Haugianismens tid 1796 – 1850

Fra Heggtveits kirkehistorie Del. 19

 

En fullstendig motsetning til den nys omtalte var Peder Hansen Roer, som visstnok den gang hadde tjent på gården eller bodd der en tid og således fått sitt navn. Også han ble tidlig grepet av vekkelsen og var en av de første legmenn, som gikk ut og virket for Guds Rike. I noen år gjorde han mange reiser og var svært ivrig og nidkjær, men uten besinnelse og åndelig forstand. I sine oppbyggelsestaler var han heftig og uviselig og tordnet som oftest løs på en aldeles uforsvarlig måte. Han kunne nok for en kort tid skremme folk opp, men evnet aldeless ikke å lede og veilede til frigjørelse og fred. Det later også til at hans eget kristenliv har vært svært lite dypt. Det hadde derfor ikke rot, når fristelsene og stormene kom.

 

Under sin oppbyggelsesvirksomhet på Eiker ble han fengslet 27. mai 1799 av Lensmann Gram, forhørt av retten og dømt til tukthusstraff «for omflakkeri og prædikeri og prædikelyst så lang tid, inntil han ville love at afstaa fra sitt forrige foretagende». Han satt nå i Christiania Tinghus til 7. mai 1800, da han slapp fri ved å avgi «den forsikring, at han aldri mere ville tale offentlig for en samlet allmue, men strebe at fortjene sitt utkomme på en anden maade». At han slik kjøpte seg friheten gjorde et smertelig, ja rystende inntrykk på samtiden. Han levde siden fredløs og urolig, pint og plaget i sin samvittighet. Etter å ha bodd en tid på Wærlesanden i Moss, hvor fiskere og arbeidere vesentlig hadde sitt tilhold, flyttet han til Eiker, hvor han døde på Konnerudverket i stor fattigdom omkring 1830. «Det fortaltes, at han aldri gjenvant trosfrimodighet, men var nedtrykt og forsagt, uten noen omgang med kristelige venner. De, der kjente ham, mente, at hans kummerlige tilværelse var en følge av, at han hadde fornektet sannheten.»

 

Et godt eksempel på standhaftighet og troskap inntil enden er en annen av Hauges vennet i Smaalenene, Eidsvolds-mannen Johan Hansen. Han ble født på Sørbrøden i Bergs prestegjeld ved Fredrikstad 3. mai 1775. Hans slekt bodde før 1658 i Bohuslen, men da det eldgamle norske landskap ble avstått til Sverige, hadde de så stor kjærlighet til Norge at de flyttet til Smålenene og slo seg ned et halvt år etter på nevnte gård. De utmerket seg ved fedrelandskjærlighet og kongetroskap, hvilket også John hadde arvet. Han var en begavet og godt opplyst etter forholdene den gang og i tillegg livlig og munter, en dyktig danser og en flink spillemann, som tok livet fra den lyse side og lot jorden sørge. Da fikk han en vårdag i år 1800 nyss om at Hauge skulle holde oppbyggelse på gården Strand, ikke langt fra hans hjem. Han besluttet å gå dit for å høre på og etterpå gjendrive legmannen. Men det gikk annerledes. Han ble selv under talen truffet av Guds Ord. Opplyst av dette fikk han se sin synd og ble derved fylt med sorg over sin åndelige tilstand. Så gjennomlevde han en kampfull og alvorlig natt, og da det grydde av morgen, måtte han oppsøke Hauge for å få åndelig veiledning til å finne frelsens og livets vei. Han fikk sine tvil og spørsmål løste under bønn og Guds Ånds nådige bistand og fant fred ved troen på Frelseren. Fra den tid av var han et nytt menneske i Kristus Jesus. Han hadde også den store glede, at flere av hans søsken etter hvert kom til liv i Gud så der på Sørbrøden ble et bedehus og et venne hjem, hvor der var godt å være. Stedets Lensmann, Jacob Svane, skriver om denne familie følgende: «De finner det nødvendig her i tiden å forarbeide sin salighet med frykt og beven, å vandre på den trange vei, som fører til livet, å føre et fromt levnet, som er overensstemmende med Kristi lærdom…. De gir Gud det, som Hans er, og Keiseren det, som hans er, så jeg tror, at den, som er en god kristen, er og en god medborger». 

 

Det ble nå en hjertetrang for John Sørbrøden å gå ut og vitne for sine medmennesker om Livets og dødens vei. Først virket han i sin hjembygd og nærmeste omegn. Siden foretok han lengre reiser og tålte med glede fengsel og forfølgelse for Kristi navn skyld. Et karakteristisk trekk må meddeles. Under en av sine vandringer som legmann var han i 1804 kommen opp i Hallingdal. Mens han en dag står og taler Guds Ord for en tallrik forsamling med overbevisende kraft og varme, kommer en mann inn med en stor stokk i hånden og stiller seg ved bordet. Her ble han stående, til John var ferdig med oppbyggelsen. Da sa han til legmannen: «Jeg er sendt av Lensmannen for å arrestere deg!» Derpå tar han frem et brev, som nettopp var kommet med posten, og leverer det til ham. «Ja, det må du gjerne gjøre,» sa John, tok brevet og leste det. Så forteller han, at det meldte, at hans gamle far var død, og at man ba ham om å komme hjem så fort, som mulig. «Men, du får gjøre din plikt, jeg skal følge deg!» Dette grep mannen således, at han brast ut i gråt og sa: «Jeg har stått og hørt deg tale, og jeg har aldri hørt noen tale slik som du. Det er umulig for meg å arrestere deg. Jeg hilser Lensmannen, at du har fått brev fra ditt hjem og er reist hjemover.» Og så skjedde. Han overtok gården i 1807 etter sin far og drev den med stor dyktighet, samtidig som han hele sitt liv var en tro arbeider i Guds Vingård, men foretok nå ikke lengre reiser. I krigsårene 1808 og 1809 la han særlig for dagen sitt patriotiske sinnelag og gjorde sitt land tjenester. Under 28. januar 1811 ble han Dannebrogs-mann for sin «Utrettelighet til det, som kunne være landets nyttig både i fred og krig». Det, han gjorde, skjedde dels av egen drift, dels «lot han seg bruke av (Kommandant) Juul, (Kanseliraad) Dahl og (Sogneprest) Hount til, hvad de ville». 

                                                                                                        Forts. n. nr.