Om den underfulle hemmelighet,

at Guds Sønn er blitt menneske

Fra J. Arndts Den Sanne Kristendom 5. bok 3.part 2kp.

Del 2.

 

5. 3) Den himmelske Fader har gitt denne Person til vår Forløser, så at det falne menneske på grunn av det Mennesket, som også er Gud, kunne bli forløst fra den evige død, og at kvinnens sæd kunne knuse slangens hode, som har bedradd mennesket med list og løgn. Dette er visselig en rettferdig og underlig hevn.

6. 4) Den himmelske Fader har av barmhjertighet gitt denne Person til vår Lege, så at vi på grunn av Hans blod kunne bli renset fra syndens urenhet og ved Hans sår legt, ved Hans død forløst fra døden til det evige liv og igjen fornyet til den fullkomne æresstand og til likedannelse med Guds billede.

7. 5) Den aller nådigste Fader har gitt denne Person til vår rettferdighet, at Han skulle gjøre oss rettferdige, så at vi på grunn  av Hans fortjeneste kunne ha et uendelig hjelpe- og legemiddel imot syndens uendelige onde, imot den evige rettferdighets strenghet en fullkommen fyllestgjørelse i og ved Hans død samt imot Lovens og djevelens anklage en fullkommen avløsning og frikjennelse fra fordømmelsen.

8. 6) Den aller kjæreste Fader har gitt denne Person til vårt Hode, så at Han kunne samle sine lemmer og ved Den Hellige Ånd gjøre dem levende, hellige og behagelige i sin fylde.

9. 7) Den himmelske Fader har gitt denne Person til en Yppersteprest, så at Han på grunn av sitt legems aller helligste offer, som Han gav til oss, kunne rense oss, på grunn av sin forbønn forsone oss og som Livsens Ord undervise oss.

10. 8) Gud, den Hellige Fader, har gitt oss denne Person til en Nådestol, så at Han kunne bringe oss syndenes forlatelse, som vi ved troen eier ved Hans fortjeneste og forløsnings kraft på grunn av Hans blod.

11. 9) Gud den himmelske Fader, har gitt den Person til vår Konge, for at Han kunne opprette nådens rike i våre hjerter, rense dem, forstyrre synden og døden, ødelegge djevelens rike, mektig og nærværende byde og befale over alle skapninger  og innføre sine troende i sitt ærens og herlighets rike.

12. 10) Det har behaget Gud, den himmelske Fader, at i denne Hans Sønn skulle all fylde bo, så at vi ikke skulle fly annet steds hen eller hos noen annen behøve å søke salighet, velsignelse, liv, nåde, syndenes forlatelse, forsoning, straffens formildning, forbønn hos Faderen, legedom og Legen selv, vår sanne og rette visdom og kunnskap, den rette opplysning på grunn av troen og endelig det evige liv.

13. Denne høye og hellige manndoms mottagelses hemmelighet må vi hellig gjemme og bevare, nemlig hvorledes den guddommelige natur, på grunn av hin uoppløselige og uutsigelige forening har antatt det menneskelige kjød til de guddommelige gjerningers og den guddommelige herlighets meddelelse og samfunn. For vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårnes av Faderen, - full av nåde og sannhet. Joh. 1, 14. Derfor er det ikke nødvendig at vi anser begge naturer for like eller sammenblander dem, fordi om vi tror at Gud og menneske gjør gjerningene, det vil si: fordi vi etter Guds Ord holder for, at begge naturers virkninger  går ut på en eneste virkning og gjerning, i personens enighet, dette har Eutykes nektet. Ikke heller behøver vi å atskille personer og rive naturene fra hverandre, fordi om vi tror på naturens og egenskapenes fellesskap, dette har Nestorius nektet. Denne naturens og egenskapens forening og fellesskap bevises ved miraklene og de gudmenneskelige gjerninger, om man så må si. Det bevises ved de levendegjørende Ord som ble uttalt med menneskelig røst og hvormed sykdom ble helbredet, djevlene utdrevet og døde gjenoppvakte. Det bevises ved Hans levendegjørende kjød, som er Livets Brød, som Han i nåde har lovet å gi for verdens liv. Det bevises ved avtoelsen og renselsen fra synden på grunn av Hans Blod. Det bevises ved forsoningen på grunn av Hans død og helbredelsen ved Hans sår. Det bevises ved all makt i Himmelen og på jorden, som er gitt Ham etter kjødet. Det bevises ved Hans makt over all skapninger, over vinden og havet, over djevelen og døden. Det bevises ved alle visdommens skatter, som er skjulte i Ham, Kol. 2, 3. Det bevises ved den alminnelige dom, som er gitt ham, fordi han er Menneskesønnen. Joh. 5, 27. Det bevises ved Hans forklarelse på Tabor, da den guddommelige Majestets ære og herlighet åpenbarte seg på Hans hellige legeme, idet Han oppfylte dette tempel, bygget av Gud, med Guds herlighet og i det den himmelske glede, som omstrålte Ham, likesom antente de tilstedeværendes gudfryktige hjerter, da Faderens røst lot seg høre fra en klar sky: Denne er min Sønn, den elskelige, Mat. 17, 5, da Sønnen mottok ære og herlighet av Faderen, som Faderens virkelige vitnesbyrd gjennom forklarelsen og Majestetens åpenbarelse om, at Han er bestemt til Midlerens Person, så vel som ved forkynnelsen om Hans-embete, som ved Faderens røst er blitt anerkjent og stadfestet.

                                                                                                             Forts. n. nr.