Luthers betenkning til Kurfyrst Johan av

Sachsen til Rigsdagen i Augsburg

Wittenberg, mellom 14. og 20. mars 1530.

 

I Kristi kirke krever man følgende:

For det første et rettskaffent prekeembete, så at det hellige, guddommelige Ord blir preket og lært flittig og trofast ut av en ren, kristelig forståelse, uten tillegg av noen falsk menneskelærdom. I en slik forkynnelse blir alt det klart og riktig og på særskilt måte lært og fremstilt, hvorledes følgende skal forstås: Kristus og Evangeliet, den sanne bot og gudsfrykt, hvorledes man tilegner seg syndenes forlatelse, og Kirkens myndighet og nøkkelmakt.

Denne lære og hele summen av Evangeliet blir i denne Kristi Kirke forkynt med en sann, utholdende flid daglig og uten opphør både i menigheten og overfor hver enkelt Kristen for seg selv gjennom prekenen, lesing, trøst og formaning, gjennom utleggelse av Salmene og alle de forskjellige bøker i Skriften, slik som Paulus skriver i 1 Kor. 14, 26. Der lærer man rett om den kristelige frihet, hvorledes samvittighetene er frie i Kristus. For å oppnå en slik lære gir man med største alvor og høyeste flid akt på at der kan bli opprettet og opprettholdt skoler for gutter og piker, for at der kan bli opptuktet en god ungdom. Der lærer man også språk, Hebraisk, Gresk og Latin, og biskopene legger vinn på å hindre, at slike studier, som er så nyttige for å forstå Den Hellige Skrift, skal gå til grunne.

Der er også i sannhet: Dåp, Kristi Nattverd, erkjennelsen av synd og den guddommelige vrede, erkjennelse av nåden, Den Hellige Ånd med Hans gaver, kristenkjærlighet, undervisning om kors og lidelse, undervisning om rette gode gjerninger, tro, håp, skriftemål og en riktig bruk av absolusjonen, en riktig barneoppdragelse og undervisning av ungdommen i katekismen: de ti Bud, Fadervår, Troen, korte trøsterike Salmer, Benedicite og Gratias (barnebønner før og etter maten), å si frem bibelvers ved foreldrenes bord. Likedan om morgenen, når barna står opp, blir de formant av foreldrene til å be rett og alvorlig, både sammen med andre og i lønnkammeret.

Kristelige Litanier (bønner om Herrens forbarmelse og bevarelse fra forskjellige onder) og bønn for alle stender og for nød.

Det rette band, det er, at mennesker på grunn av offentlige Laster forbys adgang til sakramentene.

I Kristi Kirke er der: Rettskafne, lærde biskoper og prester som behersker den Hellige Skrift, og som Paulus sier, er utrustet og dyktige til å lære andre, til å trøste andre og stoppe munnen på motstanderne. Rettskafne diakoner, som tar seg av de fattige; den rette, klare, sikre og grundige undervisning om, hva den kristne kirke er, og hvor den er: Omsorg for de fattige, en rett administrasjon av den felles kasse, hospital, at man besøker og trøster alle sognebarn, alle syke, alle forsakte og anfektede, de bedrøvede og engstede samvittigheter. En riktig trøstefull undervisning for de døende i deres dødstime. En riktig klar undervisning, sikkert begrunnet ut fra Skriften, om hvilke stender eller livsstillinger som er kristelige, om øvrigheten og dens gjerning, om foreldre, om hvorledes det sømmer seg å forholde seg for sønner, døtre, karer, piker, herrer, undersåtter, ektefolk, alle embeter og stender, for at de kan føre deres liv salig, tuktig og kristelig.

Der er også ordentlige, sømmelige, utvortes seremonier og gudstjenester, en riktig faste, anstendig klededrakt, fri bruk av de forskjellige matretter, ordentlige kirker og steder hvor man preker Guds Ord. Alt dette med den rette undervisning om den kristelige frihet og om hvorledes man kan bruke den ytre Gudstjeneste etter Guds vilje.

Etter disse høyst nødvendige stykker, som all makt alene ligger på, og som det ikke kan være noen kristen kirke til for uten, spør de nåværende biskoper lite eller intet om. Manmå ynkes og til evig tid klage over, at de slett ikke bekymrer seg om så store saker, som riktig biskoper burde kjenne, ikke tenker på dem, ikke kjenner noe til dem, ikke heller lar seg undervise eller belære i det.

Disse offentlige misbruk vil biskopene se bort fra. Men hvilken stor, grufull skade slikt har tilføyd sjelene og samvittighetene, det viser erfaringen. Gud Herren forunne oss, at alle løgner og alt hykleri må bli gjort til skamme og at Guds Ord som hittil må trenge gjennom, få fritt løp og bli priset! Amen.