Evangeliet på tredje søndag etter påske

Fra Hans Nielsen Hauges Postille

Joh. 16, 16 – 22.

 

En liten stund, og I skal ikke se meg, og atter en liten stund, og I skal se meg; for jeg går hen til Faderen. Da sa noen av hans disipler til hverandre: Hva er dette han sier oss: En liten stund, og I skal ikke se meg, og atter en liten stund, og I skal se meg; og: For jeg går til Faderen? Da sa de: Hva er det han sier: En liten stund? Vi forstår ikke hva han taler. Jesus visste da at de ville spørre ham, og sa til dem: Spør I hverandre innbyrdes om dette at jeg sa: En liten stund, og I skal ikke se meg, og atter en liten stund, og I skal se meg? Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og hyle; men verden skal glede seg; og I skal være bedrøvet, men eders bedrøvelse skal bli til glede. Når kvinnen føder, har hun bedrøvelse, fordi hennes time er kommet; men når hun har født barnet, kommer hun ikke mer den trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden. Således har også I nå bedrøvelse; men jeg vil se eder igjen, og eders hjerte skal gledes, og ingen tar eders glede fra eder.

 

  For ennå er det bare så kort en stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige, av troen skal han leve; men dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Heb. 10, 37 – 38. Med disse Ord kunne vårt Evangelium sammenbindes, da Jesus sier: En liten stund, og I skal ikke se meg, og atter en liten stund, og I skal se meg; for jeg går hen til Faderen. At det er lite og kort av det gode vi har og nyter i verden, enten legemlig eller åndelig, det synes alltid vi, og derimot når noe ondt, trengsel, sorg, sykdom, angst og fortapelse, enten av sjel eller legem, ja begges vel, da synes vi tiden er lang, selv om det er bare et lite øyeblikk vi lider, hvor lenge det enn kan være her i tiden, mot den glede som vi mottar hisset, med trøst og husvalelse i den evige glede.

Vi vil ikke tale om de kjødelige sorger av verdens bedrøvelse for dens motgang, eller de gleder av og over verdens gods og velstands florering. For de er altfor ustadige, dårlige og elendige, som bringer menneskene lengre og lengre bort fra Gud, så lenge de lar det første smerte seg, med bedrøvelse, knurr og utålmodighet, med missfornøyelse, og det andre inntar sitt hjerte, opphøyer seg, blir stolte, forlater seg på det gode, elsker eller gleder seg i skapningen og ikke tenker på Skaperen, å elske, takke, og tjene Ham: Slike er nedsenket og senker seg mer og mer i fordervelsens mørke.

 

Vi vil derfor betrakte dem som dras av Åndens lys og er kommet til noen følelse i sin sjel om den tilkommende straff og belønning, kjenner enten til den onde angst i sin Ånd, eller de søte kjærlighets gleder. Disse som henger  ved slike følelser, kan og ta mye av veien, som jeg har skrevet litt om i mine forrige skrifter, så vel som især talt muntlig med den slags mennesker som ligger fanget eller forhindret fra å tjene Gud på grunn av følelsene. Jeg kan da ikke uttrykke eller forklare det med Ord, så mange avveier og atskillige forhindringer som det er. For som noen ikke akter om samvittighet og Åndens vitnesbyrd, hva den vitner om, vekker opp, drar og gleder dem i, når de gjør godt eller straffer og tukter dem fra, når de gjør ondt.

 

Så er det andre igjen som ligger og søker etter følelser, især de søte kjærlighets stråler av glede i Ånden, som Gud har lokket dem ved og gir dem en forsmak på, så i den sted de da skulle ved dette kjærlighets Lys hva Guds vilje er, så de kunne elske Ham igjen, som lar dem smake at Han elsker dem, og derfor bør de tjene Ham og oppofre seg helt med legem og sjel til Hans velbehagelige vilje, grunne på Hans Lov, bevise sin neste alt godt, som Guds Ånd henviser dem til. Alt dette akter de ikke på, men henger ved følelsen, vil ha de gleder og når Gud unndrar dem, da er de fulle av egenvilje, knurr og lengsel for å få dem igjen. De vil omgås i beskuelsen, glede seg, tjene og takke Herren for sitt gode så lenge Han står over dem, og gir rundelig det de vil ha, så er det vel, ellers ikke, og de tjener dem som øyentjenere. Ef. 6, 6. Likeså og ved engstelser er atskillige forvendte, så når Gud tukter dem, da på den ene side er de anklaget, utålmodig og urolig, så de derved ikke trakter etter å forbedres og bli synden kvitt, undersøke hva de har gjort, og ha sorg over det onde, som er bedrøvet, streber alvorlig på å vil omvende og forbedre seg. Men bare sørger for at de ikke kan få lov å leve i sine synder.

 

Andre tar trøst i deres angst, at fordi de lider slike refselser så skal de ha nåde hos Gud, ja krever og trøster seg ved at de skal ha lønn og glede i det evige liv,  selv om det er likeså urettferdig som at et ondt barn ville kreve trøst av foreldrene når de straffer det, fordi det har gjort dem all skade, skam og vannære, som de vil vedbli å gjøre og viser ingen lydighet, så og disse gjenstridige. De kommer ikke til noe forandret sinn og lydighet ved Åndens virkninger, som arbeider på å ville gjenføde og omskape dem, men det går med dem som profeten sier: Veer som hos den fødende kvinne skal komme over ham. Han er en uforstandig sønn. Når tiden er der, kommer han ikke fram fra mors liv.  Hos. 13, 13.

Likevel noen gjør det av falskt begjærlighet etter de gledelige følelser og med forherdelse mot den straff de føler å ha fortjent. Andre av vanvittighet elsker vel Gud, men synes at det var kjærest at de kunne ha de gleder bestandig, og frykter for at de ikke er i nåde hos Gud, når Han har unndratt dem den følelige nærhet. De ser ikke inn i Guds råd eller har forstand på at Han vil skjule seg, for at de kan bli prøvet, og at de ikke tåler å ha disse gleder bestandig i dette liv på grunn av naturens fordervelse, og egen begjæring av sikkerhet, egen ære, egen vilje, med mer, som skader dem.

 

Det skjer og at de vanvittige tar feil på den ene side så når de har angst, og deres hjerte brenner av uro for deres vantros skyld, at de har overtrådt Guds Bud, glemt Hans Ord og befalinger: å tro å gjøre, så tar de tillit til det at de for slike engstelsers skyld og tårer skal være iblant de botferdige, trøster seg ved det og tenker at det er å være brennende i ånden, selv om de ligger ved følelsen og har ingen tros kraft til å tjene Herren som det hører til. For å brenne i Ånden, Rom. 12. kp. er når en har drift av Guds kjærlighet til å gjøre det gode. Andre frykter i angsten, at de ikke skal være i nåde hos Gud for de føler tuktens Ånd, de er redde og vil gjerne unnvike for den. Likevel, den kjære Faders refselse er nyttig. Heb. 12. kp.

 

De kan og på den ene måte, bedrøve Ånden for uskyldighet, så når de har tenkt, talt og gjort det som rett er, så kan det skje av frykt og uforstand, at de tenker det ikke er rett, dette innskyter også fiendene. Dette, dersom de samtykker, så fører de dem i angst. På den andre side så skjer det av uforsiktighet, ved overtredelser. Jesus med sin Ånd må da mange ganger vike, både fra og til oss, bedrøve og glede oss eller trøste og straffe oss, for vi skal bli likedannet etter Ham, i å elske og tjene Gud og vår neste. Om denne bortgang og igjen – komme, at vi føler og ser Ham i troen, hører Herrens tale innen i vår Ånd. Det er vi svært uforstandige på. Likesom disiplene, som ikke visste hva han sa om denne bortgang. Derfor sier Jesus: Sannelig, Sannelig sier jeg eder: I skal gråte og hyle; men verden skal glede seg; og I skal være bedrøvet, men eders bedrøvelse skal bli til glede.

 

Det er da det beste for oss, å være bedrøvede og alltid omgås varsomt. For salig er det menneske, som alltid frykter, Ord. 28, 14, nemlig av kjærlighet, og er varsom for å gjøre sin Herre imot, for etter sorgen kommer da glede. Jesus bruker en fødende kvinne som eksempel. Hun har bedrøvelse fordi hennes time er kommet, men når hun har født barnet, kommer hun ikke mer den trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden. Således har også I nå bedrøvelse; men jeg vil se eder igjen, og eders hjerte skal gledes, og ingen tar eders glede fra eder. Kan da en kjødelig mor glemme all smerte hun har for å føde, fordi at et menneske er kommet til verden. Mon ikke vi da mye mer, skulle glemme all den sorg og smerte vi lider i vårt kjød, denne korte stund for å unnfange og føde Jesu aller helligste vilje og utrette Hans gjerning her på jorden, når han om en liten stund vil glede oss igjen i evighet. Hvor vår glede aldri skal forgå eller noen skal ta den fra oss.

 

Dette visse håp og faste tro, burde styrke oss bestandig og gi oss føde, som apostelen i vår begynnelses Ord sier, at den rettferdige skulle leve av sin tro, når vi er rettferdiggjorte på grunn av troen, og den har renset vårt hjerte fra synden, så vi hater den kjæreste skjødesynd (vanesynd) og har fred med Gud, på grunn av vår Herre Jesus Kristus, Rom. 5, 1, så vi elsker hans befaling, og vår lyst er å holde dem, da skal vi ha fred i det og leve av denne tro kraft, om det usynlige skjulte for sansene og de utvortes følelser. For i hjertet eller Åndens Kraft, som vitner det når det er oppriktig, at Guds Ånd bor i oss, da har vi prøver eller vitnesbyrd av troens frukter, med en saktmodig, ydmyk og kjærlig ånd som elsker Gud og har vår lyst og fred i å gjøre Hans gjerning, som bevises mot nesten, at vi kjenner Guds kjærlighet på det, når Han, nemlig Jesus, satte sitt liv til for oss, da sparer vi ikke engang vårt igjen, for å hjelpe eller meddele våre brødre det samme gode som vi nyter, 1 Joh. 3, 16 og denne glede å gjøre godt, kan da vel skjules av og til her, fordi vi ikke tåler å bære den. Eller åpenbart å føle, men engang vil Jesus bekjenne og åpenbare den, og da får vi kraft til å bære, nyte og smake den glede, uten at den blir røvet fra oss av noen fiende. For vi skal glede oss med Ham i all evighet. Amen.

 

                                                  Bønn.

 

Hellige Gud! Du som vil vi ved troen skal rettferdiggjøres og ha vårt liv av deg, som du og gir de sjeler, som oppofrer seg til din tjeneste, og vil utrette dine befalinger, tror og mottar deg, dem gir du makt til å bli dine barn. Men de som sniker seg bort og føder noen syndig lyst, eller er lunken til det gode, de har du ikke behag i og derfor vil du utspy dem av din munn, straffer dem med din rettferdighets ånd, ja ødelegger dem helt og trekker dett nådes tilbud tilbake, eller beviste gode som du ville skjenke dem, når de hadde villet være flittige og tro til å gjøre din gjerning. Vi ber deg, bevar du oss fra å henfalle med dem til noen avvei, enten å stole på gleden eller angsten, som vår Ånd har følt, eller føler, så og at vi ikke skulle bli stolte av det gode, som du viser oss å ville gi og så skjuler igjen, for å prøve oss, og holder tilbake så vi ikke kan, på grunn av vår fordervelse av stolthet, som ikke kan tåle det gode. Overbevise oss, så vi heller ikke skulle knurre mot din tuktens Ånd, og gledelige følelsers unndragelse. Lær du oss rett å omgås etter din vilje, ved troens kraft etter Ordet, ved håpet om din beskyttelse, så du til rette tid vil trøste oss, og gi oss engang glede, som ingen skal ta fra oss, når du har lagt dem alle under dine føtters fotskammel. Hjelp og styrk og led oss til det, du gode Gud og Fader ved Din Hellige Ånd, på grunn av din kjære Sønn, Jesus Kristus vår Herre. Amen.