Hvor langt har Israel kommet i endetiden?

Av Grethe Tangen Olsen

Ett klart endetidstegn er at jødefolket har begynt å komme tilbake til hjemlandet Erez Israel. Landet ble opprettet i 1948, og det årstallet går det faktisk an å lete seg fram til ved å studere profetiene.

Gud gav beskjed om at folket hans skulle vende om, ellers ble de straffet like mange år som dager i et år (360 dager) for Judariket, og 390 år for Israelriket (Esek. 4,5), og straffen kunne bli syv-dobbel hvis de fortsatte å synde, noe den ble.

 

Ett bibelsk profetisk år er på 360 dager. Dette høyst sannsynlig på grunn av at årene hadde 354 dager før vannflommen, og det ble en utjevning i følge profeti-forskere.

For Judariket/Sørriket ble straffen 360 år ganger 7 = 2520 år. Nebukadnesar tok Judariket i år 586 - 572 f. Kr. I år 572 f. Kr. måtte de siste, blant dem profeten Jeremias ut av landet. Går vi fram 2520 år fra 572 f. Kr. kommer vi til 1948 e. Kr. Straffen var betalt. Da fikk jødene hjemlandet sitt igjen. Men den viktigste del av landet: Sion, Jerusalem fikk de ikke før i jubelåret 1967. Les 3. Mos. Kap 25.

 

Ti-stammeriket IsraeljEfraim har også rett til å komme hjem til Israel, og det ser vi nå skje. Årene for deres straff var fra år 722 f. Kr. og videre 2730 år (390 ganger 7). Da kommer vi til år 2008 e. Kr. Israelriket ble assimilert og ikke lett å finne igjen blant folkene, men Gud sier i siste halvdel av Esekiel kap. 37 at Han også vil samle 10-stammeriket til landet.

Med 10-stammeriket Efraim vurderer dagens messianske jøder også de evangeliske kristne. En av mine messiansk-jødiske venner sier «Velkommen hjem» når jeg kommer til Israel. «Du er jo podet inn i oljetreet». og «den åndelige status har forrang framfor noe annet», sier han. Interessant.

Vi har en tidsbolk som er viktig i denne sammenhengen. Det er de to tusen år som Gud gav
hedningefolkene til å ta imot frelsen i Jesus Kristus på grunn av at jødefolket forkastet Jesus ved Hans død. To tusen år fra ca år 33 e. Kr. er rundt år 2033 e. Kr. Da er tiden ute, og Israel har
i henhold til løftene rett til å gå inn i tusenårsriket. Lar vi de to tusen år være profetiske år (360 dager per år) og ikke går etter vår gregorianske kalender, vil sluttiden bli rundt 2023 e. Kr. I år 2017/2018 (Israels kalender er månekalender) har vi jubelår, og da skal jødefolket ha tilbake sin jordeiendom (3. Mos. Kap. 25). Da vil det høyst sannsynlig bli en krigstilstand som kan gi dem tilbake det landområde de skal ha i følge profetiene.

Noe forunderlig som vil skje på himmelen 14. desember 2017 er et stjernebilde i samme vinkel som da Jesus ble født. På samme linje på stjernehimmelen vil stå: Leo (<<Løven av Juda»), Regulus (som betyr «Konge») og Venus (som kalles «Morgenstjernen»). Dette stjernebildet vil aldri mer vise seg. Blodmåner og svarte soler i denne tiden kan være tegn på at noe uvanlig vil skje i nær framtid.

 

Jødene skal også gjennomgå de siste 7 år av Daniels 70ende åruke. Nøyaktige dager i denne tidsperioden får vi i tidsrommet 2017 - 2024 og 2025 - 2032. Derfor er disse to tidsepokene aktuelle.

Nå kan en si at den jødiske kalender har jo bare kommet til år 5775 etter skapelsen. Vi skal inn i tusenårsriket når 6000 år har gått. Da kan jeg nevne at i rabbinsk tidsregning er tiden i flere av folkets tidsepoker ikke blitt tatt med i tidsregningen. F. eks. de 70 årene i Babylon. Pluss 15 år da Abraham fikk Ismael istedenfor å ha ventet på løftesønnen (Ismael var 14 år da Isak ble født, + de 9 måneders graviditet med Ismael). Pluss 131 år under dommertiden som det jødiske rabbinatet mener ikke er gode nok til å bli tatt med i tidsregningen. 70+15+131=216 år. Legges disse årene til 5775, får vi år 5991. Daniels siste åruke på 7 år - trengselstiden, skal skje før jødene når fram til år 6000. Da har de etter denne beregningen bare to år igjen før trengselstiden.

Gud har gjort pakt med Israelsfolket om Messiasriket når tiden er inne. Gud holder løftene sine, og det er Israels håp. Vi kristne er så heldige at vi per bibelsk definisjon har kommet inn under løftene og pakten til Israel.

Det har alltid vært store begivenheter i Israelsfolkets historie under hvert 10. jubelår, såkalt «stort jubelår». Fra skapelsen av Adam til Abrahams fødsel gikk det 4 store jubelår (2000 år). Videre ett stort jubelår til Utgangen fra Egypt, og ett stort jubelår til innvielsen av Salomos Tempel. Så gikk det ett stort jubelår til Artaxerxes’ beskjed om å bygge opp igjen Tempelet, og ett stort jubelår til Jesu død og oppstandelse. Året 2017 er igjen et stort jubelår, det fjerde etter Jesu død. Disse 2000 år har rt/er menighetens tid.