Davids stad Betlehem
Evangeliet på Kristi fødselsdag.
Luk. 2, 1. - 14.

Og det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives (i manntall). Denne innskrivning var den første som fant sted, da Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by. Men også Josef gikk opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som kalles Betlehem, fordi han var av Davids hus og slekt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede hustru, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden at hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe; for det var ikke rom for dem i herberget.
Og det var hyrder i den samme egn, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, Herrens engel sto over dem, og Herrens klarhet lyste om dem, og de fryktet meget. Og engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket: Eder er i dag en Frelser født som er Kristus, Herren i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskares mangfoldighet, som lovet Gud og sa! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, (og) i mennesker hans velbehag! Luk. 2, 1 - 14.


Davids stad Betlehem var ikke langt fra Jerusalem (ca. 9 km), og en fornuftig slutning måtte jo være at Jesus, kongenes konge måtte fødes der i den store prektige Jerusalem, der Kong David hadde sitt hovedsete og planla Tempelet for Herren. Men David var født i Betlehem der hans far Isai bodde med sine 8 sønner og David var den yngste. Da Samuel kom for å salve en ny konge i Israel, fordi Herren hadde forkastet Saul, da var Herrens ordre til Samuel: Gå til Betlehem, til Isais hus for jeg har utsett meg en av hans sønner til Konge. Samuel var gammel og lurte på hvordan han kunne klare en slik ferd, dessuten om Saul fikk vite det da ville han slå ham i hjel! Herren sa hva han skulle gjøre. Kalle sammen til en ofring og be Isai med sine sønner til ofringen.

 

Da han fikk se Isais eldste sønn, Eliab, tenkte han: Sannelig ham er det! Men Herren sa: Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesker ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på Hjertet. 1 Sam. 16, 7. Det gikk ikke bedre med de neste 6 sønner, da spurte Samuel Isai, har du ikke flere sønner? Jo, den yngste, men han gjeter småfeet! Isai hadde ikke regnet med David siden han var så ung og bare var en gjetergutt. Samuel sa at de kunne ikke sette seg til bords før den yngste også var der. David ble hentet og da Samuel så ham sa Herren: Stå opp og salv ham! For han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt mellom hans brødre. Og Herrens Ånd kom over David fra denne dagen og siden.


Gud anser ikke mennesker om de er høye og vakre, kloke og kunnskapsrike og med et stort ordforråd. Han anser heller ikke byer om de er store og vakre, har mye kunst og vakre bygninger. Slik var Betlehem en liten og ringe by mot Jerusalem. Men Jesus ville fødes i Betlehem, Davids fødeby, for Han var av Davids hus og slekt. Jesus skulle også kalles Davids Sønn, enda Han var før David og var Guds Sønn fra evighet av. Jesus Kristus fødtes altså i en fattig og ring by, av fattige og ringe foreldre, i en fattig og ring stall, mellom asen og andre husdyr. Men det var noen hyrder ute på marken som observerte hva som skjedde, for de fikk englebesøk der ute på Betlehems marker. De fikk et hjerterørende budskap som skulle forkynnes for alle mennesker, men først for Betlehem!


David som hadde skrevet og profetert så mye om Messias, nå fikk han endelig besøk av Ham i sin fødeby, og hyrdene som var ute og gjette fårene på de samme marker som han selv fikk det samme besøk, for Jesus kommer til alle dem som venter på Ham! Han vil gjerne være den store Glede for den lengtende botferdige sjel. Han vil være en salve mild for det av synden sårede hjerte som kjenner på sorg og smerte. Han vil være den rette leskende drue mot hjertets bitre myrra som ofte faller over oss.


Nå er Betlehem innvandret av hedninger og ugudelige folkeslag, det er få kristne og jøder tilbake, Men Jesus vil i endens tid komme tilbake til sin fødeby! Det er ikke langt fra Oljeberget til Betlehem, slik at når Jesus kommer igjen på Sions berg, så vil alle mennesker på jorden som har gjennomstunget Ham med sine synder, få se Ham i ett nu over den ganske jord, noen til frelse andre til forherdelse i synden, men hele Israel skal bli salig, Rom. 11, 26. Da skal Davids falne hytte gjenreises, Amos 9, 11. Betlehem, Jerusalem, Nazareth og Kapernaum skal alle bli åndelig fornyet og frigjort fra avgudsdyrkelse og hedenskap. På den dag skal alle jordens slekter prise jødene og Israel som Guds folk og land. Løft eders øyne for eders forløsning stunder til. Syndens mørke må vike for Himmelens Konge når Han danner sitt evige Fredens Rike.
Velsignet Jesu fødselsfest til alle lese!

 

                                                                                                      Trygve E. Gjerde.