Ikke rom for Jesus i herberget?

Evangeliet på Kristi fødselsdag.

Luk. 2, 1. til 14.

 

            Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.

            Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag!

 

Når du har lest denne tekst da har du lest en tekst som de aller fleste i vårt land har lest og som kanskje er den tekst i Bibelen som er mest lest av de fleste.

Men har du latt deg innskrive min venn? Er du skrevet med Lammets røde prent i Livets Bok? Når Josef, Jesu stefar og Maria reiste til Betlehem for å la seg innskrive i det manntall som keiser Augustus hadde befalt så ble også Jesus, Kongenes Konge og Guds enbårne Sønn innskrevet i manntall. Han lot seg innskrive i det jordiske manntall for at vi skulle ha mulighet til å bli innskrevet i det himmelske!

 

Når så Gud viser oss dette så er det at vi skal ta lærdom av det og ha det klart for vår tros øye. Men Han viser oss mer: Det var ikke rom i herberget, verden ble for trang for Jesus, Han trivdes ikke der! Han ønsket å bli født i en stall blant dyrene, blant høy og strå! Hans jordiske kall ble så bokstavelig og direkte at vi må storlig undres over det. Det første som av Gud ble ledet frem for den første Adam, var dyrene! Det første som møtte Jesus på denne jord, var utenom hans mor og stefar, dyrene, gresset og føden! Jordnært, ringe, alminnelig og likevel hellig. Når Gud gjorde dette slik så var det for det første for å vise at denne Konge som var født var til for alle mennesker, all skapningen! Det var også for at hyrdene på Betlehemsmarken lettere skulle finne Frelseren. De fikk klar beskjed av englene: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. De slapp å lete i overfylte herberger blant travle mennesker og sovende mennesker. Likeså de vise fra Østen, Gud ledet dem frem ved stjernen til stallen.

 

Hvordan er det med ditt og mitt hjertes herberge, har vi plass for Jesus? Er Han velkommen der? Eller sier vi: Ikke ennå, jeg må stelle mine okser som jeg har kjøpt og prøve dem! Dessuten har jeg fått et nytt jordstykke, det skal pløyes og såes, Jesus får vente! Jeg ble forelsket i en vakker kvinne og nå skal vi gifte oss, den himmelske Brudgom Jesus får vente! Ikke plass! Ikke plass! Om det er slik med oss at vi ikke har plass til Jesus i vårt hjertes herberge skal vi da vente at Han har plass for deg og meg i det himmelske Herberge, i Hans Fars hus med de mange rom? Nei, de som ikke ville adlyde innbydelsen til det himmelske gjestebud og nattverd skal heller ikke få komme inn der, det er plass nok i helvete for dem, i Himmelen passer de ikke! Bare de som lyder Hyrdens røst får komme til den himmelske nattverd og herberge. De trange hjerter stengte Jesus ute for evig! Hva hindret dem? Verdens lyst og glede! Den himmelske glede var ikke noe for dem og nå står de utenfor å banker, lukk opp for oss! Frelseren svarer: Jeg kjenner eder ikke, vik bort fra meg dere som gjorde urett, til den evige ild som er beredt djevelen og hans engler. Dere ville ikke åpne deres hjertes herberge for meg, jeg åpner ikke døren til det himmelske herberge for dere! Evig tapt! Evig borte! Evig mørke! Evig Helvete og ild!

 

Ånden og bruden sier: Kom! Og den som høre det, si: Kom! Og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livets vann uforskyldt! Ja, kom, Herre Jesus! Åp. 22, 17 og 21.

Velsignet God Jul til enhver av dere! Gi rom for Jesus i eders hjerters herberge!

 

                                                                                                      Trygve E. Gjerde.