Gjenkjærligheten

 

Evangeliet på 1. Pinsedag

Joh. 14, 23 – 31.

 

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, skal han holde mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og feste bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har utsendt meg. Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder; men talsmannen den Hellig Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. Fred etterlater jeg eder, min fred gir jeg eder, ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og frykte ikke! I har hørt at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder (igjen). Dersom I hadde meg kjær, da gledet I eder over at jeg sa: Jeg går til Faderen; for min Fader er større enn jeg. Og nå har jeg sagt eder det før det skjer, for at I skal tro når det er skjedd. Jeg skal heretter ikke tale meget med eder; for denne verdens fyrste kommer, og han har slett intet i meg. Men for at verden skal kjenne at jeg elsker Faderen, og likesom Faderen har befalt meg, så gjør jeg: Stå opp, la oss gå herfra!

 

Vi elsker ham fordi han elsket oss først. 1 Joh. 4, 19. Denne gjenkjærligheten er av guddommelig natur og vesen. Den er ikke fremkommet av manns og kjøds vilje men av Gud. Vi mennesker var etter syndefallet ute av stand til å elske Gud. Gud hadde i sin nåde latt noe av den naturlige kjærlighet bli i behold hos mennesket. Dette var gjort ved Guds hånd på grunn av forplantningen og at vi skulle stelle jorden og det som var på den. Men selv denne kjærlighet er nok alvorlig svekket i forhold til den kjærlighet som Adam og Eva hadde før syndefallet, for da hadde de en fullkommen kjærlighet til Gud, hverandre og all skapningen.

 

Kjærligheten fører forpliktelsen med seg! Den vi vil være tro mot den elsker vi, den vi elsker er vi tro mot! Gud legger en kraft i den levende tro i hjertet som gjør at vi elsker Ham og Hans Bud – vilje. Hans Nielsen Hauge sa: «Jeg har svoret Den Hellige Ånd troskap, og Han har hjulpet meg å være mitt forsett tro!» Gud hadde lagt en slik kjærlighet ned i hans hjerte at han ikke kunne annet enn å love Den Hellige Ånd troskap. Dette kan ikke noe menneske gjøre uten Guds kraft og nåde! Om de forsøker det av egne krefter blir det bare hykleri!

 

Vi har 4 store høytider i kristenheten der Gud på en særskilt måte meddeler oss sin kjærlighet, og det gjør Han for at vi skal elske Ham igjen. Eller som Paulus sier i Rom. 2, 4 at det er Guds godhet som leder oss menneske til omvendelse. I Julen viser Gud sin kjærlighet at Han sender sin enbårne Sønn Jesus Kristus til jorden, i syndig kjøds skikkelse, men likevel uten synd, for å gjøre oss menneske salig! I Påsken viser Gud oss sin ufattelige kjærlighet til oss menneske for Jesu skyld, at Han ofrer sin egen Sønn for å sone våre synder, for det som var umulig for oss menneske, nemlig å frelse oss selv, det gjorde Gud! Han lot den straff du og jeg skulle ha for våre synder ramme Ham det Guds Offerlam, Kristus Jesus! Kristi Himmelfartsdag kalte Gud sin Sønn hjem til Himmelen for at du og jeg skulle ha håp om en nådig himmelfart. Dessuten beseglet Han på denne dag den fullbrakte forsoning og offertjeneste for oss menneske ved at Han synlig tok Jesus Kristus opp i skyen til Himmelen og gav løfte om at Han på samme måte skulle komme tilbake og dømme levende og døde. Han skulle sette sine føtter på Oljeberget og Hans elskede eiendomsfolk, jødene, skulle på den dag bli salig, hele Israel! Rom. 11, 26. I Pinsen viser Gud sin evige kjærlighet mot oss arme syndere ved å sende sin Ånd, Den Hellige Ånd, til jorden og menigheten. Det er til den kristne menighet Han sender den, til de i sannhet gjenfødte, for at de skulle få den guddommelige kraft til å virke for Ham til frelse for verden! Slik ville Gud dra sjelene til seg og Jesus sa til sine disipler at de skulle gjøre større ting enn Han. Det skjedde på Pinsedag da 3000 ble lagt til menigheten, Jesu Kristi menighet! Og det har vider skjedd inntil i dag!

 

Vi har dessverre fått et helt feil syn på hva den kristne menighet er i våre dager. Vi forbinder det så lett til DNK eller indre-ytre misjon, pinsevenner og andre organisasjoner. Men det er ikke slik! Bare Jesus kjenner denne menighet til fulle, bare Han kjenner tallet, derfor skal ikke du og jeg telle, det hører ikke til oss å vite noe om det. Vi skal pløye og ikke se oss tilbake, vi skal så og vanne og ikke tenke på voksteren, Gud selv ser til den, det hører ikke til vårt arbeide, men det er en gave fra Gud!

 

Den tid vi nå lever i er så ond at de som etter titler og rang har de fremste seter og embeter i de forskjellige sammenhenger, er Guds verste motstandere. Guds barn blir i dag forfulgt og latterliggjort på det groveste fordi de vil følge Jesus og Hans Ord, elske og ære Ham som gav seg selv for dem. Vi ser alvorlige eksempler på dette i flertallet av biskopene i DNK og andre ledende personer i menigheter og høyskoler. De maler synden hvit og Guds sanne kjærlighet sort! Arme sjeler som har solgt sin førstefødselsrett for en så billig og falsk penge som å forfalske Guds Ord, Lov og Evangelium!

 

Hva blir så lønnen for dette? Jesus sier at de skal få sin del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnissel. Mat. 24, 51. En skrekkelig tilstand, bare fordi de ville herske over Herrens arv! De har forfalsket troen, omvendelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og dermed Lov og Evangelium, hele Guds Ord. Det å sette seg til herre over Ordet, fører til fortapelse, men det å tjene, elske og ære Ordet gir evig frelse og salighet! Så la oss tjene Herren med frykt og beven, i den sønnlige tillit og gjenkjærlighet!

 

                                                                                            Trygve Einar Gjerde