Dr. Martin Luthers forklaring over den 51. salme.

Innledning over den 51. salme.

Om denne salme i alminnelighet

og dens tittel.

Del. 1.

 

1.       Jeg har påtatt mig å forklare denne salme, fordi den lærer om omvendelsen.  Selv om jeg må tilstå at jeg ennå ikke har forstått eller nådd den høye og rike ånd som taler i denne salme, så vil vi allikevel ta den for oss, for at vi kan få anled­ning til å lære og strebe ennå mer etter denne rike skatt. Derfor vil jeg bli en disippel med dere, - og vi vil sammen med hverandre studere o­g lære av den, - og vente på hva Den Hellig Ånd vil virke i oss. Det gode Han vil gi oss vil vi ta imot med takksigelse.

  2.       Det vi lærer av denne salme er meget viktig for oss alle, - og nyttig å vite. For i denne salme er innbefattet de fornemste artikler i vår kristne religion. Den taler nemlig om den sanne omven­delse, om synd og nåde, - om den kristelige rett­ferdighet og om den rette gudstjeneste som vi er skyldig å vise Gud. Disse artikler er så høye og ­fortreffelige, at dersom de ikke læres og drives av en høy og rik ånd, så er det umulig at de kunne hefte ved hjertet og bære frukt.  Som vi ser, har våre motstandere også drevet denne lære med stor møye, og de har skrevet mange bøker om den; men det var ingen av dem som helt og rett forstod hva omvendelse, synd og nåde var. De taler og lærer om disse ting som om de hadde drømt det. De har nok hørt lyden av det, men saken i sig selv har de ikke forstått grundig nok. Årsaken til en slik blindhet og uforstandighet er - at den rette, grundige forstand om denne høye artikkel får en ikke ved menneskelig fornuft eller visdom, men den må bli gitt en ovenfra. For hvilket menneske kan vel tale slik om omvendelse og syndsforlatelse som Den Hellig Ånd gjør her i denne salme?

3.       Alle har kalt denne salme en bots- eller om­vendelsessalme, - og det er ingen annen som er blitt sunget og bedt oftere i kirken.

Men den som først har kalt denne salme en om­vendelsessalme har uten tvil forstått noe av dette. Den annen flokk derimot, som hver dag har sun­get, lest og bedt den i sine Horis Canonicis (I den katolske kirke på Luthers tid var det alminnelig å ha faste bedetimer eller Horis Canonis.) har lite eller ingenting forstått av dette.  For de har brakt det så vidt med denne salme, at den som ofte og flittig leste og bad den, skulle ha gjort bot og fyllest for sine synder.

4.       Peceatum actuate - eller den gjørlige synd ­har sofistene beskrevet og forklart slik, at den er alt det som vi med tanker, ord og gjerninger gjør mot Gud. Men denne beskrivelse over de gjørlige synder er altfor svak og snevert innknepet - så at syndens velde og dens kraft som den har i den fordervede menneskenatur kan ikke vises og forståes ved det.

5.       For når en vil tale og lære riktig om synden, må den betraktes dypere, - og der må vises av hva rot den og alt ugudelig vesen vokser frem av, og ikke bare la det være ved de synder en har be­gått. For av denne villfarelse - at man ikke vet eller forstår hva synd er, kommer der i alminne­lighet en annen villfarelse - nemlig den at man heller ikke kan vite eller forstå hva nåde er.  Derav er den skade kommet, at de heller ikke kan trøste en forskrekket samvittighet som frykter for døden, for Guds vrede og dom; for hvordan skulle den kunne trøste noen, som ikke selv vet eller for­står hva nåde er?

Derfor begår de den feil, at de viser disse bedrø­vede mennesker hen til munkekappen - munke­ og nonnevesen og andre slike gjerninger som de mener å forsone Gud med. Av dette ser man klart at de ikke har forstått det på den rette måten hva synd eller nåde er. Dermed har de lært om denne høye artikkel bare etter fornuften og ikke etter Guds Ord.

6.       På denne måten har de også lært folket om omvendelsen. Enhver skulle legge merke til hvilke synder han gjorde hele året. Dem skulle han be­kjenne, skrifte og gjøre bot og fyllestgjørelse for.

Men kjære, si meg, forskåner også dommeren tyven, når denne tilstår sine synder? Om han nå også angrer disse, må han ikke allikevel ta sin straff? Og disse grove tølpere mener at de har gjort fyllest for Gud og betalt Ham for synden, når de angrer den med en oppdiktet smerte, ser sure ut, bærer andre klær enn før, eter og drikker annerledes, o. s. v.

7.       Derfor skal denne salme tjene oss til å lære og forstå den kristne læres hovedartikler på den rette måte, og at vi med Den Hellige Skrift som grunnlag, kan motbevise våre motstanderes urene og falske lære om disse artikler. Jeg har ofte selv erfart, når min samvittighet har vært anfektet, at jeg aldeles ikke har fatt noen trøst og hjelp av denne løse og slette lære som bare er fremkommet ved den menneskelige fornuft. Og jeg har ofte formanet fromme og kristelige hjerter at de skal takke Gud flittig for denne Hans store gave, Hans Hellige Ord, hvilket Han nå igjen har skjenket oss, og at Han ved Den Hellige Ånd lar menneskets lær­dom blåse bort som tykke skyer, slik at det klare Ords lys igjen kan skinne fritt.

8.       Før vi tar fatt på salmen skal vi vite at denne fremholder for oss den sanne og rette omvendelse. Men til den rette omvendelse hører to ting. Først at man kjenner synden, dernest også nåden, d. v. s. at en har en sann gudsfrykt og en alvorlig skrekk for synden. For det annet at man også vet og tror at Gud vil være nådig og barmhjertig mot alle dem som tror på Kristus.  Disse to ting i omvendelsen har David på den skjønneste måte avmalt for oss i denne bønn.

9.       Som vi ser i begynnelsen av salmen anfektes David slik av syndserkjennelse, av samvittighetens skrekk og besværing, at han ikke vet verken ut eller inn. Men på slutten av salmen trøster han sig med Guds godhet, nåde og barmhjertighet og lover at han vil underrette og lære andre, at de skal omvende sig og bli fromme og gudfryktige.

  10.     Herav ser man hvorfor profeten har skrevet denne salme. Han vil nemlig at enhver skal av disse klare og tydelige ord og dens rette forståelse av dette, kunne se den sanne visdom i denne gud­dommelige religion, og kjenne og lære hva synd og nåde og den rette og sanne omvendelse er.