Kjærligheten sterkere enn døden

Trefoldighets søndag, Joh. 15, 12 – 17.

 

            Dette er min befaling at I skal elske hverandre, likesom jeg har elsket eder. Ingen har større kjærlighet enn denne at en setter sitt liv til for sine venner. I er mine venner dersom I gjør hva jeg byder eder. Jeg kaller eder ikke lenger tjenere; for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør; men eder har jeg kalt venner, for alt det som jeg har hørt av min Fader, har jeg kunngjort eder. Dette byder jeg eder at I skal elske hverandre.   

 

Gud beviste sin kjærlighet mot oss arme syndere, at Han gav sin enbårne Sønn Jesus Kristus til et fullkomment sonoffer for våre synder! Han beviste sin kjærlighet mot oss at Han sendte sin gode Hellige Ånd for å fylle våre liv med Ånd og kraft, veilede oss frem til hele sannheten og overbevise oss om synd og om rettferdighet og om dom. Joh. 16, 8. Dette er de to største gaver Gud gir menneskene og disse gaver er grunnlaget for troen og kjærligheten.

 

Det er underlig å legge merke til hvordan Gud gjør det når Han forordner Påske og Pinse. Han bruker naturens orden for å vise oss hvordan den åndelige orden er. Jesus sier: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Uten at hvetekornet faller i jorden og dør, blir det alene; men dersom det dør, bærer det meget frukt. Joh. 12, 24. Dette sier Han om seg selv, Han som var det sanne Hvetekorn. Påsken er derfor lagt til vårens tid, da sæden blir sådd i jorden. Han måtte dø for at du og jeg skulle få livet, såfremt vi gir rom for Guds nådekall til omvendelse! Pinsen som er 50 dager etter Påske blir i Israel kalt ”kornhøstens høytid” eller ”førstegrødens dag. Pinse er egentlig et nytestamentlig gresk ord som betyr den femtiende dag etter Påske.

 

Ser vi så på den åndelige betydning av dette, så har Gud gjort det slik at Han la Hvetekornet i jorden for at det skulle bære frelsens frukt for meg og deg. Da frukten kom til syne og modnet, sendte Han Den hellige Ånd for å befrukte våre sjeler så vi skulle bære mer frukt, ja modnes i vårt kristenliv og vokse opp til Hode, Kristus. Ef. 4, 15.

 

Jesu Kristi menighet hadde sin førstegrøde på Pinsedag. Da viste Gud seg i sin veldige allmakt og utgjød sin Ånd over Jesu disipler og gav dem 3000 sjeler som en førstegrødegave. Et veldig under som vi må undres over. Det satte hele Jerusalem i bevegelse, og rystet jordens grunnvoller så den jødiske seremonielle Lov slo svære sprekker. Gud gav dem på denne dag en ny Lov: Åndens Lov. Rom. 8, 2. Den seremonielle Lov hadde med tiden fått mange tillegg og forfalskninger som ikke var av Gud og som Jesus refset de skriftlærde og fariseerne for. En må huske på at det var Guds kjærlighet som var grunnlaget både i Sinai-loven og den seremonielle Lov. Men de ble forfalsket og kjærligheten ble fjernet til fordel for maktsyke og trelldom.

 

På Pinsedagen viste Gud dem til fulle sin kjærlighet, så at den nye Lov, Åndens Lov, oppfylte alt som den gamle Lov hadde i seg. Det var den samme kjærlighet som brakte Kristus på korset, i graven, til oppstandelse og løftet Ham opp til Himmelen, der Han sitter ved Guds Høyre hånd og derfra skal komme igjen for å dømme levende og døde.

 

Gud viste ikke bare sin kjærlighet på Pinsedagen, men Han fylte hjertene som var og ble gjenfødt med en himmelsk kjærlighet. Vi vet at vår Hans N. Hauge også fikk denne kjærlighet i rikt mål! Apostelen sier: Jag etter kjærlighet! 1 Tim. 6, 11. I Korinterbrevet skrev Paulus en hel (høy) sang om kjærligheten, 1 Kor. 13. Kjærligheten er den bærende kraft i vårt kristenliv. Uten kjærlighet er du og jeg ingen ting, bare en lydende malm og klingende bjelle! De som taler om kjærlighet og hater sin bror eller er opptatt av å skape splid og bråk i menigheten har aldri smakt Guds kjærlighet. Nei, kjærligheten gjør ikke sin neste noe ondt, den tåler alt, lir alt, utholder alt, den faller aldri bort men forblir til evig tid. Guds grunnvesen er kjærlighet. Ingen andre enn Han har kunnet bevise det for hele verden. Ingen andre enn Han har kunnet talt om dette fra Adam og Eva av. Det går en kjærlighetens rød trå gjennom hele vår tidshusholdning og den ender i det nye Jerusalem.

                                                                                                 Trygve E. Gjerde.