VEILEDNING TIL ET LIV I GUDSFRYKT

Del 1.

 

Veiledningen til et liv i gudsfrykt stammer fra pietistiske kretser i Europa og ble først trykt i en bønnebok i 1736 med tittelen: Geistliches Lust Gärtlein frommer Seelen – direkte oversatt: Åndelig gledeshage for fromme sjeler. Skriftet er å finne i andaktsbøker brukt av Amish-folket i USA i dag. Det faller i tre deler: Om dine tanker. Om dine ord.  Om dine gjerninger. Kristne til alle tider vil ha mye å lære av denne veiledning som gjelder vår helliggjørelse. Følgende er en oversettelse av den engelske versjonen av Amish-pastoren, Joseph Stoll,  Pathway Publishers, 2000.

                                               *************************

Kjære venn! Hvis du ønsker å leve et hellig liv til Guds ære og vinne evig frelse etter tiden her, da må du se hele ditt liv i lys av Guds ord som eneste rettesnor for tro og liv og la alle dine tanker, ord, og gjerninger være deretter, slik det står i 5. Mos 5,32-33 . Dette peker salmisten på i Salme 119,59: ”Jeg tenkte på min ferd, og vendte mine føtter til dine vitnesbyrd” - som om han sier: ”Jeg tenker nøye over mine gjerninger – mine tanker, ord og handlinger for å se om de er etter din vilje – så hvis jeg har gjort noe galt på en eller annen måte, kan vende tilbake til den rette vei.”

 

DEL EN – OM DINE TANKER

Først og fremst det som gjelder dine tanker. Ta den følgende veiledning alvorlig til hjertet:

1.      Om morgenen når du våkner med Gud, tenk over at dette kan være din siste dag. Når du går til ro om kvelden, vet du ikke om du vil stå opp igjen, bortsett fra å stå opp til Dommen. Av den grunn er det dess viktigere for deg å be hver dag, bøye kne morgen og kveld, og bekjenne dine synder for Gud og be om Hans tilgivelse, og takke for alle Hans velgjerninger.

2.      Avstå fra onde, tomme og urene tanker. ”Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det” Ord 4,23. For det du lar bo i dine tanker, vil prege dine ord, din ferd, og hele din måte å leve på.

3.      Tenk ofte på de fire siste ting: på døden, det sikreste av alle ting; på dommens dag, det mest skremmende av alle ting; på helvete, for det er ikke noe mer uutholdelig, og på himmelen, for det er ikke noe mer fylt av glede. Den som ofte tenker på disse ting, vil holde seg borte fra mange synder og streber etter sann gudsfrykt.

4.      På hviledagen, legg spesielt godt merke til Guds store gjerninger: skaperverket og hvordan Han styrer verden, og Hans forløsningsverk. I tillegg til en slik ettertanke kommer hellig bønn, oppmerksomt å lytte til prekenen, åndelig samtale og lignende. På denne måten vil du helligholde hviledagen rett slik Guds ord så ofte påminner oss. Men hvis du har en samvittighet som ikke tar det så nøye med det tredje budet, vil du neppe nøle med å bryte alle de andre av Guds bud.

5.      I alle ting – før du tar til med noe – vær forsiktig og tenk gjennom hva resultatet kan bli. I alt hva du tar deg fore, tenk stadig på om du ville like å drive med dette hvis døden rammet deg, og du skulle stå for Guds domstol. Av den grunn skal du aldri tillate deg å bli funnet i en slik situasjon der du ikke kan eie håp om frelse. Lev hver dag som det skulle være den siste og du må møte for Kristi domstol!

6.      Hvis noen gjør deg urett, bær det med tålmod! For hvis du tar uretten mot deg til hjertet, sårer du ingen andre enn deg selv og gjør bare det din fiende ønsker du skal gjøre. Du gir ham tilfredsstillelsen av å se hvor fortørnet du er. Men hvis du kan være tålmodig, da vil Gud i sin time dømme rettferdig, og din uskyld vil komme for dagen.

7.      Vær spesielt oppmerksom på misnøye eller et sinn som aldri er tilfreds. Det er Guds nåde at Han lar deg ha prøvelser og motgang. Gud gir deg mange forskjellige velsignelser slik at du ikke skal fortvile, men Han måler ut for deg også motgang og smerte for at du ikke skal bli stolt og selvsikker med altfor stor glede. Uansett hvilken motgang du møter, husk at p.g.a. dine synder, fortjener du mye verre.

8.      Hvis andre menneske roser deg for din dyktighet, vær ydmyk! Vokt deg for selvros, for det er på den måten dåren streber etter tom ære. I alt hva du gjør: Vær ærlig! Det vil gi lønn nok, og andre vil rose deg.

9.      Vær ikke for opptatt av hva andre gjør, og hvis du ikke har noe med det å gjøre, bland deg ikke bort i det!

10.  Vær tålmodig i lidelser, og la ditt hjerte finne ro under Guds mektige hånd med disse tanker: For det første. Det er Guds hånd som tukter deg. For det andre. Det er til ditt gagn. For det tredje. Herren vil lette din byrde. For det fjerde: Han vil gi deg styrke til å holde ut. For det femte. Han vil utfri deg fra prøvelsene i rett tid.

11.  Se aldri på synd som uviktig eller ubetydelig. For det første. Enhver synd, hvor liten eller ubetydelig den kan synes, er en overtredelse mot Guds majestet. For det andre. En liten synd som du holder fast ved, kan fordømme et menneske like så vel som en stor synd. En liten lekkasje som ikke blir reparert, kan få et skip til å synke etter en tid. Likedan – til og med den minste synd, hvis den blir kjælt med og et oppgjør ikke blir tatt, kan føre et menneske i helvete. Vær derfor oppmerksom, ikke bare på store synder, men også de små. Gjør deg umak med å overvinne de små synder, slik at du også kan bli herre over de store. Særlig skal du sky å synde med vilje, noe som vekker Guds vrede. Det er vanskelig å få tilgivelse for synder som er begått med vilje.

12.  ”Gled deg ikke når din fiende faller” (Ord 24,17). Hva som hender en annen, kan snart hende deg selv før morgendagen er omme. Den som gleder seg over ulykken til en annen, vil ikke forbli ustraffet (Ord 17,5).

13.  Bær ikke på hat eller misunnelse mot noe menneske. Herren elsket deg mens du var Hans fiende (Rom.5,8). Derfor venter Han at du skal elske din fiende for Hans skyld. Det er en liten ting for oss mennesker å tilgi våre skyldnere i forhold til hva Gud den Allmektige tilgir og forlater oss. Selv om du mener at din fiende ikke er verdig din tilgivelse, så er Herren Kristus verdig at du gjør det for Hans skyld.

14.  Hold ikke gudsfrykt for noe mindre verdifullt selv om de ugudelige ser på det med forakt og spott. Ta ikke lett på synden selv om det er vanlig, og flertall av folket lever ugudelig. Antallet er ikke noe bevis på at en sak er riktig. Mange mennesker går på veien til helvete (Matt 7,13).

Hvis Gud skulle spørre deg på den ytterste dag: ”Hvorfor holdt du ikke hviledagen hellig? Hvorfor drakk du deg full av berusende drikker? Hvorfor løy du? Hvorfor levde du i hat og misunnelse mot andre?” – ville du da svare: ”Herre, jeg gjorde det fordi nesten alle de andre gjorde det”. Det ville være et håpløst svar. Gud ville da si til deg: ”Fordi du har syndet som majoriteten, må du også bli kastet i helvete sammen med majoriteten.”

15.  Hvis du står overfor en viktig avgjørelse og du ikke er sikker på hva som er best å gjøre eller svare, ta minst en natt og tenk over det. Du vil ikke angre på det.

16.  Gå aldri til ro om kvelden uten først å tenke over hvordan du har brukt dagen, hva som har vært rett eller hva som har vært galt. På den måten vil du lett merke om du har brukt den dyrebare tiden riktig eller ikke.

                                                                                                          Forts. n. nr.

                                                                                                    Innsendt av Per Kørner.