikke med Israel gått ut av det egyptiske trelldoms hus igjennom angerhavet? Har ikke også du sunget en seierssang med Israel ved det røde hav? Har ikke også du med det åndelige Israel vært ved de tolv vannkilder og de sytti palmetre? Har du ikke med Israel spist himmelbrød og drukket av klippen? Har du aldri følt noe til Lovens torden og lynild?

 

Er du ikke kommet til det hellige blods bestenkelse? Har du aldri bedt foran Nådestolen og sett Kjerubene, forhenget, det gylne alter, den gylne lysestake, yppersteprestens brystsmykke, den søte røkelse og de hellige ofringer? Er Loven og Evangeliet ikke skrevet på ditt hjertes tavle? Har du aldri tilbedt gullkalven?

Har du aldri sett de kloke byggmestere, som arbeider på Guds Helligdom? Har du ikke hørt yppersteprestens velsignelse? Har du ikke vært i Jerusalem på jubelfesten? Har også du spist av vindrueklasen fra det forjettede Land? Har også du felt den store Goliat i deg? Har også du sett kobberslangen? – og hva vet jeg alt, tiden vil ikke tillate å omhandle dette videre, skulle jeg også gjøre bruk av de profetiske og apostoliske ord og fremstille vår Frelsers eksempel, så ville det bli til et stort skrift.

 

Kom nå og si, at det ikke er nødvendig at Skriften opplyses i oss. Skjer det ikke i deg, så vil heller ikke Kristi manndoms- påtakelse, Evangelium, mirakler, lidelse og død, oppstandelse, himmelfart og herlighet bli deg til noe gagn, og du vil aldri få del i det.