Juleevangeliet

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.

 

Som dere vil se så inneholder denne Haugianer to artikler som omtaler Israel og de vanskeligheter som Gud har lagt på sitt utvalgte folk og land. Men Haugianeren inneholder også to artikler som forteller om det grusomme frafall fra Guds Ord i vårt eget kjære Fedreland, som har skjedd de siste 30 – 40 år. Men haugianeren inneholder også en artikkel som forteller om det frafall som har skjedd fra den sanne levende tro, omvendelse og i-gjenfødelse, de siste 180 år og som nok er grunnen for det videre frafall i fra de bibelske sannheter. Dette igjen fører til forfølgelse mot Israel og jødene i første omgang og så den store trengsel for de troende før Jesu annet komme. Vi bør ha dette i bakhode kjære venner når vi nå igjen ved Guds nåde skal feire Jesu fødselsfest og den første komme til jord.

 

Hvordan står det da til i våre hjerter? Har vi Jesu Kristi sinnelag? Ser vi nøden og trangen hos dem som er i sorg og bekymring over tilstanden og årsaken til dem, eller fordømmer vi dem på lik linje med fariseere og de skriftlærde. Det er så mange i dag som bare påberoper seg den kirkelige tradisjon og troskapen mot den, slik som Paven og kardinalene, men husk det kjære venner: Guds evige og Hellige Ord står over «tradisjonene». Guds Ord fører sjelene mot Himmelen ved Den Hellige Ånd, men tradisjonene fører ofte ved djevelen – om de ikke korrigeres etter Guds Ord – sjelene mot helvete! Om du ikke tror det så betrakt våre biskoper og de alvorlige læreavvik de fører mot Guds Ord. Jesus sier jo om disse synder at de skal være årsak til verdens undergang for det skal bli slik i de siste tider som det var i Noas og Lots dager! Nå sier vi ikke lenger at det SKAL bli slik men det ER slik! Vi er med andre ord nære Jesu komme, derfor er denne adventstid og Julen nå særlig rørende for våre hjerter! Han kommer snart Han som komme skal, og Han skal ikke dryge! Heb. 10, 37.

 

Jesus kom etter Guds løfter til sitt eget folk, jødene og til sitt eget land, Israel. Derfor måtte dette folk være et ydmyket folk, for det er bare de ydmyke Gud gir nåde. Vi har som hedning-kristne alt å takke jødene for! Les Rom. 3, 1 – 2 og Rom. 11. kapittel så ser du det.

 

Det var noen gjenstridige i Israel som ikke ville ta imot Jesus og anerkjenne Ham som Messias! Det var de som sto på den kirkelige «tradisjon», fariseerne og de skriftlærde! De kunne ikke ydmyke seg og tåle at Jesus gikk inn til en syndig mann, en syndig kvinne, var født av en fattig jomfru og hadde en stefar som «bare» var tømmermann og ikke skriftlærd! Fordømmelsene mot Jesus stod i «kø»! Det kunne ikke harmonere at denne fattige mann kunne være Messias Israels Frelser og Forløser! Han lærte endog at: Salige er de barmhjertige! Mat. 5, 7. Og at vi skulle være barmhjertige som vår Far i Himmelen! Luk. 6, 36. Det stred jo mot Moses som hadde befalt dem å steine de som bedrev hor! Ja, det var ikke måte på hva alt de skriftlærde og fariseerne klarte å fremstille av anklager og baktalelser, og det var den «kirkelige tradisjon» som drev dem, en falsk nidkjærhet i stoltheten, hatet og hevnens navn! Men hvordan er det med oss, deg og meg, kjenner vi noe til dette i våre hjerter? Ser vi vår nestes nød? Når et menneske er falt i en eller annen synd løper vi da til for å hjelpe det opp igjen, eller for å slå det i hode med fordømmende tale? Tenker vi på at det er bare Guds nåde som gjør at vi ikke falt i samme synd! Jesus kom ikke til jord bare som et lite uskyldig barn i all ydmykhet for å frelse deg og meg, men også for å være et eksempel for oss.

 

Se hvor englene priser dette barns fødsel overfor de fattige hyrder på marken. Se hvor Gud leder de vise menn fra Østen til Jesus hen ved stjernen! Maria og Josef var de glade og ydmyke vitner til Guds underfulle nåde mot dem! De var verdens lykkeligste og rikeste mennesker i all sin fattigdom. La oss i denne Jul glede oss med dem og prise Jesu navn ved å vise barmhjertighet mot vår neste! Kjærlighet oppfinnsom gjør Gud vil åpne meg en dør. Med den glade vil jeg gledes. Med en sorgfull vil jeg grede!

 

Med dette vil jeg ønske Haugianerens lesere en velsignet God Jul og Godt Nyttår i Jesu velsignede navn!

                                                                                                   Trygve Einar Gjerde.