Når Evangeliet virker som Lov

Nils Borge Teigen, Lebesby

Del 2

 

Kall og opplysning hos Pontoppidan

 

Pontoppidan forklarer nærmere hva som skjer med oss i kallet. Da virker lov og evangelium sammen. Men han beskriver deres gjerninger hver for seg. Om lovens gjerning får vi høre i innledningen til de ti bud (P46).  Den overbeviser de ubotferdige om deres synd og om Guds vrede over synden.” Dette virker anger i mennesket. Det kan vi lese om i omvendelsen i artikkelen om dåpen (P666 og P671-675 samt ”Kort begrep 27”). Evangeliets virkning blir behandlet i forbindelse med kallet i artikkelen om Den Hellige Ånd (P471-478).

Guds kall består i ”at han ved sitt ord rører menneskenes hjerter, -ved evangeliet især åpenbarer dem sin nåde, tilbyr den alvorlig, og gir med den samme kraft til å ta imot den. ” (P471).  Den som da ikke står dette kall imot, men gir det rom i sitt hjerte, vil bli opplyst. Han får da en levende kunnskap og en kraftig overbevisning om de guddommelige sannheter (P476). Dette begynner å ta bort viljens gjenstridighet og gjør hjertet åpent for evangeliet (P478).

 

Å se sin utakknemlighet

Men det er også nødvendig at loven går bak og presser på (Gal 3:24). For vi må se vår nød dersom vi skal kjenne behov for evangeliet (P672). Denne nød kalles anger og blir beskrevet i spørsmål 675. Vi bør legge nøye merke til det som står her, for her slår han lovens og evangeliets virking sammen. Her er nøkkelen til å forstå samvirket mellom disse to. For denne sorg over synden reiser seg ikke bare ”av frykt for syndens straff, for da er det som Akabs hykleri, men også, ja først og fremst av hat til synden selv og ved betrakting av Guds kjærlighet og velgjerninger, da en ser sin skrekkelige utakknemlighet mot en så from og velmenende Gud.” Nå er mennesket blitt det de gamle kalte botferdig.  

Her er den opplysning vi får gjennom kallet. Den består i at vi ser Guds godhet og gjennom den erkjenner vår utakknemlighet til ham. Også den ubotferdige taler om Guds godhet, men bare på sine egne, syndige premisser. Straks han møter Guds hellighet i loven, forsvinner disse tankene og byttes ut med anklage og vrede (Rom 4:15). Men dersom evangeliet samtidig får lokke og dra, vil han få øynene opp for at Gud virkelig er god i sin hellighet, og at hans rettferdige vrede er berettiget. Da kommer han i nød for sin utakknemlighet. Men dette kan verken loven eller evangeliet virke hver for seg. De må virke det sammen[i].

Takknemlighet handler om erkjennelse, om verdsetting, om respons og tilbakemelding, det handler om å være fornøyd med Guds gaver og ikke glemme hans velgjerninger (Sal.103:2). Derfor blir den takknemliges hjerte knyttet til giveren og henger fast ved ham. Med andre ord dreier det seg om vårt personlige forhold til Gud som har sitt utspring i troen på ham.

I forklaringen til 1. trosartikkel får vi høre om alt det gode vår skaper har gjort og gjør for oss. Og så trekkes følgende slutning: ”For alt dette skal jeg takke og love ham, tjene og lyde ham.[ii] Det betyr at jeg skal være takknemlig mot ham og vise det både i tanker, ord og gjerninger. For hvis jeg, for eksempel, bruker de lemmer som Gud har gitt meg, til å synde (Rom 6:13), da praktiserer jeg utakknemlighet.

Å elske gaven mer enn giveren er også et uttrykk for utakknemlighet. Da blir mennesket grådig, det vender giveren ryggen og kaster seg over gaven for å dyrke skapningen fremfor skaperen (Rom 1:25). Dette fører alt ondt med seg. Det er dette som har gjort vårt begjær syndig og urent. For det første, når vi vender giveren ryggen, vil vi skyve kjærligheten til Gud og nesten til side for å få tak i de skapte godene (P63, P140). For det andre, vil vi i det skapte søke det vi kun kan finne hos Gud alene, for det er bare han som kan tilfredsstille sjelens lengsel. Derfor kan de ikke holde måte, men de må ha stadig mer eller på sterkere vis. Derfor trakter de etter de overflødige, de overdådige og de vellystige ting (P267).

Dette er dypest sett avgudsdyrkelse. For en elsker på den måten sine lyster høyere enn Gud (2. Tim 3:4, P63:3). Loven lærer oss at dette begjær er synd (Rom 7:7). Men det blir ikke noen konstruktiv syndserkjennelse før evangeliet kommer til. For loven alene virker bare vrede, fortvilelse og uvilje (Rom 4:15).  Men dersom også evangeliet får virke, vil vi se Guds godhet bak og bli tiltrukket av den. Det ser vi på den samaritanske kvinnen. Dersom hun ikke hadde fått se noe av Guds godhet i denne mannen, da hadde ikke syndsavsløringen åpnet hennes hjerte for evangeliet (Joh. 4:17-19 og 29).[iii]

 

Botferdighet og frelsetilegnelse

 

Slik skaper også evangeliet syndserkjennelse, men på en helt annen måte enn loven.[iv] Loven er som engelen på Bileams vei (4. Mos 22:26). Den stiller seg foran oss med sverd i hånd og konfronterer oss med vår synd så vi ikke kan komme frem, verken til høyre eller til venstre. Den skremmer oss og gjør oss forskrekket for Gud og hans straffende vrede. Evangeliet derimot viser oss Guds godhet og gjør oss forskrekket over oss selv. Loven støter oss fra seg og gjør oss uvillige og vrange, men evangeliet drar oss mot Gud og gjør oss velvillige så vi åpner vårt hjerte for ham.

Derfor, når evangeliet virker som lov, eller skal vi si, virker anger sammen med loven, da drar det mennesket samtidig mot Gud. På den måten driver Guds godhet oss til omvendelse (Rom 2:4, Luk 5:8[v]). For han vil at vi skal vende om til ham som slår (Jes 9:13). Men da kan han ikke bare slå. Han må samtidig lokke, så vi også hører hans milde røst ut av tordenskyen (Sal 81:8).

Det var dette som skjedde med Paulus. Han ble slått til jorden av loven, men samtidig fikk han høre Jesu milde røst (Apg. 9:3-4). Dette gjorde ham botferdig så han noen dager etter kunne ta imot de forløsende ord av Ananias (Apg 22:16).  Jesus selv taler ikke disse ord fra sin trone i himmelen. Det gjør heller ikke englene (Apg. 11.14). Men han har gitt denne ære til sin menighet på jorden (Matt 16:19, Joh. 20:23).

Når et menneske har fått nød for sitt gudsforhold fordi han har oppdaget et eller annet tegn på utakknemlighet hos seg selv, da er han blitt botferdig. Det er ikke det samme som å være frelst. Men det betyr at det uomskårne hjerte har bøyd seg for Gud (3. Mos 26:41, Esek 6:9) og hater sin synd i lys av hans godhet (P675), ja hele sin syndige naturs vanart (P666).  Nå er han kommet i sann syndenød og vil bli fri både fra syndens straff og fra dens herredømme (P431). Derfor står han ikke lenger Gud i mot men er mottagelig for frelsen i evangeliet.

Når han erkjenner Guds godhet på denne måten, vil han også bli tiltrukket av den og snart begynne å anvende den på seg selv som røveren på korset (Luk 23:40-43). Da oppstår det i hjertet en lengsel og et håp om også selv å få del i dette, og da er han frelst (P680)! For nå har han tatt imot evangeliet som evangelium, det vil si et gledelig budskap til ham selv.  Det er enkelt, og det ligger snublende nær å få en slik tanke. Ikke desto mindre er vi med dette lille skritt kommet igjennom den trange port og er inne i himlenes rike. Det vil si, vi kan vel ikke kalle det et skritt fra vår side, for dette er ikke en tanke vi får av oss selv. Det er noe som Gud virker i oss gjennom en ny fødsel ved evangeliets ord. 

 

 [i] Holte s. 22 og 35-36

[ii] LK s.284

[iii] Andersen: I sjelesorg s. 12

[iv] Ep. 5,8-10 s. 402

[v] Luther Evang. 5. s.e.trefoldighet s. 394. ”Alle Guds velgjerninger er således, når de treffer et hjerte, ikke annet enn levende omvendelsespredikener.”

                                                                                                                                                          Forts. n. nr.