Svøp Jesus i ditt hjertes krybbe!

Evangeliet på Kristi fødselsdag

 

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers.

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

 

Jesu fødselsdag har til alle tider vært en hjerterørende dag for kristenheten. Tenk at han kom til denne arme syndens jord, til en arm synder som meg! Så fattig så ringe, allikevel så rik! Han kunne gjøre alle salige som kom til Gud ved Ham. De første hjerter han rørte var Maria og Josef, Elisabeth og Sakarias. Disse representerte presteskapet og den lege stand, Levi og Judas stamme, høy og lav!

 

Keiser Augustus sin befaling om at alle jøder skulle innskrives i manntall har til alle tider vært et vitnesbyrd om Jesu komme. Denne keiser visste nok ikke noe om at det Gud la på hans hjerte om denne innskrivningen, skulle få den aller største betydning for menneskeslekten til alle tider. Så har de altså måttet stadfeste Jesu komme til jord, både leg og lærd, Keiser, Konge og landshøvdinger. Det Gud beslutter i sitt råd det kan ikke menneskene gjøre noe med det står evig fast. Pris skje Gud for Hans godhet og nåde!

 

Det står: Da kom tiden hun skulle føde! Gud hadde fastsatt tiden, Maria hadde ikke noe med det å gjøre, hun var Herrens tjenerinne! Da han fødtes så svøpte hun Ham og la Ham i en krybbe for det var ikke rom for dem i herberget! Da Jesus døde, da svøpte Nikodemus og Josef fra Arimatea Ham og la ham i en grav for det var ikke plass for Ham på denne syndens jord! Altså ble plassen trangere og trangere! Har Han plass i mitt og ditt hjerte? Om det ikke var plass til Ham i herberget og på denne jord så kan du og jeg likevel svøpe ham ved troen i våre hjerter.

Trossvøpet er den rettferdighetsdrakt som er vasket ren i Jesu dyrebare blod! Den er hvitere enn snø og ull selv om den tidligere hadde vært som skarlagen og blod! Den levende tro har bein og armer, den har luktesans, øyner og ører, og den har smakssans! Smak og se at Herren er god! Ja så inderlig god! Sal. 34, 9.

 

Brudgommens salver lukter liflig, står det i Høysangen 1, 3, denne gode ange drar bruden til Ham. Er kjærligheten til Ham brennende da kjenner du den liflige lukt fra Sarons Rose, Liljen i dalen. Dine trosøyner skuer Ham og ditt ansikt rødmer aldri av skam! Du hører Hans skritt og røst, Hans kallende stemme! Du kan ikke unnvære Ham, Han er ditt alt i alle. I Ham har du evig fred i en verden full av ufred! I Ham har du lys og liv midt i denne verdens død og mørke! I Han har du nåde og sannhet midt i denne verdens ondskap og løgn! Hvem andre kan verne deg og meg enn Jesus? Skulle valget være så vanskelig? Skulle vandringen med Ham være så vanskelig? Skulle liv og død sammen med Ham være så vanskelig? Har vi ikke alt i Ham? Kjære venn! Svøp Ham i ditt hjertes krybbe og vær tilfreds med den store Gave! Noe større oppnår du ikke her på jord, noen rikere Skatt kan du ikke få enn Ham. Gjør som Josef og Maria, ta Ham med deg over alt! Natt og dag Han være må min sjel umistelig!

 

Ønsker enhver av Haugianerens lesere en velsignet Julehøytid sammen med vår dyrebare Frelser og Forløser, Jesus Kristus vår Herre fra evighet til evighet! Amen!

                                                                                                       

Trygve E. Gjerde