Dr. Martin Luthers forklaring over

den 51. salme

 

Del 4.

 

30.     Derfor taler denne salme om syndens rot og hovedkilde, nemlig at vi er unnfanget og født i synd. Dette har David lært av egen erfaring, og derfor beskriver han også synden slik for å vise at den er alle våre innvortes og utvortes krefters fordervelse. Intet lem kan lenger utrette sin gjer­ning slik som i Paradis, før Adams fall. Vi har vendt oss bort fra Gud, har en ond samvittighet, lever en kort tid, er belesset med mange sykdom­mer og underkastet døden. Som ordene i 1 Mos. 2, 17 taler om pinen og straffen: Men av kunn­skapens tre på godt og ondt, av det skal du ikke ete, for på hvilken dag du eter av det, skal du dø døden!

31.     Men dette lærer vi alene av Guds ord.  For selv om hedningene også lever midt i denne jam­mer og ulykke, så forstår de likevel ikke hvorfor men­neskene er underkastet så mange bedrøvelser og døden fordi de ikke har Ordet. De har tenkt at det var naturens skyld at mennesket måtte dø og har ikke visst at døden var syndens straff.  Altså kan de ikke ha noen rett forståelse om den hele menneskenatur, for de har ikke kjennskap til år­saken hvorfor denne hjertesorg er kommet over det menneskelige kjønn.

32.     Denne salme lærer oss om syndenes og den hele naturs erkjennelse.  Den handler ikke bare om dette ene eksempel (for hvilket vi allikevel skal takke Scholastici, at de enda har lært det), men den inneholder hele den kristelige lære om Guds erkjennelse, vår natur, synden, nåen osv. Derfor skal denne salme være en alminnelig lære for Guds folk (helt fra dens tilblivelse og til ver­dens ende.) Denne salme har Den Hellige Ånd gitt David, for at vi gjennom ham skal f å den rette kunnskap om Gud og vår sanne natur. Han be­handler disse ting med herlige ord. Først stiller han helt mesterlig synden for våre øyne, dernest Guds nåde og barmhjertighet, og uten denne er­kjennelse måtte mennesket falle i fortvilelse.

   33.       Men syndserkjennelsen er ikke noen spekulasjon eller oppdiktet tanke, men en alvorlig følelse, en sann erfaring og en stor kamp i hjertet mot synden. Som David vitner om når han sier: For jeg kjenner min misgjerning, og føler den slik at min samvittighet forskrekkes for Guds vrede, og jeg blekner for døden. For det betyr egentlig det hebraiske ord her, og ikke som paven har lært, at man alene betenker seg - har gjort eller ikke gjort; men å føle Guds vredes store last og byrde i sitt hjerte. Syndserkjennelsen er ikke annet enn å føle og fornemme synden, og en synder er den som trykkes og engstes slik av sin samvittig­het at han ikke vet verken ut eller inn.

34.     Derfor taler ikke vi om mennesket som filo­sofien sier, at mennesket er et fornuftig dyr, osv. Det hører hjemme i filosofien og ikke i teologien.  Juristene taler om mennesket, at han eier og er herre over sitt gods. Legene taler om mennesket ettersom det er friskt eller sykt. Men teologien taler om mennesket som en synder der er dødelig - at det er unnfanget og født i synd, og et vredens barn av naturen. På denne måte taler en teolog om mennesket. Han omgås alene med dette for at mennesket skal kjenne at dets natur er for­dervet ved synden. Når det skjer, følger fortvilelse over at mennesket ikke er annerledes til sinns enn at han er fordømt og hører helvete til. En arm synder som rett føler og ser sin elendighet og jam­mer, kan ikke tenke annet enn at hele hans natur og vesen er fordervet ved synden. Han finner in­gen ting hos seg som han kan bygge eller forlate seg på. Han finner bare at han har fortørnet Gud som er rettferdig og hellig og har vel fortjent hans evige vrede og straff.

35.     Når man føler dette i sitt hjerte, så må også den annen erkjennelse som heller ikke må være en oppdiktet tanke men erfaring og en sann følelse følger på det for at mennesket kan lære, høre og se hva Guds nåde, rettferdighet og vilje er med ham. Han som ikke støter noen synder, i helvete, som erkjenner sin synd, men søker å ut­fri ham derfra ved Kristus, Hans kjære Sønn.

36.     Da blir menneskets hjerte, som før var nær ved å fortvile, igjen trøstet, - og av denne lære om nåden blir hans hjerte så glad, at han tør si: Er jeg en synder i meg selv, så er jeg allikevel ingen synder for min kjære Herre Jesus Kristus - Han som er blitt mig av Gud til visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning - at jeg er visselig blitt from og rettferdig ved ham som alene er from og rettferdig, og gjør alle troende fromme og rettferdige - som og derfor er skjenket og gitt syndere av Gud, at Han skal gjøre dem fromme og rettferdige.  Rom. 3, 24, 25, 26.

37.     Dette er de to erkjennelser som teologien og Den Hellige Skrift lærer om, og som også David viser her i denne salme er innholdet og summen av salmen dette, at mennesket lærer seg selv å kjenne etter teologien og Den Hellige Skrift. ­Videre, at de på samme måte etter Den Hellige Skrift, lærer å kjenne og anse Gud. Ikke i Hans majestet, at Han er evig og allmektig, for en slik erkjennelse er ikke trøstefull, men skrekkelig for en arm synder. Heller ikke skal man, som juriste­ne, tenke og tale om menneskenes timelige gods, eller om deres sunnhet og sykdom, som legene gjør; men man skal tale om dette slik som Skriften sier - nemlig at han er en synder og fordømt, ­men at Gud vil gjøre syndere fromme, rettferdige og salige. Dette er summen av hele Den Hellige Skrift. Den som taler, tenker eller lærer om Gud pd noen annen måte, han farer vill.

38.     For hele Den Hellige Skrift viser oss altså Guds godhet og nåde. Han som ved sin kjære Sønn vil bringe den elendige menneskenatur, som er falt i synd og fordømmelse, tilbake til rettferdighet og livet. Der blir ikke forklart noe om utvortes levnet og vandel hvordan man skal ete, drikke, kle sig, hva slags gjerninger man skal gjøre, hvordan man skal behandle tjenere, land og folk, dyrke jorden, osv. Dette har Gud skapt, skjenket og overlevert alt sammen til mennesket, da det var i Paradis, med disse ord: Regjerer over havets fisker og over himmelens fugler, osv.. 1 Mos. 1, 28.  Men her handles om det tilkommende og evige liv, om Gud som gjør from og rettferdig, og som igjen bringer det som var tapt, og fører det som var dødt tilbake til liv og salighet. Dernest også om men­nesket som er falt fra rettferdighet og livet ned i synden og den evige død. Den som gir akt på det­te korte begrep og innhold av Bibelen, han skal ha nytte av å lese og studere i Den Hellige Skrift.

39.     Derfor er denne kunst og kunnskap som Skriften taler om, helt nødvendig for at menne­sket kan kjenne, det er - å vite, føle og erfare at han er en synder og skyldig til den evige død.  Der­nest at han vet og erfarer også det annet stykke, nemlig at Gud vil gjøre de arme syndere som kjen­ner og føler deres elendighet og fordømmelse from­me, rettferdige og salige. Hvordan man skal handle og omgåes med andre mennesker som verken kjenner, ei heller vil kjenne deres synder, det vil vi overlate til den verdslige øvrighet, juri­ster og foreldre, for de taler på en annen måte om mennesket enn teologien gjør.

          (Etter denne fortale utlegger så Luther den 51. Salme over 200 sider. Red. anm.)