Ransak oss, Gud!

 

Vi er truet av en tredje verdenskrig, og angsten sniker seg inn på oss. Hvordan skal det gå med våre nærmeste, og med vårt folk og med den hele verdens befolkning? Jesus talte om alvorlige tider som ville komme, og i Johannes åpenbaring leser vi om fryktelige ting som skal komme over verden.

I vårt land har vi hatt Guds Ord i over tusen år, og vi har hørt og lest om den ene sanne Gud som har skapt og oppholder alle, og om Ham Han utsendte, Jesus Kristus.

Gud Herren skrev med sin egen finger på Lovens to steintavler de ti Bud som vi er forpliktet på. Men Gud sa også at Han ville være en barmhjertig og nådig Gud mot den som søkte Ham av et helt hjerte. Ved sin komme i Jesus Kristus, og Hans forsonende død, har Han gitt oss del i evig liv, og håp om evig herlighet.

 

Gud Herren lovet mennesket sin velsignelse i alle ting om de holdt Guds Bud og forskrifter og forkynte at forbannelse ville ramme menneskene dersom de forkastet Guds hellige Lov.

Da menneskene ble skapt, var allerede djevelen på jorden og forførte mennesket til synd, og vi er født i synd og ”synden ligger oss for hånden”.

Guds Ords tjenere, prester og forkynnere har forkynt Guds Ord i mange land og i vårt land, til tider etter Guds vilje med hele Guds Ords sannhet i Loven, Guds Bud og om Guds tilgivende nåde i Kristus Jesus. Til andre tider har den ene side vært forsømt og mennesket ble ført på avveie.

De siste hundre år har vi hatt en lovforkastende forkynnelse og ser nå følgene i vårt folk.

Hvor ble det av forkynnelsen av Guds Lov i kirke, i skole og i heim?

Ved to revideringer av kirketekstene er Guds Bud og forskrifter og Jesus og disiplenes formaninger for det meste tatt bort, og trøsterike ord satt i stedet. Det norske folk leser lite i Guds Ord, og fordi Loven, Guds Bud og Jesu alvorlige Ord ikke forkynnes, kan ikke Gud få mennesket i tale til omvendelse, og synderen finner ikke frelsen i Jesus Kristus.

 

Guds hellighet og gudsfrykten er blitt borte fra oss, og vi tar heller ikke Jesu siste tale, avskjedsprekenen i Johannes 14 – 16, alvorlig – der Han med gjentatte ord og formaninger ber oss å vende om til Faderen og be til Ham.

Når da en som er eldre ser tilbake femti år, eller enda lenger, ser en hvor mye som er blitt annerledes, som er mot Guds Bud, og varsler vår forbannelse og undergang.

 

Våre foreldre hadde mange barn, men det ønsket ikke vi eller senere slektsledd. Vi ville ha de barn som passet oss, og ikke etter Guds befaling om å være fruktbare, og gi ”alle” våre barn livet. Mannen spilte sin sæd, og gjorde det Gud ikke kunne tåle, og kvinnen tok abort, frivillig eller påtvunget. Moren forlot heimen for å tjene penger, og barna ble oppdratt av andre, og besteforeldrene ble forlatt av sine barn og lever et liv i ensomhet.

De unge kommer så lett ut i synd og ensomhet, og føler samfunnets press og fortviler. I skolen er kristen opplæring sterkt redusert, mens skolepress og mobbing er forsterket. Bruk av tobakk, alkohol og narkotika florerer, og vi hører om homoseksuell fremferd, om tyveri og vold. I aviser, radio og TV påvirkes alle aldre av verdslighet og synd.

 

Havesyken har mest ingen grenser. En ansett jobb med stor lønn er vel høyeste mål for mennesket i dag. Og med det følger biler, båter, campingvogn og lange reiser, for uten et stort hus og sommerhus eller hytte. Men Guds Ord sier oss at havesyke er avgudsdyrkelse.

Hvordan skal dette ende når forurensing og grov utnyttelse av jordens resurser ser ut til å ødelegge Guds gode jord?

 

Er det ikke tid til å stanse opp og se hva Gud har sagt når synden snart ser ut til å ødelegge land og folk.

Nå gjelder det å redde vår sjel -, det haster før natten er over oss! Det haster for dem vi har kjær, det haster for folket vårt, ja, for hele verdens befolkning at vi vender oss til Gud, vår himmelske Far og roper om nåde og tilgivelse i Jesu navn. Det gjelder å se våre egne feil og synder, og vende om fra all synd og ugudelighet.

 

Vår himmelske Far vil høre vårt rop og for Jesu skyld, bønnhøre oss og lede oss på den vei som fører til vår redning og velsignelse.

                                                                                                               Alfhild Kolvik.

                                                                                                               Ørnes.