Israels forløsning nærmer seg!

Hva Esaias kp. 60 sier om dette.

 

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg, v.1.   Dette er sagt om Jerusalem! Araberne som bodde i denne by og hadde okkupert den, har nå måttet gi det meste fra seg til Jødene. Dette måtte skje før Jesu komme til Oljeberget Sak. 14, 4; Ap. Gj. 1, 11 – 12. Jerusalem har nå i nær 2000 år vært under det arabisk/hedenske mørke. Det begynte å lysne 2/11, 1917 ved Balfourerklæringen og i 1920 da jødene fikk lov til å bosette seg i Israel etter britenes mandat. Det lysnet enda mer i 1948 da jødene fikk landet sitt igjen. I 1976 ble for en stor del mørket over Jerusalem drevet bort, men enda står noe igjen. Derfor sier Guds Ord: Stå opp, Bli lys! Dette er Guds befaling til Jerusalem og de jødiske innbyggere der. De må ta Gud i sinn og la seg opplyse av Guds Ord! For ditt lys (Messias) kommer! Skal de gjenkjenne Ham, så må de også lære om Ham. Men på den dag Han setter sine føtter på Oljeberget skal de alle kjenne Ham. Det er denne Herrens herlighet som skal gå opp over Jerusalem.

 

Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørkt over folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, v. 2. Dette ser vi nå klarere enn før skjer! Mørke er nå så tykt over Norge at ikke engang de lærde skiller lyset fra mørket i følge Guds Ord. De velsigner det Gud forbanner og omvendt! Bedre er det heller ikke ute i den store verden der muslimene dyrker måneguden Allah fordi Muhammed forførte dem til det!

 Den kjente eksperten på Midt-Østen, H. Gribb, peker i sin bok, ”Mohammedanism: An Historical Survey”, på at grunnen til at Muhammed i Koranen aldri behøvde å forklare hvem Allah var, henger sammen med det faktum at hans tilhørere hadde hørt om Allah lenge før Muhammed i det hele tatt ble født.

 

Dr. Arthur Jeffery, en av Vestens fremste kjennere av islam i moderne tid, og professor ved Columbia University, sier i sin bok Islam: Muhammad and His Religion: Navnet Allah var velkjent i Arabia i før-islamsk tid, noe Koranen bevitner. Både Allah og den feminine formen, Allat, er ikke sjelden blitt funnet på religiøse inskripsjoner i Nord-Afrika.

 

Ordet ”Allah” kommer fra det sammensatte arabiske ordet al-ilah. Al er den bestemte artikkel og ilaher et arabisk ord for ”gud”. Det er ikke noe utenlandsk ord. Det har ikke engang syrisk opphav. Det er et rent arabisk ord. Allah har heller ikke noe å gjøre med det hebraiske eller greske ord for Gud, slik vi finner det i Bibelen. Dette skriver Robert Morey i sin bok den Islamske Invasjon. Han sier videre at måneguden Allah hadde tre døtre, Al-Lat, Al-Uzza og Manat. Dette grunnet seg i dyrkelse av sol og måne og stjerne. Solen var en kvinnelig guddom og månen mannlig. Disse paret seg og solen fødte stjernene.

 

I Kaba (betyr kubus og vitner om avgudstemplet i Mekka sin form og utseende) var det et avgudsbillede av måneguden Allah og på den tiden skulle de bøye seg enten mot Kaba og Mekka der avgudene fantes. I Kaba var der minst 360 avguder (en for hver dag i året?) Men måneguden Allah var den gjeveste og Muhammeds foreldre dyrket denne, og Muhammed ønsket at måneguden skulle være gud for alle folkeslag enten de ville eller ikke! Men hans hat ble i første rekke rettet mot Jødene og den himmelske Gud. Arabernes terror og krig mot jødene på grunn av dette har gjort det mørkt for dem. Men når mørket er på det tykkeste, da kommer Jesus igjen i sin herlighet og det skal bli lyst, Sak. 14, 7. Da skal den troende menighet som består av gjenfødte sjeler, møte Ham i skyen, frelst ut fra den store trengsel de var i! Åp. 7, 13 – 14. Men det største av alt er at Messias kommer tilbake til sitt utvalgte folk og land, jødene og Israel.

 

Men Ordet sier videre at folkeslag skal vandre i ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg (Jerusalem). Dette skal føre til at det jødiske folk skal løfte sine øyne og se seg omkring! De skal samle seg alle sammen, de kommer til deg (Jerusalem). Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Dette har alt skjedd og skjer i dag. De kommer til sitt land og de stråler av glede, og ditt (Jerusalems) hjerte skal banke og utvide seg til deg og folkenes gods skal komme til deg. Dette skjer nå da byen Jerusalem utvider sine grenser og omfavner sine innbyggere, men det skal skje mer! For mye av verdens gods skal samles der så at Salomos herlighet blir for intet å regne! I v. 8 og 9 står det om de jøder som kom hjem gjennom luften, ved fly, og over sjøen ved Tarsis-skip (mellom annet gamle ”Bergensfjord” til NAL som førte jødiske emigranter tilbake til Israel fra USA etter 1948). De hadde sølvet og gullet med seg som en fødselsgave til den gjenreiste og nyfødte nasjon, Guds land Israel! Dette land har aldri tilhørt noen annen enn Gud, og Han gir det til hvem Han vil, det vil si til jødene etter sitt løfte!

De fremmede skal bygge opp murene som var revet ned, v. 10, og portene skal holdes åpne hele tiden for at folkenes gods skal komme inn der og deres konger bli brakt med som fanger. Dette skjer også i dag!

 

For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde, v. 12. Dette vil komme til å skje. Ja, Norge er like på avgrunnens rand, trass sin oljerikdom! Åndelig sett er vi fortapt, og legemlig og økonomisk sett er vi så fordervet og ødelagt som folk at vi snart ikke arbeider selv, men er helt avhengig av utenlands arbeidskraft! Ja, vi er så fattige i vår rikdom, som vi har fått fra Gud, at vi ikke engang kan hjelpe vår nabo eller våre barn, foreldre eller slekt uten flere hundre kroner timen for det vi burde gjøre gratis! Slik mister vi Guds velsignelse fordi vi som nasjon hater Israel!

 

Araberne som har hatet og plaget Israel, de skal komme og bøye seg for dette folk, v. 14, ja, kaste seg ned for deres føtter. De skal kalle deg Herrens stad, Israels Hellige Sion. I stedet for at du var forlatt og hatet (nær 2000 år) så det ikke var noen som drog igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en fryd for slekt etter slekt. Du skal die folkenes melk, ja, kongers bryst skal du die. Og du skal kjenne at jeg, Herren er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser, v. 14 – 16.

 

Så står det om herlige ting som skal være i Israels 1000 års rike i vers 17 til 21 og det avsluttes slik i v. 21 – 22: Og hele ditt folk skal være rettferdig. Til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. Den minste skal bli til tusen, og den ringeste til et veldig folk. Jeg, Herren, jeg vil la det skje hastig i sin tid.

 

                                                                                             Trygve E. Gjerde.