Mene, Mene Tekel, Ufarsin

MENE: Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det.

TEKEL: Veid er du på vektskål og funnet for lett.

Fra Haugianeren mai 1950, av Matheus Holte.

 

            Da den mektige kong Belsazar i Babel så denne håndskrift på veggen, så skiftet kongen farge – hans tanker forferdet ham – og hans kne støttes mot hverandre. Dan. 5, 6. Syndemålet var fullt – straffen måtte komme - .  Du er veid på vektskål og funnet for lett! I samme natt ble Belsazar slått i hjel.

Kjære venn! Er du eller jeg for lett når vi skal veies på Ordets vektskål? Kan du tenke deg noe nødvendigere og nyttigere enn å komme i et godt forhold til din Gud? Det ble fryktelig for den mektige Kaldeerkonge da han fikk vite at han var veid på vektskål og funnet for lett. Men da var det for sent – dommen var avsagt og skulle straks fullbyrdes.

 

Det er sørgelig å si det og sårt å tenke på, at størstedelen av vårt folk er like gudløs som kong Belsazar. For det ligger klart i dagen, at de såkalte kristne og ikke kristne dyrker skapningen over Skaperen, som er velsignet i evighet. Derfor ser vi hvorledes den levende hellige Gud åpenbarer sin vrede over dem som er fangne i og lar seg beherske av falsk lære og et syndig levnet. Vi ser også nå at apostelens ord i Rom. 1, 28 bokstavelig går i oppfyllelse: Og likesom de ikke holdt (det) for godt å ha Guds kunnskap, ga Gud dem hen i et sinn som intet duger, så de gjør det usømmelige: de ble oppfylt av all urettferdighet, horeri, hykleri, gjerrighet, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, ondt sinnelag; øretutere, voldsmenn, hovmodige, stortalende, oppfinnere av onde ting, ulydige mot foreldre, uforstandige, troløse, ukjærlige, uforlikelige, ubarmhjertige; slike, som endog de kjenner Guds rettvishet – at de som gjør sådanne ting er skyldige til å dø – og dog ikke alene gjør det, men endog har velbehag i dem som gjør det.

 

Men hva blir så avslutningen? Se hvordan det gikk med Belsazar – kaldeerne – Jødene – se hvorledes Guds vrede hviler over det tyske folk! – Gud lar seg ikke spotte; for hva et menneske sår, dette skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste det evige liv av Ånden. Gal. 6, 7 – 8. Det er meget farlig å forakte Guds godhets og langmodighets og tålmodighets rikdom som skulle lede oss til omvendelse. For da skjer det forferdelige som står i Rom. 2, 5 flg.: Men etter din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte samler du deg selv vrede på vredens og Guds rettferdige doms åpenbarelses dag; Han som skal betale enhver etter sine gjerninger: - men dem som er gjenstridige og ikke lyder sannheten, men overbevises av urettferdigheten, (skal få) vrede og harme. Trengsel og angst (skal være) over hvert menneskets sjel som gjør det onde.

 

Gud ligner de ugudelige med havets urolige bølger, som ikke kan være stille. Se hvor fredløse de fleste mennesker er i vår tid – de tør ikke være i stillhet. Så snart de er ferdige med sitt arbeid, så ødsles bort den kostbare nådetid med å lese aviser, ukeblader, romaner – eller med å lytte til det som radioen serverer. (Og nå TV! Red anm.) ”Radioen er blitt et mektig våpen for verdslighetens ånd. Fristelser som folk før måtte betale for, kommer gratis inn i de fleste hjem. Fordummende visesang og forflatende jazz forgifter hjemmenes åndelige atmosfære”.

 

Mitt hjerte er i sorg over vårt folks frafall, og jeg bever for de veldige straffedommer som vil ramme oss, hvis det ikke blir en reformasjon i vår kirke, både i lære og liv. Å, hvor jeg ønsker at mange måtte komme til sann omvendelse – så straffen kunne avvendes. Den som skjuler sine overtredelser, skal ikke ha lykke: men den som bekjenner og som forlater dem, skal få barmhjertighet! Ord. 28, 13. Ved omvendelse og stillhet skal I frelses: i hvile og i tillit skal eders styrke være. Es. 30, 15.

 

 

Så se at du i dag Guds nåde herlig skatter.

Og uti denne sak, Den rette mening fatter.

Men det er sakens sum, At du skal synden fly

Og Evangelium skal føde deg på ny.