Hva er følgene av å ”fjerne” § 2 i Grunnloven?

 

            Det er kort og godt landssvik og det som verre er: Svik mot Den Treenige allvise gode Gud, som bare har gjort oss alle godt, gitt oss friheten og landet!

            Hva står det så i § 2 i Grunnloven:

”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme”

 

Jeg forstår at sosialistene og andre som hater denne paragraf gjerne så dens innhold fjernet og ”gravlagt” for lengst. De er så historieløse at de skjønner ikke at 1000 år av vår historie er grunnlagt på denne paragraf selv om den bare er fra 1814. De er så hatefulle mot kristendommen at de gjerne kaster vår historie og Guds velsignelse over bord, selv om erstatningen blir hedenskap og all ondskap som følger med den. De vil heller ha satan til å råde over seg enn Gud. De vil heller ha djevelens vennskap enn Jesu kjennskap!

 

Nå forbyr § 112 å fjerne det kristne verdigrunnlaget § 2 fra Grunnloven, det lar seg nemlig ikke gjøre uten også å fjerne hele Grunnloven. Nå bryr nok ikke disse sosialistene seg om hele Grunnloven ryker med når de fjerner denne paragraf! Disse politikere kjenner ikke disse våre Eidsvollsmenn og deres gudsfrykt. De har aldri kjent dem og aldri ønsket å kjenne dem, ja, en kan vel med full rett si: De kjenner heller ikke seg selv, for hadde de gjort det så hadde de kanskje tenkt: Det er vel best at jeg som er så ugudelig regner med Gud likevel, ellers vil det gå meg evig ille!

§ 112 i Grunnloven lyder slik: ”Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie ordentlige Storthing efter et nytt Valg og kundgjøres ved trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie ordentlige Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaende Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandrer denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring

 

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov

 

Av dette ser en altså at det er ganske umulig å fjerne § 2 i Grunnloven for det bryter med ”denne Grundlovs Principer” og ”Konstitutions Aand” som altså er den evangelisk-lutherske religion som hele Grunnloven er bygget på.

Vi har nå feiret 8. mai, frihetsdagen, og skal snart feire 17. mai, Grunnlovsdagen. Måtte vi ikke bli frarøvet både friheten og Grunnloven på grunn av uforstand og hat mot Gud som jo var den som gav oss begge deler! Det var ingen som tvilte på det 8. mai i 1945, selv den argeste sosialist og kommunist måtte den gang innrømme at uten Guds hjelp så hadde vi ikke fått fridheten igjen!

                                                                                          Trygve Einar Gjerde