Jesus Kristus er gitt oss til lege og salighetskilde mot sjelens

og legemets nød, især mot arvesyndens dødelige gift.

Fra Johan Arndt Den Sanne Kristendom. Del 1.

 

En stor sykdom trenger et kraftig legemiddel. 2. Menneskenes elendighet er så stor at de ikke kan motta den himmelske legedom, uten Kristus av sin store barmhjertighet selv gir dem kraft til det. 3. Kristus er gitt oss av Gud til en salighets kilde. 4. Når vi derfor bruker ham rett, kan det rådes bot på all vår mangel. 5. De herlige ting oppregnes, som vi får ved Kristus.

I skal drage vann med glede av salighetens kilde, Es. 12, 3.

1. Vår sykdom er over all måte stor, dødelig og fordømmelig, og ingen skapning kan lege den. Derfor trenger vi en stor, høy, guddommelig og evig hjelp og legedom, og den må flyte av Guds blotte nåde og miskunnhet. Den dødelige arvesynd er kommet av djevelens grumme vrede, hat og avind, 1. Mos. 3, 1, derfor må den allmektige Gud lege våre synders dødelige sår med sin nådige forbarmelse. Fordi satan har brukt sin høyeste spissfindighet, treskhet og list til å kunne forgi, døde og forderve oss, så har Gud mot dette, ved sin kjære Sønn, brukt sin høyeste visdom til å lege, levende- og saliggjøre oss. Derfor har han gjort Kristi dyrebare blod til vår legedom og renselse av all synd. Hans levendegjørende kjød har han gjort til vårt livs brød, hans hellige sår til våre sårs legedom, hans hellige død til å bortta vår timelige og evige død. 1. Joh. 1, 7. Ap. Gj. 20, 28 m. fl.

 

2. Denne kostelige legedom kan vi nå ikke av vår egen kraft og evne motta og bruke, for vi er altfor svake til det. Av naturen motstår vi denne himmelske legedom. Derfor må du, o trofaste og saliggjørende lege, ikke vente på vårt komme, for da blir vi aldri sunne og helbredet. Men dra du oss til deg. Høys. 1, 4. Løs du oss helt fra oss selv og ta oss ganske til deg, så vi kan bli helt helbredet. Lar du oss ligge i vår sykdom, da må vi forderves i evighet. Derfor omvend du oss, Herre, så blir vi omvendt. Leg du oss, så blir vi legt, frels oss, så blir vi frelst, for du er vår ros. Jer. 17, 14 og 31, 18. Inntil du kommer med din barmhjertighet, må jeg bli i min sykdom og i døden. Inntil du gjør meg levende, holder dødens bånd meg fanget. Derfor roper David: Gud, skynd deg til meg! Du er min hjelper og befrier, Herre, vent ikke! Sal. 70, 6. Kjære Herre. skulle ikke din barmhjertighet være sterk nok til å hjelpe meg arme, svake menneske, som ikke kan hjelpe meg selv? Skulle ikke du være så vennlig at du vil komme til meg, da jeg ikke kan komme til deg? Har ikke du først elsket meg, før jeg elsket deg? 1. Joh. 4, 10. Er ikke din barmhjertighet så sterk at den har overvunnet deg selv, har naglet deg selv til korset og senket deg ned i døden? Hvem er så sterk at han kan overvinne deg, du sterke Gud, uten din barmhjertighet? Hvem har makt til å fange og binde deg, til å korsfeste og døde deg, uten din kjærlighet, som du elsket oss med, da vi enda var syndere og døde i synden? For du ville heller li død, enn at vi skulle evig bli i døden og helvede. Din barmhjertighet har gjort og gitt oss deg ganske til vår egen. For oss er du født da du ble et lite barn. Oss er du gitt, da du ble et offer, da Gud ga deg som et lam for oss alle, og forærte oss alle ting med deg (Es. 9, 6). O, hvilken stor gave. Du er oss en guddommelig foræring og vår eiendom.

 

3. O Guds barn, gi nå akt på Guds visdom. Gud har ved dette evige gode, som han har foræret oss, gjort seg til vår egen for at han ved det ville gjøre oss til sine egne. For den som tar imot denne høye gave og foræring, blir ved dette giverens egen. Liksom vi med stor flid nytter vårt timelige gods, så er Kristus blitt vår egen at vi kunne bruke ham til vår salighet, som vi trenger ham til. Du kristen sjel, se derfor til at du bruker ham til et legemiddel for din sjel, til din åndelige mat og drikke å vederkvege deg med, til en salighets- og livs kilde mot din sjeletørst. Bruk ham til ditt lys i mørket, til din glede i bedrøvelse, til din talsmann, verge og forsvar mot dine anklagere, til din visdom mot din uforstand, til din rettferdighet mot din synd og til hellighet mot din uverdighet. Bruk ham til gjenløsning fra ditt fengsel, til en nådestol mot din anklage, til en avløsning mot Guds strenge dom og til fred og ro mot din engstelige samvittighet. Bruk ham til seier mot alle dine fiender, til ditt forsvar mot alle dine forfølgere, til din sjels brudgom mot alle som vil trenge og skille deg fra ham, til din midler mot Guds strenge vrede, til ditt offer for dine synder og til din styrke mot din skrøpelighet. Bruk ham til din vei mot din villfarelse, til din sannhet mot all løgn, til ditt liv mot døden, til din rådgiver mot din dårlighet og rådvillhet, til din kraft mot din avmakt og til din evige fader i din umyndighet. Bruk ham til din fredsfyrste mot dine motstandere, til din del og løsepenge for din gjeld, til din æres krone mot din forsmedelse, til din lærer mot din uvitenhet, til din dommer mot dine voldsmenn, til din konge mot djevelens rike og til din evige yppersteprest, som skal be for deg.

 

                                                                                                                 Siste del n. nr.