Reisen til Nord-Norge

 

7/11 til 5/12 1948

Fra Lyngen menighetsblad 1949

 

Da broderskapet i Nord og Syd-Norge gjerne vil høre litt fra oss, så vil vi her i vårt blad i korte trekk meddele litt om denne begivenhetsrike reise. Det er vårt inderlige ønske, at også dette vil bli til Herrens ære og oss til velsignelse.

 

Først en kort oversikt over reisen:

Erik Drevdal og jeg forlot mitt kjære hjem tirsdag den 26. okt. Vi reiste først til Skien, hvor vi det ble møte om kvelden. Så fortsatte vi til Sandefjord, Sem, Nøtterøy, Tjøme, Fredrikstad, Hvaler og Oslo. På nevnte steder har vi trofaste venner, som ikke bare har kristendommen i hode, men også i hjertet – og oppbyggelige møter hadde vi på hvert sted.

Mandag den 7. nov. drog vi nordover med nattoget til Trondheim. Derfra videre med tog til Mosjøen. Derfra tok vi sjøveien med hurtigruta til Tromsø, hvor vi var fremme torsdag kveld.

 

På Vestfjorden, mellom Bodø og Svolvær, så vi noe uforglemmelig, de majestetiske Lofotfjell – snøbedekket og likesom hengende i luften – å! For et vakkert land Gud har gitt oss. Sørgelig at flertallet elsker skapningen over Skaperen – og dermed fører Guds straffedom over seg.

I Tromsø ble vi kjærlig mottatt i et læstadianerhjem. Håper at de fleste av oss vet, at prosten Lars Levi Læstadius var det for Nord-Norge, som Hans Nielsen Hauge var for Syd-Norge. Og som det gikk med haugianismen, slik er det også dessverre gått med læstadianismen – den er utartet. Likevel eksisterer enda den opprinnelige og ekte retning, som vi heldigvis er blitt kjent med.

 

Fredag den 11. nov. drog vi forhåpningsfullt med bil til Skibotn i Lyngen, 13 mil fra Tromsø. Der har Læstadianerne hvert år to stevner, juni og nov. Stevnet varte i fem dager, men mer om dette senere.

Vi ble kjent og forenet med mange troende der på stevnet, i én tro og én ånd. Derfor ønsker mange vårt besøk til sine hjemsteder. Da broderen og jeg hadde anledning, så lovet vi det.

 

Vi fikk da nåde til å besøke følgende distrikter: Samuelsberg – Birtavarre – Olderdal – Sørkjosen – BakkebyHysingjord – Storslett – Lyngseidet – Furuflaten – RamsfjordbotnKalfjord og Tromsø. I nevnte distrikter var det møter i bedehus og kirker og som regel var forsamlingsplassene fulle av oppmerksomme tilhørere – og til vår store glede så møtte ungdommen opp.

 

Siste møte holtes i Tromsøysund vakre kirke søndag den 5. des. Den gamle ærverdige kirke var full av dyrkjøpte tilhørere, og flere av våre elskede venner, som bodde flere mil fra byen, leide drosjebiler for å kunne overvære siste møte. Sogneprest Notø var også tilstede og stadfestet vårt vitnesbyrd. Vi vil hermed få si sognepresten og de andre prester vi kom i berøring med hjertelig takk for samværet og den tillit de viste oss. Vi ønsker inderlig at dere må finnes blant dem, som både lærer vel og lever vel.

 

Så noen anmerkninger om vårt inntrykk av menighetene i Nord-Norge-

                                          og noen formaningsord.

 

En ca. 1000 mennesker var til stede på stevnet i Skibotn, deriblant mye ungdom. Vårt inntrykk var som om vi var satt tilbake til oldkirkens tid, da kristendommen ble innført i Europa. – Ingen musikk, men en klar åndelig salmesang, så yndig, at vi ønsket alle i vårt land hadde hørt den.

 

Læstadianerne har nå fire hovedledere: Karl Lunde, Nils Mikkelsen, Erik Eriksen og Sivert Pedersen. For noen få år siden var det bare en hovedleder, den kjente Erik Johansen, som fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for lang og tro tjeneste. Biskop Sigurd Normann overrakte ham den. Ifølge det vi vet om denne merkelige mann, så er han den største og mest benådede siden Hans Nielsen Hauge.

 

Erik Johnsen forkynte Lov og Evangelium uavkortet, som dessverre få i vår kirke gjør nå. Han kjempet med hellig nidkjærhet mot liberalismen og lignet de liberale prester med en skydott på himmelen – som ikke hadde noe fast feste – og derfor beveget seg for enhver vind. Johnsen hadde mange samtaler med biskop Berggrav, og en gang sa han til ham: «Du kunne bli en dyktig arbeider i Herrens vingård, hvis bare Gud kunne få gjøre sin gjerning i ditt hjerte.»

 

Det var et veldig begjær etter å høre Ordet, hvilket både forundret og gledet oss. Som regel var det flere hundre til stede på møtene. Derfor ligger det et stort ansvar på dere ledere der nord. Dere har en langt rikere og bedre arbeidsmark enn vi ledere i Syd-Norge har – derfor er ansvaret så meget større. Derfor, ta det ikke ille opp, kjære brødre, når vi som medarbeidere i vår kirke drister oss til å komme med noen formaningsord:

 

Men først vil vi få si hjertelig takk for deres tillit og kjærlige oppofrelse mot oss. Tror sikkert at den vise Gud mener noe spesielt med det at vi er blitt kjent og forenet med hverandre. For vi er kommet inn i en slik trengselstid, at de sanne troende i hele vårt land trenger hverandre. Det er en kjensgjerning, at den moralske og åndelige ødeleggelsens vederstyggelighet vokser stadig – og når syndemålet er fullt, se da vil fryktelige ting skje. Da vil det være godt at de troende kjenner hverandre og ved Guds nåde i troen står faste som én mann.

 

Men hør nå og ta følgende opp i kjærlighet: Ifølge Skriftens Vitnesbyrd er ingen fullkommen, verken dere ledere i det høye nord, ikke heller vi i den sydlige del av vårt langstrakte land. Derfor bør vi gi akt på hverandre og hjelpe hverandre til størst mulig fullkommenhet i lære og liv – ved trøst, tukt, råd og formaning.

 

Til en oppmuntring vil vi si, at dere var klare i læren om en synders rettferdiggjørelse for Gud – at her kommer ingen gjerning i betraktning som noen fortjeneste. Dette er jo helt rett. Men til formaning må vi for det første si, at dere må endelig være varsomme i bruken av løsenøkkelen. For viser dere ikke den tilbørlige forsiktighet her, så kan dere snart komme til å gjøre det dere ikke ønsker, nemlig å dekke bordet for synderen utenfor den snevre port – og ubevist hjelpe synderen til å bli åndelige fosterfordrivere. – Herren selv gi dere nåde til å utvise forsiktighet her.

 

Så la vi merke til at noen av dere la for lite vekt på troens frukter – Kristi efterfølgelse – at de troende må være lys og salt i verden, ikke bare med munnens bekjennelse, men fornemmelig i et kristelig liv og levnet.

 

Dere var veldig redde for, at troens frukter, nemlig de gode gjerninger, skulle bli en falsk salighetsgrunn. Derfor var dere for svake i nidkjærheten for de troendes fremvekst i sann helliggjørelse. Kjære medarbeidere! Denne ensidighet kan ha svært farlige følger for deres tilhørere. Uten selv å vite det, og mot deres hensikt, kan da det sørgelige skje som dere søker å forebygge – nemlig å få en falsk salighetsgrunn. For det går an å fylle sin tale så mye med troens svakhet og ufullkommenhet ved å si: Du og jeg er så fattige på anger over synden, på kjærlighet til Gud og nesten, ikke kan vi be, ikke love og takke Gud – men vi føler på hjertets harhet og kulde – at mange troende, hvis åndelige liv holder på å ebbe ut, kan la seg forlede til ubevist å bygge på denne sin elendighet – og følgelig blir dette en falsk salighetsgrunn. – Ja, enkelte kan enda til tenke slik: Jo mer jeg kan klage over min usselhet, og jo fattigere jeg føler meg på alt godt, dess bedre kristen er jeg.

 

Kjære brødre! Det er ikke ende på avveie og villfarelser, så vi bør ha et våkent øye til alle sider derfor be selv og vi vil be for dere, at skriftens krav til de troende må bli stillet frem i et klarere lys enn før. For ellers kan nåden bli en sovepute for den gamle Adam – for den vil gjerne ha levelige vilkår og liker ikke å bli dødet daglig.

Derfor bør vi ledere som Kristus og apostlene og våre kirkefedre, i vår forkynnelse stille frem fullkommenheten som vårt mål. Derved bevares vi sunne i troen, i lærdommen og i livet. La oss aldri glemme at endemålet med Kristi dyrebare forløsning er det tapte gudsbilledes gjenopprettelse i våre hjerter – og det mest mulig også her i dette liv – for så fullkomment å få det gjenopprettet i hint liv bak død og grav – da vi skal bli Ham lik og se Ham som Han er. Å for et salig håp!

 

For det er ingen styrke eller legedom, brødre, å dvele for meget ved de troendes svakhet og sykdommen. Nei, la oss heller tale mye om hva Gud har gjort – om legedommen – som er en motgift mot synden – om store verdier Herren uforskylt har gitt, daglig gir, og evig vil gi oss. For dette styrker troen og kjærligheten – virker takksigelse i våre hjerter, og en frivillig brennende lyst til å forherlige den gode Gud med ånd, sjel og legeme. La oss aldri glemme apostelens formaning: For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse. 1 Tes. 4, 3.

 

Våre hjerter, elskede brødre og søstre, er vidt opplatt til dere – derfor skriver vi så åpent og tillitsfullt. Og herved vil vi begge to, Erik og jeg, få si dere alle hjertelig takk for de velsignede samvær, både offentlig og privat i eders velsignede hjem. Herren lønne dere rikelig for all uforskyldt godhet og oppofrelse mot oss uverdige – vi som daglig lever av og under Guds barmhjertighet – og daglig trenger Kristi blods bestenkelse av alle våre synder – og som ønsker og trenger alle troendes forbønner.

 

Har vi såret noen av dere med Ordets sverd til det gode, så gleder dette oss hjertelig. Men har vi ved uviselighet og ubevist på en eller annen måte såret noen av dere, så håper vi det er tilgitt – likesom Kristus tilgir dere.

 

Gud gi at ikke noen av dere der nord eller noen av oss her sør, ved avvikelse i lærdommen eller ved et slurvete kristenliv, bringer Guds menigheter sorg eller forargelser. Men vårt inderlige ønske er, at vi ved Guds nåde må gå frem fra lys til lys og fra kraft til kraft, i denne vanskelige tid – til hver av oss sees hos Gud i Sion – der «Hvor striden seg ender, og kjærlighetsluen evindelig brenner».

 

Men fredens Gud i kjærlighet

Oss så til sammen binde,

At i Guds kraft vi blive ved

Et hellig navn å vinde –

At sjel og ånd og legem

På Kristi dag fullkommen stå,

Guds salighet å finne.

 

Vær så alle hjertelig hilset fra deres forbundne

 Erik Drevdal og Matheus Holte.

                                                            Innsendt av Frode Lervoll