Til Kong Fredrik I af Danmark.

Forts. fra forrige nr.

 

Derfor, min nådigste Herre, la dette verk være en frukt av troen, Gud til herlig takkoffer, den fangne til trøst og vederkvegelse og oss alle til glede og fryd. Så vil Eders kgl. Majestet til sist både overfor Eder selv og alle, som har rådet Eder dertil, med glede takke og bekjenne, hvor inderlig ondt det ville ha gjort Eders kgl. Majestet, dersom I hadde handlet annerledes.

Kristus, vår Herre og Hjelper, gi Eders kgl. Majestet sin rike Ånd til denne og alle andre saker å gjøre det, som er til Guds velbehag. Amen. Eders kgl. Majestet oppta nådig dette mitt dristige brev på beste måte. For Gud befaler oss således å ha omsorg for oss selv og for andre.

Wittenberg, aftenen før Mikkels dag, 1532.

Eders kgl. Majestets tjeneste villige

                                                                     Dr. Martinius Luther.

Etterord: Luthers brev fikk ingen synlig virkning i den ønskede retning. Neste år, da Christian II ennå søkte å komme i forbindelse med omverden, ble hans fengselsopphold i Sønderborg, Als, gjort strengere. Først under Christian III, sønn av kong Fredrik I, ble det formildet noe.

Han satt altså fengslet fra 1532 til 1550, men bedre kår fra 1544 av. I 1550 ble han overført til Kalundborg slott der han døde i 1559, 79 år gammel. Vi kan nevne at Christian III som i 1521 var prins, deltok på kirkemøtet i Worms og Luthers tale der forandret hans liv. Han ble den som innførte reformasjonen i Danmark og Norge, han var konge fra 1534 til 1559, for Norge fra 1537 - 1559.