Gud Herren er alene hellig!

 

            Det finnes bare en hellig Gud, det er Himmelens Treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Som kristne skal vi bare forholde oss til Ham, alle endre guder skal vi hate og sky!

            Det er ufattelig for meg at bekjennende kristne kan stå frem i media og kalle avguder for hellige og mene at vi skal respektere dem. Nei, Guds Ord sier at vi skal hate dem (Sal. 31, 7; 139, 21 - 22), vi skal hate det Gud hater og elske det Gud elsker. Joh. 13, 34. Dette hat skal vi først og fremst rette mot enhver ond lyst i vårt eget hjerte, og ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus. 2 Kor. 10, 5.  Derfor skal vi vise respekt for alt Gud skaperverk, men hate avgudene som mange tilber. Samtidig må vi elske disse mennesker til frelse og forsøke å hjelpe dem til å komme i et rett forhold til Gud.

            Gud sier i sitt første Bud: Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 2 Mos. 20, 3 – 6.  

            Ved Adams fall så tapte alle mennesker det sanne Guds billede i sitt hjerte. Men enhver sann troende får igjen det tapte gudsbilde i sitt hjerte ved gjenfødelsen. Dette billede skal vi bære i vårt hjerte og vi skal ikke ha med noe annet billede å gjøre, alle avgudsbilde må vi hate og sky. Jeg ville aldri finne på å ha bilde av en avgud i Haugianeren, bare Jesus kan bli avbildet der!

            Guds Ord sier: Hellig, Hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet. Es. 6, 3. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Åp. 15, 4.

            Hva bør så norske myndigheter spørre om og svare når utlendinger ber om opphold i landet vårt? Jo de bør spørre: Er du politisk flyktning? Hvis ja, sett dem på første fly tilbake til landet sitt! Er du forfulgt for din kristne tro? Hvis ja, så ønsk dem velkommen og de bør få svar innen 3 mnd. på sin ansøkning. Er du flyktning på grunn av krig og hungersnød, naturkatastrofer? Hvis ja, så ønsk dem velkommen, men de må skrive under på at de vil respektere og følge landets kristne religion. De bør få svar på sin ansøkning innen 3 mnd. Er noen kriminelle forbrytere, så sett dem på første fly tilbake til sitt land, de har forbrutt seg mot sitt lands lover og de skal også straffes etter disse lover.

            Våre myndigheter må huske på at det går ikke å integrere fremmede religioner med kristendom, da har vi ikke noen kristendom lenger, men bare hedenskap!

            La oss derfor vokte oss vel for å kalle andre guder (avguder) og religioner for hellige! Gjør du det da er du Guds motstander, det finner du mange beviser for i Bibelen. Den Treenige Gud skal vi tilbe, Ham og ingen annen! Amen.

                                                                                                          Trygve E. Gjerde.