Evangeliet på Nyttårsdag

Fra Hans Nielsen Hauges Postille

Luk. 2, 21.

 

            Og da åtte dager var til end, og barnet skulle omskjæres, ble også hans navn kalt Jesus, som det var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.

            For ikke den som utvortes er jøde, er derfor en sann jøde, heller ikke er den omskjærelse som skjer utvortes på kjødet, derfor omskjærelse, men den som i det skjulte er jøde, og hjertes omskjærelse i Ånden, ikke etter bokstaven, - en sådan har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Rom. 2, 28 og 29.

            Da vi i vår dags epistel leste: at der ikke er forskjell på jøde eller greker, og at Abraham vet ikke noe av oss, uten vi kommer til ham i tro, og blir ved det Guds sæd, ved Jesu Ånd salvet til et sinn med ham. Dette ser vi og av disse ord, da Paulus sier her: at ikke den åpenbare jøde, utvortes i kjødet er derfor en jøde i Ånden og arving til livet, ikke heller omskjærelsen, som skjer åpenbart i kjødet; men hjertets omskjærelse innen i oss, og skjer ved Den Hellige Ånd, ikke etter bokstavens utvortes vesen, hvis ros ikke er av menneskene men av Gud.

Vi leser og i vårt Evangelium at Kristus ble omskåret, vel utvortes i kjødet, for innvortes i Ånden behøvde Han ikke, det som var hellig og uten synd. Men Han som kom og ble lagt under Loven, ble også omskjærelsens tjener, for at alt skulle oppfylles på og ved ham, og han, som ville innstifte et nyere og bedre sakrament: nemlig dåpen, Han skulle først oppfylle det Gamle og sener innstifte det Nye, så begge kunne bli forlikte på grunn av Ham. Han tok da i akt det utvortes sakrament, og gjorde seg delaktig i alle befalinger, så at vi igjen skulle motta Ham, og bli delaktig i Hans Ånds lydighet. For da Han ble kalt Jesus: dette navn betyr en Frelser, så skulle vi motta Hans frelse, det er da vel å bruke de utvortes midler, ordet og sakramentene, men det hjelper slett ikke noe, dersom ikke troens lydighet kommer til. For ikke den som utvortes (er jøde) (har navn av jøde), er (derfor en sann) jøde, så ikke heller dem som har fått det kristne navn, og bruker de utvortes midler, derfor en kristen, når de ikke er salvet eller døpt med Den Hellige Ånd, at han har avskåret alle de urene synde lyster i hjertet og verdens kjærlighet.

For om noen vil rose seg av kristendommen, da måtte det være langt fra og til skam, uten de kunne rose seg med Paulus av vår Herre Jesu Kristi kors, Gal. 6 Kp. at de var korsfestet for verden, og verden dem igjen. For i Kristus Jesus formår verken omskjærelse eller forhud noe, men et nytt liv eller et nytt åndelig himmelsk sinn, som danner oss til hellige og rettferdige mennesker, derfor må ingen lenger forherde sitt hjerte og motstå Guds Ånd, men tenke på Herrens Ord i Jer. 4. kp. Omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, eller deres syndige kjærlighet som dere motstår min Ånd med så at ikke min vrede skal fare ut som ilden og brenne, og der skal ikke være noen som slukker, for deres gjerningers ondskap skyld, gråt derfor og bøy dere under Herren, så skal Han omskjære deres hjerter, og vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og sjel, så vi må leve og bli av Hans utvalgte til livet, og fryde oss med helliggjort glede. Amen.

 

                                                            Bønn.

 

            Du hellige Gud og kjære Fader, som har elsket oss så høyt at du sendte din Sønn den enbårne, og kalte Hans navn Jesus, som skulle frels ditt folk fra deres synder. Du lot Ham omskjæres i kjødet og derved en begynnelse på lidelsene utøse de hellige blodsdråper, til vår renselse og befrielse fra de evige pinsler. Du allmektige Gud og rettferdige Fader, la du og din Hellige Ånd gjennomskjære vårt hjerte med din straffs ild, så alle våre synds lyster ikke bare måtte bli åpenbart for oss så vi får se dens elendige følger, hvorledes den har beveget din Sønn til å lide for å frigjøre oss, men la dem bli stinkende for oss, tært bort ved din Ånd, i begjæringen, så vi ved den levende tro kunne bli renset, helliggjort som du er hellig, og være kalt i ditt navn, til din ære å gjøre all vår gjerning, som da blir både oss og våre medmennesker til gagn. Amen.