Evangeliet på Alle Helgens dag

 

Hans Nielsen Hauge.

Mat. 5, 1 - 12.

Preken fra ”Sannhets Bekjennelse”

                           

            Og da han så folket, gikk han opp på berget; og da han hadde satt seg, gikk hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden; for himmerikets rike er deres. Salige er de som sørger; for de skal trøstes. Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal mettes. Salige er de barmhjertige; for dem skal vises barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn. Salige er de som lider forfølgelse for rettferdighets skyld; for himmerikets rike er deres. Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler allslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det. Gled og fryd eder! For eders lønn skal være stor i himlene; for således forfulgte de profetene før eder.

           

Salige er de fattige i ånden; for himmerikets rike er deres. Salighet er den Guds gave som den kjære Far skjenker alle fattige av blott nåde uten fortjeneste bare for sin kjære Sønn Jesu Kristi skyld. For i Ham er all Guddoms fylde, så at den som har salighetens festegave, er forvisset ved troen om de herligheter, som Himlen har i eie. Skulle vi ikke da motta det? Hvorfor må den gode Giver klage over at Han ville samle dem, og de ville ikke? Mat. 23, 37. Han nøder oss til sin nattverd, Luk. 14, men de fleste foraktet det, og det fordi de hadde for mye av verden. For det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds Rike Mat. 19, det er likevel ikke umulig for Guds kraft og herlighet, når de ville akte den høyere, og bøye seg under Ham. Men den ringe og fattige Jesus, Mat. 8, 20, vil de fleste forakte og forarge seg på, for blant Hans lille hjord, Luk. 12, 32, blir ikke mange vise etter kjødet, mektige og ikke mange av høy byrd, utvalgte, 1 Kor.1.

 

Siden da verdens herlighet hindrer de høye og rike, så er sorg og knurr mot Gud de ringe og fattiges avhold, at de ikke kommer til Herren, som Jer. 5 klager over, når han sier: Dine øyne ser etter trofasthet. Du slo dem, men de kjente ingen smerte. Du gjorde ende på dem, men de ville ikke ta imot tukt. De gjorde sitt ansikt hardere enn stein, men de ville ikke vende om. - De er uforstandige, for de kjenner ikke Herrens vei, sin Guds rett. Fordi de er ikke åndelig forstandige. For skal det skje da må Jesu første preken til, som er omvendelse, og avlegge det gamle menneske, Ef. 4, eller avstå fra syndens magasiner (oppkommer) først, som det kjødelige menneske er oppfylt med. For visdommen kommer ikke i en arrig sjel, ikke heller bor den i et legeme som ligg under for synden, Visd. Bok 1, 4. Derfor må vi be Gud om Den Hellige Ånds overbevisning, Joh. 16, 8.

 

Om Guds rettferdige dom over vantroen med alle dens fukter, som er gjerrighet, hat, vrede, hofferdighet, ukyskhet, fråtserier og drukkenskap osv. Å lære å kjenne disse synder, det må skje ved Guds Buds alvorlige betraktning, da kan de brukes som et lys i en lykt. Men kommer Guds Lov til det at Ånden skriver den i hjertet, hvorledes den ubotferdige, som ikke har Kristi rettferdighet, men ligger under Lovens forbannelse, da blir han syk og søker ikke legen, for så føles dødens brodd. For å kjenne dette, må vi be med David i 139 Sal. 23 - 24 v.: Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine tanker, og se om pinens vei er min, og led meg på den evige vei. Ja, gjøre som Herren befaler Esekiel i 8, 8 - 10.

 

Bryt hol på veggen, så skal du se ormene og alle dyrs lignelse, og avgudene, ute på veggene. Bryter vi slik inn i vårt hjertes tempel, så finner vi vår egen ære, nytte og fornøyelse, og skal lære å finne vår egen rettferdighet, at en har blader å skjule seg under slik som Adam og Eva. For her har det onde slangebilde, med stolthets mot, så mange innvendinger, ja tar og på seg et skinn av ydmykhet, og skikker seg for menneskene som en lysets engel, 1 Kor. 11, 14. De bekjenner at de er en arm syndere, og bare tror på Jesus, men er likevel en antikrist, hvilket kan sees av de andre av deres frukter, om de har den fullkomne Guds kjærlighet og kraft til å hate alle synder, Rom. 12, 9, eller ikke. For fra en synd kommer titt flere med begjærlighet til de jordiske ting, og avguder i dyr og mennesker, hvilket må prøves nøye om de er over eller like med Gud, som ikke tåler å ha noe ved siden av seg, men krever hele hjertet, sinn, begjær og all kraft. For her er mange som gjør som Jesus sier oss, Luk. 11. For I gir tiende av mynte og rute og alle slags maturter, og går Guds dom og kjærlighet forbi. De hykler for seg selv og sine kjæreste skjødesynder, som den onde begjærlighet er til. Ja satan kan og ta vers av Skriften, som fornuften dreier etter kjødets tillokkelser til å unnskylde seg med, og vil da tenke at de er rike og vet ikke, de er fattige, elendige, blinde og nakne. Åp. 3, 17. Så lenge de da motstår og vil omvende seg, så ligger syndens dekke på dem, men dersom de omvender seg, da ble dekket tatt bort, 2 Kor. 3, 15 - 16. Disse er heller ikke ledige. Derfor kan de ikke komme i Kristi Vingård, for å føle det i sitt hjerte med den fortapte sønn, at det ikke er mask for hans sjel å få i verden, og blir forskrekket over synden slik som den botferdige røver på korset, og kjenner at vi ikke har fortjent annet enn Guds vrede, unåde og evige fordømmelse, og med den arme toller å si i sannhet: Gud, vær meg synder nådig!  

 

Det skal mye til for det harde hjerte å bli så fattig og elendig i sin ånd. Da kommer straks det andre salighets tegn: de som sørger skal trøstes. De som ikke har noe, er bekymret for å få. Slik og den fattige sjel søker etter rikdom med den bedrøvelse etter Gud som gjør omvendelse til salighet, men verdens bedrøvelse gjør døden. Mange når de blir bedrøvet om sin salighet, så begynner og verdens bedrøvelse med omsorg for livs næring og derved kommer i store anfektninger av djevelen og deres eget kjød. Da de ikke vil slippe den sorg, blir de så hardt fristet, at den håpets gnist slukkes ut, og den evige døds angst opp gått i deres sjeler. Men de som bare spør med fangevokteren, hva de skal gjøre for å bli salige, Ap. Gj. 16, 30, og kommer til Jesus med den besværlige syndebyrde, de blir vederkveget. Og det blir det tredje kjennetegn at de er saktmodige og lar seg ikke regjere av vrede uten mot synden, men har Kristi saktmodige og ydmyke ånd.

 

Deretter følger det fjerde tegn, at de hungrer og tørster etter rettferdighet. Så elsker de ikke mer synden, men stadig ønsker, ber og streber med Paulus, at de kan gripe den fullkomne rettferdighet i Jesus Kristus, som overgår all fariseersk rettferdighet, Mat. 5, så at han åndelig forener seg med Jesus, og blir i Ham et nytt menneske, og derved får han skikkelse i sitt liv og levnet. For så får han sine synders nådige forlatelse, og med tolleren går rettferdig ned i sitt hus, da blir ikke synden herskende over dem som er under nåden, Rom. 6.

 

Deretter følger det femte tegn: Salige er de barmhjertige. Når Gud forlater oss den store gjeld, og vi ikke forlater vår medbror, da bad vi forgjeves den femte bønn. Men her er en sann kristen så velvillig til å forlate, at han gjør dem godt, som gjør han ondt. Dette er det rette kjennetegn på det sjette salighets løfte, at han er ren av hjerte og derfor skal se Gud. For ingen elsker fienden av egen kraft, uten Guds Ånd renser hjerte med troen i den nye fødsel, hvorpå det syvende tegn følger, at han er fredsommelig, og alltid unnslår seg for trette, strid og splid, og søker fred med hver mann og hellighet, for uten den skal ingen se Gud, Heb. 12, 14.

 

Men her heter det fred med de hellige, det er denne de skal søke som vil se Herren. Derfor spør David i den 15. Salme: Herre, hvem skal være gjest i ditt paulun? Da er det dem som gjør rett og rettferdighet, som hater dem som er forskutt, og elsker dem, som frykter Herren. Disse skal se Gud og ikke rokkes evinnelig. Men når en hater den forskutte eller synden hos mennesket, formaner ham til å avstå og søke fred med Gud, da blir det som David i den 120. Sal. sier: Jeg er fred(sommelig), men når jeg taler, da er de ferdige til krig. Her blir Jakobs ord sanne i sitt brevs 4. kp. 4. v., at verdens vennskap er Guds fiendskap. - For alle som vil leve gudelig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt 2 Tim. 2, 12, for rettferdighets skyld. I Luk. 6, 26, roper Kristus over dem, som alle mennesker taler vel om. For det samme gjorde de med de falske profeter.

 

Her er kjennetegnet på de falske lærere, som hykler med ondskapen, og derfor har verdens vennskap. For de som er av Gud og følger etter i Jesu fortspor, for dem blir Jesu ord i Joh. 15. sanne: Var I av verden, så ville verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. - En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt meg, skal de også forfølge eder.  Likevel i dette kan en ta falskhets skjul, og trøste seg ved å bli forfulgt, og selv være skyld i det ved misgjerning og styrtet seg selv i faren, og gjør det av stolthet uten kjærlighet til Gud, 1 Kor. 13. Da ville det ikke hjelpe.

 

Men så kommer det siste tegn, som Jesus gir: Salige er I, når de spotter og forfølger eder og taler allslags ondt mot eder for min skyld, og lyver det. Gled og fryd eder! For eders lønn skal være stor i himlene; for således forfulgte de profetene før eder. Her heter det at de må lyve det onde, da kan vi glede oss, at våre navn er skrevet i Himmelen, Luk. 10, 20. Og så følger de kjærlighets frukter som Paulus sier: Kjærligheten er langmodig og from, kjærligheten er ikke nids, bruker ikke fortredlighet, oppblåses ikke, den er ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, tenker ikke ondt; den gleder seg ikke over urettferdighet, men den gleder seg over sannhet, den utholder alt, tror, håper og tåler alle ting. Kjærligheten falle aldri bort, men alt annet skal avskaffes.

           

Allmektige Gud! Etter som din allmakt bare virker i vår avmakt og ser til dem som er fattige, elendige og frykter for ditt navn, så bryt sund vårt harde hjerte, og vis oss fordervelsens avgrunn! Av vår egen rettferdighet og syndens lyst, gi oss din sanne Ånds opplysning til å skille mellom det onde og gode, hat til det som er deg imot, så vi ved kraften av din Sønns lidelse og død måtte seire over alle våre fiender, så din kjærlighet virker i oss din viljes velbehag, som du i Ordet har åpenbart. Dra, opplys og styrk oss til det ved din Hellige Ånd! Det ber vi deg, o Fader! I din Sønns Jesu navn. Amen.