Lektien på Maria budskapsdag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Es. 11, 1 – 10.

   

       Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyner ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet belte om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalven og den unge løven og gjøfeet skal holde seg sammen, og en liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legge seg ned sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal lege ved hoggormens hule, og det avvendte barn skal rekke sin hånd ut over basiliskens hull. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet.

I denne vår Lektie sier profeten, at der skal skyte fram et skudd fra Isais slekt, dette skudd er Jesus Kristus, som skulle avles av Isais sæd etter kjødet, og dette Kristi kjød og blod er skudd (ris) til å uttukte alle de syndige lyster i oss, den som betrakter Jesu lidelser rett, så skjer det; og en kvist av Hans røtter skal bære frukt. Grenen er vi, og på oss må ordene anvendes, som vi sa i Lektien på Sankt Hans dag. Når vi er tro og fruktbare, så hviler over oss som over Kristus, Herrens Ånd, visdoms og forstands ånd, nådes og styrkes ånd. Dersom vi holder oss til Herren, så skal vi føle vi blir salvet, med disse gaver.

Hans velbehag skal være i Herrens frykt. At Jesus kunne frykte som selv var Herre, eller hadde noen trelldomsfrykt for sin kjære Fader, det var umulig. Men Hans velbehag eller lyst var til å betrakte og overveie, sky og hate alt det som var sin kjære Fader imot, som Han så måtte fryktes for, når det bebreides. Da Han fryktet, så var det ikke for Faderens hat og forkastelse, for Han gikk til sin Fader med ydmyke bønner i sin frykt og angst. Men det var syndens onde, fiendens redsel og piner, dem Faderen hadde tillatt å skjenke i for at Sønnen skulle drikke, Mat. 26. Han skulle med sin lydighet få forent vår ulydighet og ukjærlighet med Faderens hellige, åndelige og kjærlige sinn, som vi etter kjødet er fiender til. Han skulle gå gjennom kjødet, for å lære å kjenne vår fordervelse, som vi leser på Maria budskapsdag, og ved det skal Han lære å ikke dømme etter det som hans øyne ser eller straffe etter som hans ører høre. For mange kan vise seg andektige utvortes som et skinn for øynene og tale gode ord, som en kan høre med øret, likevel være hyklere og falske av et urettferdig ondt hjerte. Derfor skal Han dømme de små med rettferdighet, og straffe de saktmodige i landet med oppriktighet. Så hver som kjenner sin ringhet og syndenød, den dømmer han med Guds rettferdige straff og overbevisning, så de er skyldige til evig død, og når de nå blir saktmodig og ydmyk, lar seg tukte og straffe, så de vil avstå fra det onde og blir oppriktige til å elske å tjene Herren, da skal de få nåde og syndsforlatelse, bli Herrens rettferdige tjenere. For Han skal slå jorden eller tukte det jordiske sinn med sitt munns ris, og drepe de ugudelige med sine leppers ånde. For ved Hans Ånds utdrevne Ord, som flyter fra Hans lepper, drepes de ugudelige. Da det skarpe sverd trenger inn i deres hjerter og dreper deres gledelige sinns lyster. Da de derved får lys og overbevisning, at de tar en ende med bedrøvelse.  

Rettferdighet skal være Hans belt om livet. For hvor Han går da er Han ombundet med rettferdighets frukter, og så skal trofasthet være Hans hofters belte: For i all Hans styrke er Han trofast, så hver kan forlate seg på Ham hva enn Han sier, og ved denne Hans godhets makt skal skje store tegn og underlige ting, så en ulv skal holde seg til et lam, det vil si: et ondt menneske som er glupende som en ulv, skal holde seg til et åndelig godt menneske, som er så tålmodig og mild som et lam, og en leopard skal ligge hos et kje og en kalv hos en ung løve sammen med gjøfeet, og en liten gutt skal gjete dem. Det vil si: at de naturlige eller kjødelige mennesker, som er som noen glupende ulver, andre brølende løver, noen oppslukende og drepende som leoparder, andre føder sin buk som fett kveg, og disse er hatefulle av naturen og morderiske til hverandre, likesom vi ser de onde mennesker er, likevel skal de, nemlig menneskene, ved Guds kraft bøye seg, så at den som er et barn eller dreng i Kristus, det vil si: har liten kraft, han skal likevel ha makt til å drive dem, eller overbevise og gjendrive deres innvendinger og bringe dem fra det onde.

En ku og en bjørn skal beite sammen, og deres unger legge seg ned sammen. Løven skal ete gress som en okse. Det vil si: at Guds Ord skal vokse som gress, og være så rikelig, så de som er så dumme og stive som bjørner og kyr, eller uaktsom så de ikke passer det, de skal likevel gå iblant det, i tillegg skal de som er brølende løver likevel ete strå eller bruke Hans Ord utvortes, dette blir da som halm eller strå, da det sanne korn, Jer. 23, 28, ikke kommer til den sanne føde på grunn av deres ondskap.

Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, det er en som er et diebarn i Kristus, som drikker Guds Ords melk, 1 Pet. 2, 2, de skal kunne ha sin glede i Herren ved en hoggorms hule, denne hule er talen, og fordi den fremfører gode ord, Mat. 12, 7, så skal de nye gjenfødte Guds barn ha glede av det. Og et avvendt barn skal stikke sin hånd ut over basiliskens hull. Det er de som er kommet mer til kraft enn de diende barn, de kan stikke sin hånd eller sin Ånds lem og fortrolighet til en basilisks eller giftig ondt, falskt menneske.

Ingen skal gjøre noe ondt og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn. Det vil si: At alle de som bygger på dette Berg eller Klippen Kristus og er av Hans Hellige samfunn de oppfylles med Guds kunnskap av Hans kjærlighet som er som et hav til å skjule over eller demper ondskapen, så alle syndens strømmer kan ikke aktes mot dette, skade eller støte dette hus overende som bygges på Klippen, Mat. 7, 25. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag. Og hans bolig skal være herlighet. La oss derfor alle spørre og søke etter den hellige rot, som spirer ut i alle åndelige frukter, ved å leve i et stille, hellig og gudelig liv som bringer fred og ro med den evige herlighet. Amen.