Evangeliet på 16. søndag etter trefoldighet

Fra Hans Nielsen Hauges Postille.

Luk. 7, 11 – 17.

 

Og dagen deretter skjedde det at han gikk til en by som heter Nain, og mange av hans disipler gikk med ham, og meget folk. Men da han kom nær til byens port, se, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og meget folk fra byen gikk med henne. Og da Herren så henne, ynktes han inderlig over henne og sa til henne: Gråt ikke! Og han trådte til og rørte ved båren, men de som bar, sto stille, og han sa: Du unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Og den døde satte seg opp og begynte å tale; og han ga ham til hans mor. Men frykt kom over alle, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist blant oss, og Gud har besøkt sitt folk. Og dette ord om ham kom ut i hele landet der omkring.

 

Å! Hvor forskrekkelige må dødens tanker være, for den som ikke gjør seg håp eller tro om noen oppstandelse, liv og herlighet etter dette liv, men bare søker sin lyst og fornøyelse i å ha sin herlighet og glede i tiden. Han har likevel i dette de sørgeligste smerter, så om allting faller ham til velbehag, så han synes å ha et godt forråd og sitter med Belsasar i selskap, drikker og forlyster seg i sine jordiske herligheter, så kan det snart komme en hånd og skrive på veggen over, for lyset hvor det går inn i hans hjerte, og vitner at han er veiet i vektskålen og funnet for lett. Dan. 5, 27. Det vil si: Det kan skytes inn dødens tanker i hans hjerte, at han skal skilles fra sin herlighet; og da er den for lett til å gi ham noen glede. Om tusen verdene var så mange ganger herligere som deres fornemste glimrende ting og forlystelser forestiller seg å være, så kan det likevel ikke fornøye. Men som han, nemlig Belsasar, faller han og blekner.

 

Bedrøvelse smerter ved tanken om den visse død, eller de ser andres død, faller da over den som ikke tror på noen oppstandelse, når de her er i herlighet. Men ikke mindre bebreidelse, sorg og angst, men heller mer, overfaller den som tror på oppstandelsen, evig belønning og straff, Himmeriket og helvete. Likevel det første tror de fleste her, men det siste vil mange nekte, selv om det bærer vitnesbyrd her i seg selv, så vel som de som aldeles nekter at der er ikke oppstandelse til. Enda de har lest i Evangeliet på Påskedag med flere steder at det er en oppstandelse, derfor går vi forbi det her. Vil bare si at de som tror belønning og straff, og likevel lever i synden, som mengden gjør, de må være enda mer forskrekket for døden enn den som ikke tror på oppstandelsen. For kunne disse få bort det vitnesbyrd hos seg og tanker om døden, så kunne de leve vel og si: Kom, la oss slå ungdoms roser og være delaktige i hverandres brask og bram. For det er vår del, vår ånd er som en damp, og der er ingen av de døde kommet igjen. Visd. B. 2. Likevel får de vel igjen si på hin dag: Vi dårer, vi for vrange veier, hva gagner oss rikdom med overdådighet, det er fart bort som en røk, 5. Kp..

 

 Denne bitterhet vil visst komme på alle ugudelige og uomvendte sjeler, som ikke i tiden har beredt seg til herlighet, især må de mest sørge over det, de som tror Guds Ord, har hatt en overbevisning i sin sjel og er overbevist om en evig dom over onde og gode. Den vil vel mange med Feliks unngå, når vi som Paulus taler om rettferdighet og dom, da sier de: Gå bort for denne gang! Når jeg får tid, vil jeg la deg kalle til meg. Ap. Gj. 24, 25. Men til døden kan det ikke gå an å unnslå seg for Guds dom, Bud og rettferdige straff.

 

Den gjør da vel som bereder seg nå, jo før jo bedre. Ikke bare fordi vi forliser lønnen i Himmelen, i det vi forspiller vår tid i synden, og likedan om omvendelsen skjer, da blir det større smerte og bedrøvelse, når en lenge har tjent synden og gjort den rettferdige og kjærlige Gud imot. Men fordi døden gjester unge, som vi ser og kan lese i dagens Evangelium, at da Jesus kom nær til byen Nains port, da ble en død båret ut, som var sin mors eneste sønn, og hun var enke, og mye folk fra byen gikk med henne. Og da Herren så henne, ynkedes han inderlig over henne og sa til henne: Gråt ikke! Og han trådte til og rørte ved båren, men de som bar, sto stille, og han sa: Du unge mann jeg sier deg: Stå opp! Og den døde satte seg opp og begynte å tale; og han ga ham til hans mor.

 

Vi leser bare om tre legemlige døde som Jesus vekker opp: Denne og en pike, Mark. 5, og Lasarus, Joh. 11. Grunnen til at Han vekker opp disse, ser vi av de ord Jesus sa om Lasarus, at den sykdom han hadde, var ikke til døden, men for Guds ære at Guds Sønn skal æres ved den: og jeg er glad for eders skyld at jeg ikke var der, for at I skal tro; v. 15. Fader, jeg takker deg fordi du har hørt meg! Men jeg visste at du alltid hører meg; men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, for at de skal tro at du har utsendt meg. V. 41 og 42. Av disse ord ser vi at dette skjedde for Guds kraft i Jesus Kristus skulle åpenbares, at Han kunne gjøre levende hvem Han ville, 5, 21, så naturlige menneske skulle ved det tro Ham om den oppstandelse, levende kraft og herlighet, som Han har å skjenke sine tro mottagere. Han ynkedes over dem som da sørger over den naturlige død, ja deres gråt og klage beveget Ham, så Han ble heftig i Ånden og gråt. 11, 35, enda mer ynkes Han over den sanne troende som gråter over de åndelige døde i synden, som de ser faller hen i den evige død, deres bønn, sukk og gråt går Ham nær til hjerte, så Hans Ånd arbeider heftig på de dødes hjerter og roper: Våkne opp, du som sover, og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg! Ef. 5, 14. For du ligger i syndens død, stå derfor opp derfra og hør min røst, så skal du leve. Joh. 5, 25.

 

Han må likevel før det skjer, nærme seg til våre hjerter, så vi kan stanse med vårt kjød og blod i synden, i tillegg den skare av onde ånder som driver oss, alle Guds barn og engler følger med dette og gråter over oss, så lenge vi ligger i synden. De kunne ved det røre vårt hjerte så vi måtte stanse i det onde syndeløp, da blir vi vekte opp. Likesom en redsel inntok dem, som så den døde ble levende, og de priste Gud og sa: En stor profet er oppreist blant oss, og Gud har besøkt sitt folk. Slik kommer der og frykt i det hjerte som Guds Ånd rører ved, så de får føle sin synds elendighet. Hører han da etter Kristi røst, og følger Hans Evangelium og kall til omvendelse, så får han kraft av Jesu levende Ord, til å stå opp fra synden, da priser han visst hjertelig Gud og tjener den store profet, som har reist ham opp. At Gud har besøkt ham med sin nåde, dette ryktes også i de omliggende land. For hvor dette åndelige liv kommer i mennesket, der kan det ikke skjules eller forties. For han som har mottatt livet og er kommet inn i Guds nådes lys, han må la det skinne og vise den levende kraft i alle hans lemmer, som ter seg, disse hersker over døden og straffer alle som bærer dødens frukter, eller bedriver mørkrets gjerninger. Vi er da ikke årsak til den naturlige død, men om vi ikke tror Guds Ord, mottar Hans Ånd som Han lar banke på, for å vekke opp enhver, da motstår vi Ham og vi blir selv skyldig i den evige Død. La oss derfor høre etter Kristi røst og følge Hans Ord, som gjør oss levende, til sin ære og vår salighet. Amen.

 

                                                  Bønn.

 

Livssaligste Jesus! Du som er kommet til verden for å vekke opp de døde, og gi dem liv i overflod, vekk du og opp våre hjerter som er døde i synden så vi kunne ved din oppstandelseskraft, stå opp til åndelig liv. Du kom til verden for å utbre din Faders ære ved dine kraftige gjerninger, og tilveiebringe vår lykksalighet, når du da beviser din nådes godhet mot oss, så lær oss av ditt eksempel å ære deg med Faderen, på grunn av Den Hellige Ånds forklarelse, så vi kunne prise deg og tjene vår neste, kunngjøre dine gjerninger, så den kunne utbredes mange steder til menneskenes oppvekkelse, liv og salighet. Hør og bønnhør våre begjæringer som du ser er nyttige i et kristelig liv. Amen.