En brudesang om Kristus og Hans kirke

Av Johan Arndt.

 

Mitt hjerte strømmer over med god tale; jeg taler (en sang) jeg har gjort om en konge, min tunge en snarskrivers penn. Du er fagrere enn menneskenes barn, det er nåde utøst på dine lepper; derfor har Gud velsignet deg evindelig. Sal. 45, 1 – 2.

Her likner David sin og alle troendes munn med en hurtigskrivers penn. For liksom pennen tjener en skriver, slik står og de hellige profeters og alle troendes tunger til tjeneste for den høyeste skriver, Den Hellige Ånd og Faderens evige Ord, og de taler og skriver som det evige Ordet lærer. Og derved innskriver Kristus i menneskenes hjerter slik som Paulus sier: I er Kristi brev, besørget ved vår tjeneste, innskrevet ikke med blekk, men med den levende Guds Ånd, --  2 Kor. 3, 3.

Dette er nå Herren Kristi eget ønske, at vi rett må kjenne denne kjærlighet, fornøye og glede oss i den og i den søke all vår trøst. Dette er og ap. Paulus’ eneste ønske, at vi med alle hellige må begripe hva bredde og lengde og dybde og høyde det er og dermed kjenne Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap. Ef. 3, 18 – 19. Så måtte vi rett drikke av denne kjærlighetskilde, at vi ble åndelig drukne av denne kjærlighet! Vi skulle da ikke begjære jordisk ære og herlighet – for denne kjærlighet overgår alt – ikke noe i verden kan settes ved siden av den. Av denne kjærlighetskilde skulle vi øse den rette glede og fryd og den aller lifligste trøst, så ikke noe i verden kan bedrøve oss.

Derfor selv om en kristen er ensom, fattig og elendig, så kan han likevel glede seg overmåte over denne kjærlighet og ha sitt alt i denne. Er det ære på jorden? Hvilken ære kan da være større enn med en evig kjærlighet være elsket av Gud? Er der lyst og glede på jorden? Hvilken lyst og glede er da større enn å bli elsket av Gud over alt?

Jeg er viss på at den som bare forstod to ting om Kristus, så at han i gjerning og sannhet kjente og smakte det i sitt hjerte, nemlig Kristi rettferdighet, som han er ikledd – og Kristi kjærlighet, som han er omfattet med – han skulle avsi seg hele verden! For Kristi rettferdighet er en så stor ære, rikdom og herlighet, at ingen engel kan uttale det – og Kristi kjærlighet er en så stor, kraftig og glad trøst at all verdens lyst og glede ikke kan sidestilles med den minste dråpe av Kristi kjærlighet.

Hvor disse to velgjerninger, Kristi rettferdighet og kjærlighet rettelig kjennes og blir smakt i sjelen, der gjør de mennesket himmelsk sinnet, driver ut all verdens lyst, alt begjær etter denne verdens rikdom og ære – gjør oss milde, elskelige, fredsomme, vennlige og tålmodige – og all vår fryd og lyst i Kristi kjærlighet.

Dette er den eneste årsaken hvorfor det står så ille til iblant de kristne, hvorfor så mye kjetteri, splid, fiendskap, gjerrighet, hovmod, ærgjerrighet, verdenslyst og kjødelige lyster hersker blant de kristne, og at den ene opphøyer seg over den andre – nemlig at de ikke forstår, ikke kjenner, ja ikke tror og aldri har smakt de høye gaver i Kristus.

Det skal aldri bli godt, og ingen bedre tid er å håpe så fremt ikke Kristus med sine velgjerninger blir bedre kjent og fattet i hjertet.

Derfor må predikantene se til å preke Kristus inn i hjertene. Preke Kristus med Hans kjærlighet og rettferdighet inn i hjertet. Så predikes helt sikkert djevelen og verden ut – ellers står menneskene ikke til å hjelpe.