Evangeliske levnetsregler

 

Evangeliske levnetsregler som på en kort, enfoldig og tydelig måte blir vist den sanne og rette vei til det evige liv, inndelt i tolv deler. Oversatt fra tysk, som nå på ny trykkes opp og tillegges tre åndelige sanger. I alt dette søkes det å skje Gud til ære og menneskene til salighets befordring.

            Gal. 6, 16: Og så mange som går frem etter denne regel, fred og barmhjertighet være over dem og over Guds Israel!

                                           Av Hans Nielsen Hauge.

                                                      

            1) La aldri noen ting hindre deg fra disse tre ting: 1) Fra Guds Ord – 2) fra troen på Jesus Kristus – 3) fra den sanne gudsfrykt.

            La Den Hellige Skrift være din eneste regel for troen og livet. Leser du andre oppbyggelige skrifter, så prøv dem etter Guds Ord, og la deg ved ingen menneskelig bok avføre fra dette dyrebare Ord. For ved dette Ord vises deg en hellig vei, en bane, som du sikker og fri kan gå frem på. På denne kan endatil de enfoldige ikke fare vill. Det som er imot dette er bare villfarende avveier, hvor godt det enn ser ut. – Tro på Jesus Kristus – gid du måtte rett elske å følge Ham – da oppnår du din salighet av nåde ved hans fortjeneste.

Streb alltid etter helliggjørelse, så at du stadig må ta av i det onde, men ta til i det gode. Dersom du alltid blir ved i disse tre stykker, så har du ikke å frykte for noen villfarelse eller forførelse. Men såfremt du viker fra et av de samme, så står du i stor fare for din salighet.

            2) Til den sanne gudfryktighets øvelse anbefales det deg alltid: 1) Bønnen. 2) Guds Ords betraktning. 3) Deg selv, eller dine feils og svakheters prøvelse.

Be flittig og bli aldri trett. Men påkall Gud om Den Hellige Ånds dyrebare opplysning. Denne gave gir Gud bare de sanne kristne, som ydmykt ber Ham om det og skikker seg i hans orden. Men Han gir den ikke til dem som våger å gå frem for Gud uten daglig bot og alvorlig kamp mot synden, ja en slik synders bønn er synd.

Så ofte du ber, la ditt hjerte med alvorligste tanker, begjæring og lengsel være oppløftet og rettet mot Gud, som til det alle steds nærværende, allerhelligste, allerbeste, allmektige og evige vesen, og din elskede Fader i Kristus Jesus. – Så skal du uten Lovens tvang, uten alt kaldsindig og ustadig vesen, med inderlig hjertets fornøyelse lære rett å kjenne Gud din Abba og kjære Fader. – Faller deg ofte mot din vilje fremmede tanker inn under bønnen, så skam deg inderlig ved det for Gud. Sukk over det, og be Ham at Han vil hjelpe din svakhet opp og ikke nekte deg din bønn av den grunn. La deg aldri hindre fra bønn og lesning, men sett daglig en bestemt tid hvor du utførlig kan tale med Gud og utøse hele ditt hjerte for Ham i lønndom. Vend deg også til, midt i ditt kalls arbeid, å ha ditt hjerte fullt med hellige ønsker til Gud og vandre i Hans søteste og saligste nærhet – så skal du bli rett kjent med din Gud. Er du opptatt med mange ting, så riv deg litt løs av din utvortes forretning så ofte du merker slikt, gå avsides og tal med din kjære Gud, jo enfoldigere dess bedre. Gå så igjen frisk til ditt arbeid, så skal du få kjenne hvor søtt og velsignet slikt skal bli for deg. Glem aldri forbønnen for alle mennesker, venner og fiender, for hele kristenheten og dens tre hovedstender. – Den passende takksigelse skal være det rette hovedstykke av din bønn, for den er rett bønnens hjerte og englenes forretning – og gir en som flittig øver seg i den, den søteste fornøyelse i sjelen – og himmelen på jorden.

Ta tidelig om morgenen et evangelisk kraftspråk av Guds Ord i ditt hjerte. Fornøy deg hele dagen med det samme, gled deg ved Jesu søte nåde som tilbys deg  i det – så at kraften kan trenge seg inn i ditt hjerte og gjøre deg hurtig og munter til å føre en søt evangelisk kristendom. – Tal til ditt hjerte om dagen ofte slik: Hvordan står det til med din kristendom? Ber du ennå flittig? Hvorledes omgås du med Guds Ord? Leser du det? Betrakter du det? Følger du det samme? Grønnes og blomstrer Jesu Kristi kjærlighet også rett i ditt hjerte? Eller hersker verdens kjærlighet, hovmod, egensindighet, gjerrighet og vellyst i deg? – Akk! Måtte du gjøre deg rett en vane av denne så livsalige sak – hvor glad og munter skulle du da bli i Guds tjeneste!

Om kvelden før du legger deg til hvile, prøv deg oppriktig for Gud og utforsk hva du fra tid til tid har tenkt i hjertet, talt og gjort, især hva godt du har forsømt, for etterlatenhets synder er ofte de største. Hva som nå faller deg inn, gjør din kveldsbønn av det. Er der noe godt, så takk Gud i ydmykhet for det, er det ondt, så be om fullkommen forlatelse for Kristi skyld. Be også om den kloke forsiktighet, og ta endatil av dine feil en god åndelig nytte og å bli desto mer trofast og forsiktigere den følgende dag.

Dersom du blir søvnig eller doven i et av disse tre stykker, så tro visselig at din kristendom har ingen fremgang. Men jo fyrigere du vil være i bønnen, jo ivrigere og stadigere du vil ransake Guds Ord i ditt hjerte, jo bestandigere du vil prøve deg for Guds ansikt og utøse din erkjente elendighet for Ham, jo mer skal du også erfare Guds nåde og kraft i din sjel.

                                                                                                       Forts. n. nr.