Evangeliet på 1. påskedag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Mark. 16, 1 – 7.

 

Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidelig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Og de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

 

I ble begravet med Ham i dåpen, hvori I også er oppreist med (ham) ved troen på Guds kraft, som oppreiste ham fra de døde. Også eder som var døde i eders overtredelser og i eders kjøds forhud, eder gjorde han levende med ham, da han tilga eder alle overtredelsene. Kol. 2, 12 – 13. Da vi omhandlet Langfredags pasjonen, til Jesu død, så kunne vi vel betrakte videre: om Hans begravelses omsorg og fremme, av de som før var hemmelige, nemlig Josef og Nikodemus, som nå våget å gå frem å be Pilatus om Jesu legeme, for å begrave det. Her ser vi Gud kan styrke de svake som er oppriktige, gi dem kraft til å gjøre sin gjerning, da Han vil ha sin Sønns legeme balsamert, innsvøpt i rene linklær og så begravet. I hvilken renhet Han ville igjen lege det sårede, hele det knuste, og vekke opp og gjøre Ham levende. Det var da alt forbilleder på vårt syndige legeme, og hvorledes de skulle begraves og gjøres til intet, da Gud vil ha vår synd begravet, som sin Sønn, og skjule den. Der er mange bøker og lærere, som vel lærer av enfoldig, vankundig ubetenksomhet, men andre av en falsk ånd. De ber når de føler synden og Guds vrede, at Faderen skal være dem nådig. At Han vil se til sin Sønns blodige lidelse, og nå vil de at Han skal være mild mot dem, selv om de lever i synden!

 

Dette må jo mer oppvekke Herren til vrede å straffe. For der Han ville vise vreden, kunngjorde Han sin makt, og led selv vredens kar, som det er omhandlet om i pasjonene. Gud skjulte seg, forlot sin Sønn i den elendighet, ville ikke se på dem som pinte Ham. Har vi nå med våre synder påført Ham lidelse så må vi ikke ta slik trøst i Hans lidelser, så vi skulle være fri for lidelse, og leve i synden. Nei, vi skal betrakte Kristi lidelse, og når synden frister oss, da se til Jesus, på hvem Guds vrede er åpenbart, og når angsten kommer, da betrakte Kristi lidelser, angst og Hans tålmodighet, be så Gud om nåde, til tålmodig å tåle å lide med Ham og å avdø synden, som er skyld i at vreden kommer, så at vi forlater dens stank, og ber om Den Hellige Ånds dyrebare salve, så vår sjel kunne bli salvet med den, så at alle de blodige synder ble avvasket og derimot den velluktende balsam, Guds kjærlighet, at vi derimot kunne bli balsamert og iført de rene, hvite, skinnende klær, som er Kristi hellige rettferdighet.

 

Dette har da den hemmelige gudfryktige og Guds sendebud å iføre oss, som er skjult så lenge vi lever i synden, for da føler vi ikke vår elendighet og enda mindre søker vi etter denne balsam eller kledning, kjenner dens godhet og herlighet. Likeså og de ondes elendighets ondskap og ukjærlighet som hender dem. For det som vi har kjærlighet til her, vedvarer og hisset etter døden, og den som en hater her forbeholdes og hisset. Som pasjonens siste bevis slutter med, at de yppersteprestene gikk til Pilatus, beskyldte Jesus enda for en bedrager, og fryktet for Hans ord skulle bli sanne, at Han ville stå opp. Men sa til Pilatus at disiplene kunne stjele Ham bort. Derfor skulle de sikre graven med forsegling og vakt. Av dette ser vi, at det onde ikke kan slutte i døden men vedvarer, og tvert imot det gode, den vi elsker, så blir og kjærligheten ved. Ja, når den elskede er død, da kommer de den døde mest i hu, og da brenner luen sterkest til ham. Dette er et av de sterkeste bevis, både på oppstandelsen og sjelens udødelighet, at som en lever, så dør en med det sinn og lyst, enten i ondt eller godt, og som de dør, så oppstår de. For graven kan ikke takke deg Herre, ikke heller omskifte sinnet. Den som lever, skal takke og love Gud Es. 38, 18, og beredes til dette her i tiden.

 

Til vider bevis på oppstandelsen, da viser det av naturen at derfra spirer opp trær som bærer frukt, og frø som faller i jorden og så igjen spirer opp derfra og mye mer slikt som viser den levende Guds makt, at naturen har forbilleder på det evige, likevel især oss som den edleste skapning, at Skaperen derfor har noe større mål med oss til sin lov etter vår egen frie viljes valg, enten å velge forbannelsen og døden til å straffe Guds ære, som Han med sine rettferdige dommer vil bevise på de gjenstridige nådens foraktere, at de får prist den lykkelig, som kommer i Herrens navn, som vi leser i Evangeliet på andre juledag, eller at vi har velsignelsen og livet, å prise Ham for sin nåde evig. Det såes et naturlig legeme av dette kjød og blod, som er lagt under skrøpelighet. Men det skal oppstå et åndelig menneske i kraft og herlighet. 1 Kor. 15. For etter som Kristus er blitt menneske og døde i skrøpelighet, eller gjort fattig og sår for vår skyld, så vil Gud i mennesket åpenbare og forklare seg i herlighet, som Han sier, at jeg har forklaret deg, og vil atter forklare deg igjen. Joh. 12, 28.

 

Det er mangfoldige bevis fra Skriften om oppstandelsen og for vidløftige å regne opp, især da det ikke behøves så mye. For de fleste med fariseerne tror på oppstandelsen, likevel som dem, dessverre, går og mange på en egen rettferdighet, hykkelsk, stolt og ubotferdighets hjerte med samvittighets vitnesbyrd til den evige doms straff, og om der var noen saduseer, som for vill for de ikke kjente Skriften eller den Guds kraft, Mark. 12, 24, som Jesu overbeviste om, at Gud er ikke de dødes Gud men de levendes, og at menneskene lever, så sier Han i sin tale fra tornebusken: Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 2 Mos. 3, 6.

 

Vi vil da ikke si mer om den tilkommende oppstandelse. For enhver som ikke er helt vantro, antar det åpenbare, at Gud lever og vi skal leve. Men jeg vet min Gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Job. 19, 25 – 26. Ved dette vil vi betrakte hva det er å oppstå her og leve i Gud, som er kjærlighet. Vi har sagt, at den en elsker og ynder godt, glemmer en ikke i døden, men snarere vekkes mer opp ved atskillelsen, og hvor det sanne gode av Gud er innlagt, der blir det aldri borte. Men jo lenger da Guds barn er skilt fra hverandre, jo mer lengter og ønsker de å samles, når det var Guds viljes behag.

 

Det ser vi av vår dags Evangelium, at kvinnene elsket Jesus, og det var visst etter Ånden eller i åndelig kjærlighet. Men da de mente Han var død og Ånden skilt fra dem, så ville de vise det ved Hans døde legeme, i det de laget dyrebare salver for å salve Ham, og kom til graven på den første dag i uken meget tidlig da solen gikk opp. Selv om dette var svært enfoldig og unyttig, så ser vi likevel deres flittige og gode bevis på at de elsker sin Frelser, som hadde befridd dem fra mye ondt, især Maria Magdalena, som Han hadde drevet ut sju djevler fra, Mark. 16, 9.

 

Hun elsket Ham inderlig da Han var i live, så kjøpte hun en krukke med kostelig salve og utøste på Hans hode, som den gjerrige Judas (som Johannes sier var en tyv) forarget seg over og syntes det var unyttig spille, og som under et falsk skinn sa, at de kunne vært anvendt på de fattige, Jesus svarte på dette: La henne i fred! Hun har gjemt den til min jordferds dag; for de fattige har I alltid hos eder, men meg har I ikke alltid, Joh. 12. For dette var forbillede på den salving, som hun ville gjøre når jeg var begravet. Sannelig sier jeg eder, hvor dette evangelium blir prediket i den hele verden, skal også det hun gjorde, bli omtalt til minne om henne. Mat. 26. Det vil si: at hver som preker dette Evangelium om Jesu kjærlighet, som satte sitt liv til for sine venner for å frelse dem, og ble begravet, der skal og den kjærlighet prises, så denne kvinne ikke bare elsket Ham mens Han levde, men og da Han var død, så det skal minnes, å ære tjeneren på grunn av Herrens skyld, så andre kan ta eksempel av det.

 

Det var da forskjell på kvinnenes ære, som de beviste i ydmykhet ved Jesus død, og det som nå skjer ved begravelser, da de bruker all ære og hovmodighet, Kristus søkte ikke eller ville ha den timelige ære for sin del, men tillot det for å overbevise andre, som vi leser i Luk. 7. Han talte til fariseerne om hvor liten ja ingen kjærlighets gjerning de hadde vist mot Ham. Jesus som da kjente hjertets oppriktighet hos denne kvinne så vel som de andre som elsket Ham, som ville bevise Ham tjeneste i legemet, dro dem og ville alltid overbevise dem om det åndelige, som Hans siktemål var å føre alle til å gi akt på Hans livsalige Ord, tro og motta det himmelske, og ikke forvirres eller elske det jordiske, som Han og sa til Marta, Luk. 10, 41.

 

Han hadde og forkynt sine disipler om sin oppstandelse, men de hadde glemt det, og søkte Ham i graven. Derfor sa engelen til dem: Hvorfor leter I etter den levende blant de døde? Luk. 24, 5. Dagens Evangelium sier, at de sa til hverandre: Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på den høyre side, kledd i en hvit, sid kledning; og de ble forferdet. Men han sa til dem: Forferdes ikke! I leter etter Jesus fra Nasaret, han som ble korsfestet. Han er oppstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham! Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går foran eder til Galilea; der skal I se ham, slik som han har sagt eder.

 

Dette var herlige og trøstefulle ord, de kunne glede kvinnene mye. Men vi leser i det etterfølgende, at de ikke trodde det, derfor fikk de heller ingen glede. Dette er en stor stein for vantroen som senker hjertet ned i syndens grav, skjuler Åndens levende kraft og motstår dens virkninger. Vi må derfor ofte spørre: Hvem skal velte denne stein fra vårt hjertes dør, så vi kunne komme med vårt sinn inn i Jesu grav, og der forbinde alle Hans sår, som Han har fått for våre synder, at Han nå kunne bli leget, i det vi gav Ham vårt hjertes fortrolige oppriktige kjærlighet, å elske Ham og hate alt ondt, så vi i den hellige dåp eller kjærlighets hav, som Hans Ånd har salvet oss med, vi da måtte være villige, ikke bare til å hate og drepe synden, men og få slik en avsky til den, så den var for oss en inderlig stank, at vi svært gjerne så den var begravet.

 

Da kunne vi på grunn av den Guds kraftige tro, som vårt begynnelsesord lyder, bli oppreist med Kristus fra de døde, nemlig her i tiden fra den åndelige død, som vi før har ligget dypt nedsenket i, overtredelsene og kjødets forhud, som dekker for Åndens lys og gjorde skilsmisse imellom Herren og oss, som herved blir tatt bort og vi blir levendegjort med Ham, nemlig Jesus, når vi rett mottar Hans nåde og legger alvorlig vinn på det gode, så vi slik måtte oppstå med Kristus i et nytt levnet og bekjenne Hans navn eller forkynne Hans oppstandelse, som vårt Evangelium slutter med.

 

Det er merkelig med denne forkynnelse, der Jesus ba Maria da hun ville falt ned for Ham, for Jesus sa til henne: Rør ikke ved meg! For jeg er ennå ikke faret opp til min fader. Men gå til mine brødre og si dem: Jeg farer opp til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud! Joh. 20, 17. Her ville vel Maria vært hos Ham og fornøye seg i ydmyk kjærlighet. Slik er det for mange nå også, de sier de skal falle ned for sin Frelsers føtter, elske Ham og være i stillhet. Det vil og djevelen gjerne, for derved taper han ikke så mye. Men Jesus vil ikke vi skal røre Ham med slikt ett sinn, å bli stille i verden, da vi må utrette Hans gjerning, likesom Han utrettet sin Faders, så vi skal forkynne Hans seierrike oppstandelse, og formane menneskene til at de skal tro, og ikke søke de ting på jorden, å ha vår eiendom der, lyst og kjærlighet, men de ting i Himmelen, å være oppstanden med Kristus og ha et himmelsk sinn, med åndelig visdom, saktmodighet, oppriktig kjærlighet til å forkynne Hans ære. Amen. 

 

                                             Bønn.

 

Allmektige Gud og Fader! Du som ikke lot din Sønn se forråtnelse, men bare lot Ham drepes og legges i graven, for vi ved Hans kraft skulle drepe synden og begrave den, for den er en stank for din Ånd. Du som er en hellig levende Gud, som ikke kan fordra det onde, men vil ta bort og tilgi alle overtredelser, gjør du oss levende med din Sønn, reis oss opp ved Hans Ånd. Å! La din kjærlighet brenne rett kraftig i oss til alle levende, velbehagelige gjerninger for deg, å gjøre dine englebud. Kvinnene skulle forkynne din Sønns oppstandelse og si at Han ville møte sine disipler i Galilea. Gi at du og nå ville sende ut mange som rett klart kunne forkynne etter ditt Ord Hans oppstandelse i sitt liv, at de var oppstanden av synden og hadde levende kraft i Ord og gjerning, at de måtte være de sanne budskap, som kunne utrette din ære og forklare din seierrike makt over synd, død og Satans rike, så at mange, på grunn av troen på ditt Ord, måtte berede sine hjerter og gå til det ringe Galilea, fornedre seg til all ydmykhet og lydighet, da vil du åpenbare din kraft og herlighet. Bevar oss da for å tvile på din gjerning, og gi oss nåde til å være deg lydig og tro, på grunn av Din hellige Ånds styrke, tatt av din Sønns Jesus Kristi kraft. Det høre og bønnhøre du oss i nåde.

 

Amen.