Læren om Treenigheten

Fra Johan ArndtPostille.

 

Læren om Treenigheten er grunnlaget for vår Kristendom, for vår hellige kristelige tro. På den er den hele kristelige religion bygd opp. Hvor dette fundament nedrives, forkastes eller fornektes, der blir og den sanne kristelige, saliggjørende tro bespottet, forkastet og fornektet. For er det ikke tre personer i den ene guddom, så blir Guds Sønn fornektet, Han som er den annen person i den ene guddom, og da er det allerede ute med den kristelige tro. Dertil sikter djevelen og driver ivrig kjetterne til å fornekte læren om den hellige Treenighet, for at Kristus Jesus må bli fornektet at Han er Guds Sønn. Og djevelen driver mektig dette sitt verk i jøder, hedninger, tyrker, de nye arianer og antitrinitaner, som fornekter den hellige Treenighet. Der hvor slike folk får inngang og tar overhånd, der er Satans stol og djevelens skole, hvorfra all villfarelse og gudsbespottelse har sitt utspring.

Kjære kristne! Vi bør vite og tro: At Skriftens lære om den hellige Treenighet er den høyeste grunn for vår evige frelse: «Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og den du utsendte, Jesus Kristus,» Joh. 17, 3. Og i 1. Joh. 2, 22 flg.: «Dette er Antikristen, han som nekter Faderen og Sønnen. Den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen.»

Så er og denne tro den høyeste visdom, en kilde for all guddommelig visdom og en hovedkilde for all trøst. Derfor blir vi også døpt på denne tro i den hellige Treenighets navn, i navnet Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds, til offentlig vitnesbyrd og bekjennelse. Og den skiller fra all annen falsk tro, som har sitt utspring av djevelen og ikke av Gud.

På denne tro, at Kristus er Guds Sønn, er kirken bygd og helvedes porter skal ikke få overhånd over den. Matt. 16,18.

Den hellige Treenighet er det aller skjønneste og frydefulleste vesen, som er uatskillelig, udelelig, men dog trefoldig: ett etter vesenet, trefoldig etter personene. Alle tre personer er kun én guddom og ett guddommelig vesen, hvilket er en overordentlig stor hemmelighet som er over vår forstand. «De er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre er ett,» 1. Joh. 5,7. Og den første person heter Gud Fader, den annen Guds Sønn, den tredje Gud den hellige Ånd. Og selv om enhver person kalles Gud og er Gud, så er det dog ikke tre guder, men kun én Gud; for i de tre personer er ett guddommelig vesen. Dette bevitner kraftig den hele hellige Skrift, så vel Det gamle som Det nye testamente.

Og den som ikke tror det, den har fornektet den sanne kristelige tro, har forkastet Guds ord og er et fordømmelsens barn. For ingen kan bli salig uten denne tro, ja, uten denne tro vil heller ikke Gud gjøre noen salig, Joh. 17, 3. Det er prøven — «for at vi skulle ha håp ved tålmodigheten og Skriftenes trøst,» Rom. 15, 4.

Selv om de utvortes egenskaper er felles for alle tre personer, så har dog alle tre personer i den hellige Treenighet lyst til å bevise deres særdeles høye nådegjerninger på det arme, falne menneske, for at det derved måtte atter fornyes til Guds bilde og det evige liv: Altså ville den første person være Fader, den annen person forløser og saliggjører, den tredje person Vår trøster. For likesom i skapelsen mennesket ble skapt av den hellige Treenighets enstemmige råd, da Gud sa: «La oss gjøre et menneske i Vårt bilde, etter Vår lignelse,» 1. Mos. 1,26: Således er også mennesket av den høye, hellige Treenighets betenkte råd blitt forløst, da Gud Herren visselig også da har sagt: La oss forløse det falne menneske og påny oppbygge og plante Vårt tapte bilde i ham, Sal. 2,7.8; Sal. 110; Es. 49,6. Så har da enhver person bevist sin særdeles velgjerning på menneskene.

Den hellige Treenighets egenskaper er oss en stor og herlig trøst. Gud Fader som er av ingen, hverken skapt eller født, uten begynnelse og ende, at Han er fra evighet av Vår Gud og Fader, Sal. 90,3. I Hans evige forsyn er vi innesluttet. Han har fra evighet av født sin evige Sønn av Sitt guddommelige vesen, som er «Hans herlighets glans og Hans vesens rette bilde,» Hb. 1,3. Et lys av lys, en sann Gud av sann Gud, Joh. 1,9, og Han er Vårt liv, for Han er Gud. Og fra disse, Faderen og Sønnen utgår den Hellige Ånd, også en sann Gud, som blir sendt av Faderen og Sønnen inn i de troendes hjerter, for å opplyse, hellige, trøste og styrke dem, og å smykke dem med mange åndelige og guddommelige gaver, som og sukker i oss, Rom. 8,26. Hva for en stor trøst er ikke det, at både Gud Fader og Hans Sønn gir oss deres Ånd og ved den utgyter deres kjærlighet i våre hjerter, ja, ved den Hellige Ånd meddeler oss deres glede og fred — gir et pant på deres hjertelige kjærlighet og et segl, hvormed Gud trykker Sitt bilde i Vårt hjerte.

Likesom man med et segl trykker et bilde i voks, således avbilder seg Gud Fader og Guds Sønn ved den Hellige Ånd i våre hjerter. «På dette kjenner vi at Han blir i oss, av den Ånd som Han har gitt oss,» 1. Joh. 3,24. Vi ser og føler Hans faderhjerte, dvs. Hans hjertelige kjærlighet. Vi ser Hans hullsalige ansikt, dvs. Hans nåde i Vår Herre Jesus Kristus; for Kristus er Faderens ansikt og Hans bilde. Vi føler både Faderens og Sønnens glede i våre hjerter ved den Hellige Ånd. Når nå et menneske fornemmer i Sitt hjerte Guds kjærlighet, Guds glede og Guds fred, så er mennesket en bolig og tempel for den hellige Treenighet. Og da er Guds bilde fornyet i mennesket slik at det bærer den hellige Treenighets bilde.

Se, er det ikke en skjønn, herlig, trøstefull og saliggjørende lære, Vår salighets grunn, den høyeste visdom og den høyeste trøst i himmelen og på jorden? Å få høre om guddommens skjønne, deilige og frydefulle vesen, som har bevist og daglig beviser nådegjerninger på oss arme syndere, for at vi atter måtte bli Guds bilde, ja, et bilde av den hellige Treenighet som bor i oss.

Herren har befalt oss å velsigne sitt folk med den tredobbelte velsignelse i 4. Mos. 6, 24: 1) Gud Fader velsigne deg og bevare deg; - for Faderens embete er å velsigne og bevare barna. 2) Guds Sønn lyse sitt ansikt over deg og være deg nådig; - for Sønnen er vårt lys, Guds nåde og yndest; i Sønnen har vi Guds nåde. 3) Gud den Hellige Ånd løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred; - for Guds rike er fred og glede i den Hellige Ånd, Rom. 14.17.