Evangeliet på 3. søndag etter trefoldighet

Fra Hans N. Hauges Postille.

Luk. 15, 1 – 10.

 

Men alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa: Denne tar imot syndere og eter med dem! Men han talte denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt! Jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller hvilken kvinne som har ti penninger og mister én penning, tenner ikke et lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sine venninner og nabokvinner sammen og sier: Gled eder med meg; for jeg har funnet den penning som jeg hadde mistet! Således, sier jeg eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg.

 

Hvor ofte er ikke verdens menneskers øyne onde fordi vår Herre er god, Mat. 20, 15. Dette ser vi også av vår dags Evangelium at når alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre Ham, så knurret fariseerne og de skriftlærde, som sa at denne mottar syndere og eter med dem. Det gjorde de på den ene side av stolthet og forakt, da de syntes de var rettferdige og gode, ja så hellige at de ikke ville ete og ha selskap med tollere og andre, som ikke var av så høy verd i utvortes anseelse, selv om de arme syndere var i en langt bedre tilstand enn de hovmodige fariseere, for de syndere som kjente sin nød, følte den hjelp og undervisning de hadde behov av, hvorledes de kunne komme til omvendelse og forbedring, derfor holt de seg nær til Jesus både for å lære av Hans livsalige munn de kjærlige ord, som fløt ut av den, og i tillegg følte den kraft som Han tilbød og gav alle de som trodde på Ham og mottok Ham. Alt dette foraktet fariseerne og de skriftlærde, for de var for vise i sine egne tanker og i tillegg var avindsyke for andre skulle bli opplyste og få redning for sin nød, derfor talte Jesus denne lignelse til dem og sa: Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går etter det tapte, inntil han finner det? Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede. Og når han kommer hjem, kaller han venner og naboer sammen og sier til dem: Gled eder med meg; for jeg har funnet mitt får som var tapt!

Her setter Jesus frem et eksempel på en leiesvenn eller uvedkommende. Likegyldig om Herrens gods, som fariseerne var, for de hadde vilje til dom, hevn og straff og ikke miskunnhet, Mat. 9, 13, og ikke som Han til å saliggjøre det fortapte, søke det villfarne, ha slik omsorg at han forlater de ni og nitti i ørkenen for å søke etter det som er borte, og da han finner det, så legger han det på sine skuldre. Her ser vi den ømme kjærlighet, og Gud Faders hjerte mot arme får som er oppriktige, vil la seg finne, er enfoldige, og i nøden, de søker Han flittig etter for å finne det. Ja, vi ser av det hvorledes og vi skal gjøre, om vi har mange elskelige oppriktige brødre, så må vi likevel forlate dem i denne verdens ørken blant onde mennesker, eller var det en ørken og øde for Guds Ord. Vi må da formane dem til å holde seg sammen til oppbyggelse og bli styrkte, mens vi søker etter flere som kan være forvirrede og tapte, lete dem opp, legge dem på våre skuldre, eller med alle våre krefter søke å understøtte dem, for vi som formår det, er skyldig til å bære de skrøpeliges byrde, Rom. 15, 1, og dette må være vår glede, å gjøre godt og føre de villfarne til rette. For jeg sier eder: Således skal det være mer glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

Her vil noen mene at de ni og nitti skulle være av fariseerne som holder seg for gode og ikke behøver omvendelse. Men Kristus sier, at Han forlot eller gikk fra dem og de var av Ham, og i tillegg at de ikke hadde behov av omvendelse. Ja, Jesus sier, Han hadde mer glede av den ene, enn over de ni og nitti, og over hyklere eller selvgode har Han ingen glede. Altså var det over de oppriktige, som Guds kjærlighet, lyst og attrå med de hellige engler og alle troende, åndelige og himmelsinnede mennesker, de har slik glede over i å få oppsøke de fortapte, og at de har større glede over et fortapt får, enn over de ni og nitti som er i behold. Det skjer for enhver gleder seg alltid mer for det lille han kan få lagt til sitt gods, eller få igjen det fortapte, enn over mye som han har, og når de gleder seg som i verden kan vinne rikdom, eller får igjen sitt fortapte gods, hvor mye mer skulle vi da glede oss i det som aldri forgår. Dette føles vel av en kjærlig tro hyrde. Hvor glad han er når flere legges til hans samfunn, og derfor ofte forlater sine får for å søke etter flere.

Eller hvilken kvinne som har ti penninger, om hun mister én penning, tenner ikke lys og feier huset og leter med flid inntil hun finner den? Her er eksempel i det naturlige som vi daglig ser, hvor flittig verden er til å søke, om de taper noe av det timelige rikdommer. Hvor mye flittigere skulle ikke vi da være til å søke etter det himmelske og prøve om vi har bevart de ti Bud ord, som er den hellige skatt som gjør oss rike i all evighet, for Herren vil belønne inntil tusen ledd dem som elsker Ham og holder Hans Bud, skulle vi tape noen av dem, eller bryte et, så er vi skyldige i alle, Jak. 2, 10, og får den straff som Herren truer overtredere med. Hvor nødvendig er det ikke derfor å ta Guds Ord eller Bud for oss, og be om Den Hellige Ånds ild, at den måtte falle ned i våre hjerter, tenne opp lys, feie så dette hus eller hjerte, få ut all den synd og ondskap som kan ligge skjult og overskygge Guds Bud, for dekket ligger over hjertet når en leser Loven, men når vi omvender oss da blir dekket tatt bort, 2 Kor. 3, 15 – 16, når vi derfor elsker Gud, så skjuler vi i alle Hans Bud hva vi skal gjøre, Han gir oss da nåde både til å finne og kraft til å bevare dem, og denne kjærlighet til å bevare eller holde Hans Bud, 1 Joh. 5, 3, måtte glede oss inderlig med venner og naboer, så vi hadde fått igjen det tapte Guds billede, fått lyst og kraft til å gjøre Guds vilje.

For jeg sier eder, skal det være glede for Guds engler over én synder som omvender seg. Så la denne Guds vilje oppfylles og gledes, av Hans engler med fred på jorden, i det dere mottar freds bud, ja aller mest måtte dere selv gledes over det så dere kunne med hin fangevokter glede dere ved at dere tror på Gud, Ap. Gj. 16, 34, og vi samtidig kunne være de Jesu får, som Hyrden fikk oppsøkt, fornøye seg i å gjøre godt og bli delaktige i det evige livs salighet. Amen.

 

                                                     Bønn.

 

Herre! Allmektige Gud, opplys oss ved din allmakts gjerninger, ja især med din Ånd, ved troen på ditt Ord, hva du vil og kan gjøre oss til, opphøye og ned trykke! Bøy du oss derfor under din veldige Ånd, så vi kunne rett fornedre oss selv, og lære å kjenne vår syndejammer, føle vår sykdom og villfarelse, så vi med alvorlige bønner kunne påkalle deg om din legedom og frelse, så du kunne opphøye oss i den behagelige tid, når vi ved lidelser var blitt lutret og tilberedt til å motta din hellighet. Ja gi du og den nåde å være dine fortapte får som hadde latt seg finne, ved å gi akt på din røst, og som du bar på dine skuldre, så du kunne gledes med dine engler ved vår tilbakekomst i din fåresti, og være der tro til å bevare dine Bud i en oppriktig kjærlighet. Det høre og bønnhøre du treenige Gud Fader, Sønn og Hellige Ånd. Amen.