VEILEDNING TIL ET LIV I GUDSFRYKT

DEL TRE – OM DINE GJERNINGER

 

  1. Gjør aldri noe ondt, selv om du har makt til å gjøre det. Gjør ikke noe i det skjulte som du vil være skamfull over å gjøre i andres påsyn. Husk Josef: Selv om intet menneske ser det, ser Gud alle ting, og din samvittighet vil vitne imot deg. Derfor fly all synd, ikke bar de åpenbare, men også de skjulte synder. For Gud som er rettferdig, vil bringe alle dine skjulte synder frem i lyset og holde dem frem for deg, hvis du nøler med å gjøre bot (1 Kor.4,5, Salme 50,21).
  2. Fremfor alt, stå imot dine skjødesynder av all kraft, eller den synd du etter din natur er mer tilbøyelig til enn andre. Det kan være å søke ære av mennesker, eller grådighet etter penger, drukkenskap, urenhet eller stolthet.  Mot disse synder må du særlig ruste deg og stå imot, for når du har overvunnet disse, kan du lettere mestre andre. Som en fuglefanger kan holde en fugl etter én fot, kan den listige Satan eie din sjel og holde den fast ved hjelp av én enkel synd, så vel som mange.
  3. Hvis du vil unngå synd, holde deg borte fra enhver mulighet til å synde. Den som ikke unngår all tilskyndelse til synd, kan ikke regne med å vinne over synden. Dårlige omgangsvenner kan bli en tilskyndelse til å synde, for det er fra slike man ofte hører simpel tale som villeder og skjemmer ut et menneske. Slett selskap forderver gode seder (1 Kor.15,33). – Dårlige venner er djevelens fangenett som drar mange med seg til helvete. Derfor unngå slike kamerater og ha intet å gjøre med ugudelige mennesker. Hvis kjeltringer lokker deg, følg ikke med dem (Ord 1,10). Den som bruker tid i dårlig selskap, tar lett skade av det. Han tar etter deres måte å snakke på, og før han selv skjønner det, blir han gradvis lik dem. Sammen med onde, blir man lett ond. Enten kommer man til å synde, eller lide. Av den grunn bør et fromt menneske unngå samfunn med ugudelige. Hvis du ikke vil bli lokket til hor eller umoral, må du fly fra steder og venner som gir deg mulighet til å falle i slike synder. Hvis du vil unngå drukkenskap, som er den brede vei til helvete, gjør deg ikke til venns med brukkenbolten. Regn ham ikke i kretsen av dine venner. For til hvilken nytte er et slikt menneske for deg som kan ødelegge livet ditt og forspille din evige frelse? Erfaring lærer oss at flere mennesker har mistet livet gjennom venner som ligger under for drukkenskap enn gjennom sine fiender. Så vær på vakt mot å bli lokket til synd! Du vet ikke hvor lett du kan bli bedradd av djevelen til å synde.
  4. Hvis du blir fristet av slett selskap eller tilskyndet av ditt eget kjød til å gjøre noe ondt mot din neste, stans et øyeblikk og tenk over hvordan du ville føle det om noen gjorde det samme mot deg. Det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjør mot andre. Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! (Matt 7,12). Ingen er glad for at andre skader ham, derfor skal han heller ikke skade andre. Det du avskyr, skal du heller ikke gjøre mot andre. Hvis du ikke ønsker å bli baktalt, så baktal ikke andre! På den annen side, hvis du ønsker å bli godt behandlet, så gjør det samme mot andre. Hvis du ønsker å motta barmhjertighet, vær barmhjertig mot andre! Hvis du ønsker å få ros, gi ros til andre! Hvis du retter deg etter dette, vil overtredelser av den første og andre tavle opphøre.
  5. Når du i din gjerning setter deg fore å gjøre noe, klag ikke på Guds forsyn, selv om du er klar over at du mangler evne til å gjøre det. Begynn ikke din gjerning uten å be om Guds velsignelse over det du skal gjøre. For uten Guds velsignelse vil alt vi tar oss fore bli til ingen nytte (Salme 127,1,2). Alt er avhengig av Herrens velsignelse. Be derfor til Gud at han vil velsigne ditt arbeide og gå så til oppgaven med glede. Legg resultatet i Guds vise forsyn, han som bryr seg om oss og ikke vil at de som frykter ham, skal mangle noe (Samle 34,9).
  6. Sett deg aldri fore å gå i gang med noe, eller benytte deg av midler, som Gud forbyr. For hva nytte er det om du har vunnet det på bekostning av din sjel? (Matt 16,26). Kanskje kan du oppnå fortjeneste på ulovlige måte, men slik skitner du deg til og øver vold mot din samvittighet. Og hvem kan bære byrden av en nagende samvittighet? Derfor vær nøye i alt du tar deg fore, som apostelen Paulus gjorde, slik at du alltid kan ha en god samvittighet for Gud og mennesker (Apg 24,16).
  7. Vær ikke stolt og overmodig selv om du er blitt velsignet med denne verdens gods, eller har fått mange menneskelige gaver. For Gud som har gitt deg dem, vil ta dem fra deg igjen, hvis du misbruker disse hans gaver til stolthet og nedlatenhet overfor andre. Selv om du besitter en dyd som du kan føle deg stolt av, så viser den deg at du også har dårlige vaner eller mangler som gir rikelig grunn til å fremstå som liten i egne øyne. Den som kjenner seg selv, vil finne nok av egne feil som gjør det vanskelig å tenke bedre om seg selv enn om andre.

                                                                                                                                   Forts. n. nr.