Det besatte Danmark

Fra Dansk Herold Internasjonal

Del 1.

 

Vi opplever en situasjon, der er langt mere alvorlig end invasjonstiden i førtiårene. Vårt land er besatt av satans onde makter, og en nedbrytende ånd er i lærd med at tilintetgjøre os som nasjon.

Danmark er ikke lengere på vei til et moralsk for fall, men landet befinner seg i historiens mest kritiske situason. Den lovgivende forsamling blir forelagt lov- endringer, som strider mot et kristent lands grunnprinsipper, endringer, som ikke bare legaliserer synd, men er en direkte hån mot de guddommelige lover, som engang er gitt oss, for å hindre menneskehetens moralske tilintetgjørelse.

                                       *******

HVORFOR SER DU SPLINTEN I DIN BRODERS ØYE, MEN BJELKEN I DITT EGET ØYE LEGGER DU IKKE MERKE TIL. Mat. 7, 3.

Det er på tide, at Danmark som nasjon kommer til å se bjelken i sitt eget øye. Vi har for lenge vært opptatt av splintene i andres øyne. Vi har protesterte imot Vietnamkrigen og kritisert andre landes politikk, men vi har tilsynelatende vært både blinde, stumme og døve, over forholdene i vårt eget land. Vår radio og vårt fjernsyn er blitt stilt til rådighet for en dødsensfarlig propaganda, hvor såkalte kulturelle i forening med liberale geistlige får lov til å gi uttrykk for deres mening, hva moralsk standard angår. Gang på gang får de lov til at trå offentlig frem, for å proklamere deres frihetssyn, som går ut på, at man skal leve som man lyster. Bibelens sannheter blir ofte utvannet og bortforklart.

For enda de kjente Gud, så æret og takket de Ham dog ikke som Gud, men ble forfengelige i egne tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

Da de sa seg å være vise, blev de dårer, og de forvandlet den uforgjengelige Guds herlighet til et bildes lignelse av et forgjengelig menneske og fugler og firføtte dyr og ormer. Derfor har også Gud gitt dem hen i deres hjerters begjæringer til urenhet, så de vanærer sine egne legemer innbyrdes. De har forvandlet den Guds sannhet med løgn og
æret
og dyrket skapningen istedenfor Skaperen, Han, som er velsignet i evighet. Amen.

Av den grunn har Gud gitt dem hen til skjendige lyster: For både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på same vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og opptentes i sitt begjær til hverandre, så menn øvet skammelig utukt med menn, og fikk på seg selv sin villfarelses lønn, som den burde være.

Og liksom de ikke holdt (det) for godt å ha Guds kunnskap, ga Gud dem hen i et sinn som intet duger, så de gjør det usømmelige. De ble oppfylt av all urettferdighet, horeri, hykleri, gjerrighet, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, ondt sinnelag;

øretutere, bakvaskere, gudsforaktere, voldsmenn, hovmodige, stortalende, oppfinnere av onde ting, ulydige mot foreldre, uforstandige, troløse, ukjærlige, uforlikelige, ubarmhjertige; slike, som endog de kjenner Guds rettvishet - at de som gjør sådanne ting er skyldige til å dø – og dog ikke alene gjør det, men endog har velbehag i dem som gjør det. Rom. 1 :21-32.

De samme forhold, som hersket i blandt hedningene den gang, hersker i Danmark i dag, og den samme tilintetgjørende dom vil bli oss til del, hvis vi ikke kommer til
fornuft.

Den danske Regjering har fått forelagt forslag til endring av ekteskapsloven som går ut på, at søsken de skal have lov til at gifte seg, at loven om blodskam skal oppheves, og samtidig skal det bli lovlig med «ekteskap» eller samliv mellom to av samme kjønn.

Om disse lovforslag bliver forelagt av sensasjonstrang eller for at skape debatt, skal være usagt, men uansett bakgrunn er det på tide, at de kristne i Danmark våkner opp, for vi befinner os i en mere alvorlig situasjon, enn vi aner.

 

Vi lever i en sex-syk tid, og vor generasjon er besmittet av sinnssyk sex.

Vi er så avgjort på linje med enhver, som vil at barn og unge skal have en sunn og naturlig undervisning i seksuallivets hemmeligheter. Samlivet mann og kvinne imellom er en del av Guds vilje med oss mennesker, og som følge av dette er det også noe naturlig, som det skal tales og samtales naturlig om. Det skal ikke være som i våre besteforeldres tid, hvor det rett og slett var en skam å nevne at en arving var på vei.

Vi er likevel kommet fra den ene grøft og over i den andre. Nå er det ikke så mye den seksualundervisning som bliver gitt, men den undervisning i hvordan man kan overtre de moralske love, uten det får følger, som er skadelig.

Der er blir brukt alle slags «forebyggende» midler like fra gummivarer til P-pillen, men da disse former for «sikkerhet» ikke synes å være tilstrekkelige, og da avholdenhet er et ukjent begrep for det moderne menneske, ønsker man nå adgang til fri abort. Mord på ufødte skal legaliseres. Våre hospitaler skal tas i bruk som offentlige henrettelsessteder, og våre leger og sykepleiersker skal utføre bøddelens og bøddelmedhjelpernes gjerninger, deres hender skal besudles med uskyldiges blod, og de, som har gitt løfte om å gjøre alt, hva som står i deres makt, for å redde liv, skal nå være med for å klippe livs tråd over – alt sammen i frihetens navn.

De, som kanskje av Skaperen var bestemt til at blive fremtidens betydelige menn og kvinner, bliver kastet bort som annet avfall - og uvilkårlig spør man seg selv, 'hvor er vår tids store menn og kvinner - de, hvis navn setter et uutslettelig spor i vort folk?        .

«Åpner jeg et morsliv og hindrer det i føde? siger Herren. Bringer jeg fødsel og stanser den? sier din Gud». (Es. 66-9.)      ,

Nei, Gud stanser ikke en fødsel. Han er den, som skaper, og Han stanser ikke midt i sitt skaperverk, men fullender det – «og se, det var såre godt». 1 Mos. 1, 31.       "

Mennesker har i dag satt seg over 'Gud, ja de regner ikke mere med Gud. SKABN- INGEN ER I FERD MED Å STANSE SKAPERENS HÅND.

Den ene dag protesterer vi imot opprør, massakrer og krige for den neste dag at beskjeftige oss med lover, som tillater mord - hvilket hykleri.

(Ja, i sannhet er det like dann i Norge, ugudeligheten går hånd i hånd med lovløsheten! Red anm.)

                                                                                                                             Forts. n. nr.