Oppreist med Kristus

Evangeliet på 3. s. e. Påske.

 

Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annet steds, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, og fårene hører hans røst; og han kaller sine egne får ved navn og fører dem ut. Og når han har drevet sine får ut, går han foran dem; og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge, men flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Denne lignelse sa Jesus til dem: men de forstod ikke hva det var han talte til dem. Derfor sa Jesus atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er fårenes dør. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere; men fårene hørte dem ikke. Jeg er døren; dersom noen går inn ved meg, han skal bli salig, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer ikke for annet enn å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Apostelen sier om dette følgende: Derfor, om I er blitt oppreist med Kristus, da søk det som er oventil, hvor Kristus er, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd! Kol. 3, 1.

Da Kristus var ferdig med sin lidelse og død, det fullkomne og fullbrakte offer for våre synder, så kunne ikke døden holde på Ham lenger og Han oppstod tredjedag, etter Skriftene, 1 Kor. 15, 3 – 5, og fullbyrdet derved hele frelsesverket så langt. Nå skulle Han i 40 dager oppmuntre og tilskynde sine disipler og kjære venner til den gjerning de alle var kalt til, så skulle Han til slutt besegle det hele ved sin Himmelfart!

Jesu begravelse og oppstandelse er et klart billede på et hvert menneskes omvendelse!

Vi er alle etter syndefallet åndelig døde i våre synder og overtredelser og ligger i den «grav» Adam falt i, syndegraven, hvorfor måtte så Jesus, som var uten synd, også stige ned i denne grav i vårt sted for å redde den falne menneskeslekt ut av den? Ja, det står at Jesus endatil måtte stige ned i helvete og preke for åndene som var i varetekt, 1 Pet. 3, 19 – 22, og som vi bekjenner i vår trosbekjennelse.

I Israel så hadde enhver grav også en dør, en rund flat stein som kunne trilles foran gravåpning i et spor. Det står om Jesu grav at denne stein var «ovstor». Jeg har selv sett Jesu grav og kan bekrefte at det må en svært stor stein til for å dekke gravåpningen, vel 2 meter i diameter tenker jeg!

I vår tekst kaller Jesus seg for Døren inn til fårestien. Det vil si: Han er Døren som vi må gjennom for å komme ut av syndens mørke, Han er Døren som vi må gjennom for å komme inn i det himmelske klare Lys! Hvorfor er det så vanskelig for en synder å finne denne Dør? Vi er ikke som syndere i stand til å lete etter den, vi er rett og slett så blinde av syndens mørke at vi umulig kan finne denne Dør! Dessuten er det mange falske lærere som forviller vårt syn i denne tilstand så det blir enda verre, bare se på biskopenes lære, de maler det hvite svart og det svarte hvitt! De har selv ikke funnet Døren og gått gjennom den, de er i dødens grav og steinen er veltet foran åpningen, fanget i sin falske lære! Jesus som var uten synd, var ikke avhengig av at steinen ble veltet bort fra graven! Nei, Han stod over synd og gravs lover og kunne fritt gå ut av graven, Han var selv Døren!

Hvordan skal vi så finne Døren, når det er så mange lærer og avveier bort fra Døren? Kjære sjel, Jesus må finne oss, og vi må la oss finne av Ham. Han søker og leter etter det fortapte dag og natt, fra solens oppgang til den nedgang, hele livet, for å frelse det fortapte får! Når Han så finner det så tar Han det på sine skuldrer og bærer det hjem til fårestien. Det som var umulig for mennesker og Loven å gjøre, i det den er kraftesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da Han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og til et syndoffer, og fordømte synden i (vårt) kjød. Rom. 8, 3.

I vår tekst feller Kristus en skrekkelig dom over de falske lærere: Den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annet steds, han er en tyv og en røver. Dette betyr at når noen ikke lærer i samsvar med Skriften, for eks. biskopene i ekteskaps-debatten, så kaller Kristus dem for «tyver og røvere»!

Hva er det så de stjeler og røver? De stjeler Guds sanne Ord og forfalsker det. De stjeler og røver enfoldige sjelers samvittighet og forfalsker den. De stjeler den frimodig tillit som en skulle ha til Guds Ord som den eneste rettesnor for liv og lære og erstatter denne rettesnor med sin egen «rettesnor» som er falsk. Ja, skrekkelig, de røver selve Døren og forfalsker den! Forkynner en falsk Kristus, en «Kristus» som skal favne all deres uhumskhet, synd og fordervelse. Ond lyst mellom samme kjønn kaller de for kjærlighet! Men hva sier Gud om kjærligheten, 1 Kor. 13? Den er ikke usømmelig, v. 3, den tror alt, v. 7, Kjærligheten faller aldri bort. Er da homofilt samliv, som er en styggedom, sømmelig? Tror biskopene alt Guds Ord når de fornekter det? Når de snakker om kjærlighet i forbindelse med hor og ond lyst som her på jord varer en kort tid, og kjærligheten er av en slik art at den faller aldri bort hvordan kan de få dette til å harmonere om de lyver aldri så mye? Nei, de er tyver, røvere, mordere og skjender Guds ære! De stjeler sannheten og erstatter med løgn, de røver kjærligheten og erstatter med ond lyst og de myrder det som skulle leve og lar løgnen leve som de skulle drepe! Esek, 33.

Hvorledes skal Jesu får få redde seg for disse tyver og røvere? De må lytte etter Jesu røst og kjenne brannen i hjertet slik som Emmaus-vandrerne. De lyttet til Jesu røst selv om de ikke kjente Ham i begynnelsen, men de kjente brannen i hjertet! Slik må Guds Ord få brenne i våre hjerter, vokt dere derfor for de falske lærere og hyrder som er tyver og røvere, hold dere til Guds Ord og gjør etter Hauge sitt råd: Om noe synes vanskelig i Skriften så la Jesu egne ord gå foran. Han er den klare Morgenstjerne som ikke fører vill! Han er Verdens Lys som skinner i mørke. Han er Livets Vann, den rene Vannkilde som gir verden liv og salighet. Han er den Stein som byggmestrene mangler, Han er den hvite stein som skinner i mørket. Han var Israels ildstøtte om natten og skystøtte om dagen som viste vei gjennom ørkenen. Han skal også føre deg og meg gjennom denne verdens ørken inn til det lovede Land! Amen.

                                                                                                                           Trygve E. Gjerde.