Juleevangeliet

Luk. 2. kp. fra 1. til 14. vers.

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

 

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag!

 

Evangeliet på Kristi fødselsdag er like rørende å lese for meg hver gang, det håper jeg at det også er for deg! Gud har på en slik forunderlig måte stadfestet Jesu fødsel og komme til jord så at både Keiser og konge må være vitner til dette. Ikke bare det, men også et manntall, Jesus måtte telles med fra første øyeblikk etter at Han var født.

 

Englene brakte budskapet, først til Maria før hun ble fruktsommelig, så til Josef, Jesu pleiefar! Men 6 måneder før engelen kom til Maria så hadde den også besøkt Sakarias, døperen Johannes sin far, der han sa til Sakarias om Johannes: Han skal gå frem foran ham (Jesus) i Elias’ ånd og kraft, for å omvende fedres hjerter til barn og de ulydige til rettferdiges forstand, for å berede for Herren et velskikket folk. Luk. 1, 17. Da Johannes var født fikk Sakarias en lovsang fra Gud til Kristi ære, Luk. 1, 67 – 79. Der ble Jesus kalt et saliggjørelsens horn i Davids sin tjeners hus. Dette peker hen på de fire horn på brennofferalteret, 2 Mos. 27. På dette alter ble den gamle pakts offerdyr ofret og brent til de forskjellige offertjenester, som alle var et forbilde på Jesu Kristi fullbrakte offer for våre synder. Disse alterhorn tjente til tilfluktssted for dem som hadde forbrutt seg, de kunne gripe i hornene slik at ikke hevneren kunne røre ham. Derfor er Jesus vårt rette frelseshorn og saliggjørelseshorn. Griper vi Ham i troen og bekjenner våre synder for Ham, så er Han trofast og rettferdig så Han renser oss fra all synd! Er vi løst fra syndeskylden så er vi også løst fra syndehevneren. Han er vår fred, Jesus, derfor blir Han kalt Fredsfyrsten. Det var denne fred Englene sang om og forkynte for hyrdene på Betlehemsmarken. Å salige fred som Jesus oss vant! Måtte den bli så dyrebar for våre hjerter at ikke en eneste synd måtte få slippe inn i vårt hjerte. Tenk å få bevare gleden i Ham, saligheten i Ham, freden i Ham og frelsen i Ham!

 

Måtte våre hjerter i denne søte juletid være opptatt av å takke og love Hans hellige navn for frelsen. Han er så dyrebar en gave til menneskeslekten at om alle mennesker hadde fått sett inn i Evangeliet så skulle de vel alle falle på kne i søt gråt, gråte botstårer over sine synder og gledes tårer over frelsen!

 

Jesubarnet ble født i en stall, men det er så mange barn i Norge og verden som ikke blir født, de blir drept i mors liv, husker vi dem, tar vi dem med i våre bønner. Snakker vi om dem med vår neste? Minner vi våre politikere om dem, vekker vi samvittighetene som sløvner og sover syndens fosterdrapssøvn? Måtte Jesus Kristus tenne nøden i våre hjerter for de små. Gud gi at vi kunne gråte med de sørgende og glede oss med de glade for Jesus skyld.

 

Så ønsker jeg dere alle en signerik Julefest i Den Treenige Guds velsignede navn. Jeg og Ingrid skal denne Jul være sammen med vår datter, svigersønn og Maria i Italia og feier Jul og Nyttår. Så gleder vi oss og ser med forventing frem til Julen og et salig møte med Frelseren Jesus Kristus vår dyrebare Forløser!

                                                                                            Trygve Einar Gjerde.