Troens sanne virkning i en brudesjel

 

Og han gikk inn i båten og for over og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en verkbrudden som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt! Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne spotter Gud. Og da Jesus så deres tanker, sa han: Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerter? For hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt? Eller å si: Stå opp og gå? Men for at I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – da sier han til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng og gå til ditt hus! Og han sto opp og gikk bort til sitt hus. Men da folket så det, undret de seg og priste Gud, som hadde gitt menneskene en sådan makt. Mat. 9, 1 -8.

 

Da Luther for 500 år siden slo opp de 95 teser på Slottskirkedøren i Wittenberg på Allehelgensdag, 31. oktober 1517, så lød den første tese slik: Når den Herre Jesus Kristus sier: Gjør bot! Da vil Han at det hele liv skal være en uavlatelig bot!

Disse mennesker som kom til Jesus med den verkbrudne, avslørte at de hadde denne bot i sitt hjerte! For boten og troen henger sammen, den ene kan ikke være uten den andre! Det står: da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn, vær frimodig, dine synder er deg forlatt!

Jesus har et skarpt øye og ser troen i hjertet lenge før den åpenbares for andre ved gjerningen. Men de blinde fariseere så den ikke etter at gjerningen var utført heller! Det står så alvorlig at: Verdens gud, forblindet de vantros sinn! 2 Kor. 4, 4. Det var dette som hadde skjedd med de skriftlærde, og som også skjer likedan i vår tid. Vi har helt klare eksempler på dette blant biskopene. Dette er veldig farlig for deg og meg, for de blander sannhet og løgn og gjør det til en «sann» lære som dessverre forfører mange og mest de ubefestede. Brudesjelene derimot, de som har kommet inn i det åndelige brudekammer og lever i forventning om Brudgommens komme til vår verkbrudne sjel, de lar seg ikke så lett skremme. Markus forteller, 2, 1 fl. At de som bar den verkbrudne kom ikke til for folket, men de visste råd og brøt seg gjennom taket der Jesus stod, så firte de den verkbrudne ned for Jesu føtter! Du kan tenke deg at det ble spetakkel blant de skriftlærde da brudesjelene kunne finne på en slik «ugjerning» på Sabbaten, å bryte seg gjennom taket! Men den sanne tro bryter seg inn i Himmerikets Rike med makt og river det til seg, Mat, 11, 12; Luk. 16, 16.

De skriftlærdes forskrekkelse og bestyrtelse over bruddet i taket og på Sabbatsbudet, ble ikke mindre da Jesus forkynner for den verkbrudne: Dine synder er deg forlatt! Og til overmål, enda sier til den verkbrudne: Stå opp og ta din seng og gå til ditt hus! Her fulgte, etter de skriftlærdes skjønn, den ene Sabbats-overtredelse etter den andre, helbredelse – og at han enda til skulle ta sin seng og bære den hjem til sitt hus! Dette var jo uhyrlig i deres øyner, men de var ikke brudesjeler! De var blinde og så bare Lovens bokstav, men ikke Lov og Evangeliums samvirke for sjelen! 

Hvorledes kan denne trosfrimodihet oppstå og trosse den lov som står for øyet og vil hindre den? Da må vi ta for oss en annen Lov som står over Mose Lov, nemlig Åndens Lov, som er Evangeliet, Rom. 8, 1 – 17. De som vil studere dette nærmere kan lese N. P. Wetterlund sitt tobindsverk Andens Lag, så får dere på de vel 1200 sider en god og velsignet innføring i dette emnet. Det var nemlig dette Luther hadde fått sett inn i forut for de 95 teser og som drev ham til å ta et oppgjør med de skriftlærdes uttørkede gudstro, eller kanskje rettere – deres halsstarrige vantro!

Nå er ikke den sanne tros frimodighet mot Sabbatsbudet eller andre Bud! Men den oppfyller Budet. Hvordan det? Jo, kjærlighet er Lovens fylde! Kjærligheten sitter på troskjempens skuldre og rager høyest (Luther) og springer derfor ut av troen, derfor oppfyller kjærligheten Lov og Bud. Det er bare de selvlagede lov og bud den ikke kan oppfylle for disse kommer ikke fra Gud, men fra satan. De er ikke rettledere men vrangledere. Her er den nye «ekteskapsloven» et klart bevis! Vår tid skal bli full av slike lover og forordninger, men de skal ikke få brudesjelene til å fortvile men til å skjerpe seg, selv om det vil virke slitsomt og trettende og en faller i søvn så har likevel de sanne brudesjeler olje på lampen så kjærlighets-luen i nødens stund kan brenne.

Troen er som en brann, en kjærlighetsflamme til Kristus i hjertet, slukner denne brann da er kraftkilden tom, tørket ut! Da har brudesjelen forsømt noe! Nemlig kontakten med Kraftkilden, Kjærlighetsbrønnen Kristus og Hans Ånd. Ordets daglige lesing, bønn og sang hører med til dette å fylle olje på lampen så den kan brenne klart. Men vi vet at om veken kokser seg så kan flammen dø ut! Den daglige hjertes renselse, botens vei er det salige liv, da holdes veken ren og lyset skinner klart uten blafring.

Jesus ser til vår tro og samfunnet med Ham bringer sjelen ro, hjerte fred og sann usvikelig tro. Vær våken, følg Jesus, lev i boten, la kjærlighetsflammen brenne klart i ditt hjerte! Amen!

                                                                                                            Trygve E. Gjerde