Tidens dype mørke

 

            Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. 1 Mos. 1, 2.

            Så lenge Gud ikke sier: Bli lys! 1 Mos. 1, 2, så vil mørke råde. Mørke rådet før universet ble skapt av Gud. Dette mørket var fysisk. Men vi har også et åndelig mørke, som ikke vil vike før Gud sier: Bli lys! Dette mørke råder i hver uomvendt menneskesjel. Det åndelige mørke øker og minker i takt med menneskenes ondskap mot Gud. Syndens mørke ligger i dag over sjelens dyp. Som verden ble til så vil det også gå når verden og vår tids husholdning tar slutt og det går mot enden. Gud sier i sitt Ord at Han vil flytte lysestaken bort fra sitt sted. Men omvender vi oss til Herren, da lar Han lyset skinne, da sier Han: Bli lys!

            Nå er synden og mørke så stort i verden som om det var før skapelsen. Ja ondskapen har tiltatt i den grad at navnet Kristus ikke lenger tåles. De har forandret vår tidsregning ved å bestemme at nå skal det hete: ”År 2008 etter vanlig tidsregning!” Det skal ikke lenger hete: År 2008 etter Kristi fødsel! Ja, syndemørket er så tykt og så uigjennomtrengelig at de som bestemmer dette ikke engang ser sin egen blindhet og selvmotsigelse i dette. Ja, Gud har i den grad forblindet de vanntros og gjenstridige sinn så de tror at løgnen om dette er sannhet. Rom. 1, 18 – 32.

            Tidligere har de fjernet Jesunavnet, nå er det Kristusnavnet. De måtte ikke bruke Jesu navn i skolen ved å be for maten. Men forut for dette så fjernet den materialistiske ”kristenhet”, søte Jesus og erstattet det med ”kjære Jesus”. De syntes at søte Jesus lød vulgært, tenk det! Slik taler de hjerter som Jesus ikke er blitt søt for, altså de uomvendte og forstokkede hjerter. De forandret sanger og salmer og lignende som hadde ordlyden ”Søte Jesus” til kjære Jesus! De gamle som hadde skrevet dette, de hadde fått kjent at Jesus var søt, de hadde fått ”honningsmaken” på Jesus. Men rasjonalismen og den materialistiske ”kristendom” tålte ikke dette. De hadde selv ikke del i det og da skulle ikke noen andre heller ha det. Slik også nå! Sosialismen har ikke del i Jesu og Kristus navnet og derfor skal ikke noen andre ha det. Det er rett og slett dumt når de unnskylder seg med at jødene ikke liker at en sier: ”År 2008 etter Kristus”. Jødene har og vil ha sin egen tidsregning uansett om en sier: År 2008 etter Kristus, eller år 2008 etter vanlig tidsregning. Dette nye hjelper ikke hverken jøde, muslim, hindu eller buddhist i deres tidsregning. Men dette er også et endetidstegn. Peter sier: Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. 1 Pet. 4, 7.

            Vår tidssyklus går nå i åndelig forstand tilbake til det opprinnelige mørke, for Gud har flyttet lysestaken fra sitt sted. Norge som var en kristen nasjon og hadde kristne lover nedfelt i Grunnloven, har nå forlatt og uthult dette. De mange lover som de siste 40 år er blitt vedtatt av Stortinget har undergravet kristenarven og uthult moralen og gjort menneskene mer avstumpet i sin samvittighet. Når mennesker blir tatt for stjeling og plyndring, så sier de: ”Ja, men de som styrer og rår i landet er ikke bedre!”  Dette er sørgelig og det er faktisk sant, de er ikke bedre! Det hviler et så tykt syndens mørke over de som styrer landet, både i det åndelige og verdslige regimente at de ser ikke lenger hvor dette bærer hen, de skjønner ikke at vi er på vei utfor stupet. De ser bare på økonomien og sier: Alt står vel til, ”Norge går så det suser!” Men Gud vil bryte brødstaven, 3 Mos. 26, 26, som de støtter seg til og da vil de stikke seg i hånden og si: Hva var det som hendte? Men da er det evig for sent!  

            Det åndelige regimente står over det verdslige, og er underlagt Guds Lov. De er så forblindet av satan og ”tilpasningsdjevelen” at de kan ikke lenger være Guds Lov lydig og de vil det heller ikke! De roper gjerne Jesus, Jesus! Men hvem er denne Jesus? Det er ikke Bibelens Jesus for Han sier til dem: Jeg kjenner dere ikke, vik bort fra meg alle dere som beflitter dere på urett! Mat. 7, 23. De har tatt Sodoma og Gomorra inn i sine hjerter, og syndens mørke hviler over det døde hav! De velsigner og tilber det som Gud forbanner og roper over! De avsetter de som peker på uretten og kaller abort drap, som det jo i sannhet er! De er for å vie kvinne og kvinne, mann og mann ”til rette ektefolk å være”. Det er ikke nok med lettsindighet og hor nei det må mer til! Guds skaperordning må snues på hode. De unge advarer de ikke mot hor og lettsindighet, de blir bare anbefalt preventive midler i sitt horeliv, slik legger de synd til synd og løgn til løgn og forakter Guds vise råd og skaperordning. Vi skulle være Guds medarbeidere i Hans skaperverk og ikke ødeleggere og mordere. De som kjempet mot dette, skulle ikke avsettes men tilsettes og gis Kongens fortjenestemedalje i gull! Kjære venner er det ikke slik at det som vi anbefaler andre det ligger vi under for selv? Er det på denne måte vår kirke blir styrt, eller rettere vannstyrt!

            Måtte vi rope til Gud for dem og oss at Gud måtte fordrive mørket fra våre hjerter med sitt himmelske: Bli lys!  Jesus Kristus er verdens lys, midt i tidens dype mørke.

 

            I tidens dype mørke Har onde ånder makt.

            Den gamle vekter stander dog trofast på sin vakt.

            Han står på Sions murer I fiendens kuleregn

            Og roper ut i natten: Gi akt på tidens tegn!

 

            Se, mørkets hærer fylkes, Mot korset øves vold,

            I mange kristnes hjerter Blir kjærligheten kold,

            Og lys og mørke blandes I kristendommens navn,

            Og syndens gjerning øves I menighetens favn.

 

            Det er de siste tider Alt etter Herrens Ord.

            Hvem er vel den som strider Og går i Hyrdens spor?

            Hvem er vel den som stander På muren uforsagt –

            Og våke vil og vente I siste nattevagt?

                                                        Herman Hansen, fra Alta.

                                                                                                             Trygve E. Gjerde