Jesus Kristus er gitt oss til lege og salighetskilde mot sjelens og legemets nød, især mot arvesyndens dødelige gift.

Fra Johan Arndt Den Sanne Kristendom. Del 2

 

4. Fromme kristen, til det er Kristus deg skjenket og gitt. Be du kun daglig Gud at du må bruke ham til det, og at han i deg må således oppfylle sitt saliggjørelses embete. For når han er din legedom, da blir du sunn og helbredet. Når han er ditt brød, da kan din sjel ikke hungre.

 Er han din salighets kilde, da kan din sjel ikke tørste. Er han ditt lys, da kan du ikke bli i mørke. Er han din glede, hvem kan da bedrøve deg?

Er han din sannhet, hvem vil da forføre deg? Er han din kraft og kjempe, hvem vil da overvinne deg? Er han din vei, hvem vil da forville deg? Er han ditt liv, hvem vil da døde og myrde deg?

Er han din visdom, hvem vil da bedra deg? Er han din „rettferdighet, hvem vil da fordømme deg? Er han din hellighet, hvem vil da forskyte deg?

Er han din gjenløser, hvem vil da holde deg fanget? Er han din fred, hvem kan da uroe deg? Er han din nådetrone, hvem vil da fordømme deg? Er han ditt forsvar og den som fekter for deg, hvem kan da skade deg?

Er han din brudgom, hvem vil da skille deg fra ham? Er han din del og løsepenge, hvem vil da kaste deg i fengsel? Er han din æres krone, hvem vil da forakte deg?

Er han din lærer, hvem vil da lære eller dadle deg? Er han din dommer, hvem vil da undertrykke deg? Er han din forliker, hvem vil da føre deg i unåde hos Gud? Er han din midler, hvem vil da gjøre Gud til din fiende?

Er han din talsmann, hvem vil da anklage deg? Er han din Immanuel, hvem vil da være mot deg? Er han din konge, hvem vil da støte deg ut av hans rike?

Er han din yppersteprest, hvem vil da forkaste hans offer og forbønn? Gjør han deg salig, hvem vil da gjøre deg usalig? Kan du noen tid få en større gave og foræring? Denne gave er større og viktigere enn du selv og alle mennesker. Den er større enn all verden og dens synder, jammer og elendighet. Kristus er helt blitt vår egen med sin guddom og manndom. Vi har ved synden mistet vår høyeste skatt og det høyeste evige gode, som er Gud selv. Men Gud har gitt oss dette igjen i Kristus og i ham selv. Derfor heter han Immanuel, at vi i Kristus skal ha både en Gud og en bror. Es. 7, 14.

 

Kjære kristen, se hvilket stort og uendelig gode du har i Kristus mot all din jammer og elendighet. Kan du lære rett å forstå det, da kan ingen ulykke bli deg for besværlig og intet kors for tungt. Kristus er alt for deg, og i ham er allting ditt, for han selv er din egen, Ikke bare den korsfestede Kristus, men også den Kristus som er herliggjort, med all sin herlighet.

Til de troende sier Paulus: Alle ting hører eder til, Enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas. Enten det er verden eller livet eller døden. Enten det er det som nå er, eller det er det som kommer. Alt hører eder til, og I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. 1. Kor. 3, 22. O vi arme, elendige, forskutte, forbannede og fordømte syndere. Hvordan skal vi få en så usigelig rikdom og gave?

 

5. Du, Herre Jesus, er blitt Herren vår rettferdighet. Du er blitt en megler mellom Gud og menneskene, vår evige yppersteprest, Herrens salvede og et ubesmittet og uskyldig lam. Du er vårt forliksoffer, lovens oppfyllelse, patriarkenes lengsel, profetenes rådgiver, apostlenes og evangelistenes lærer og alle bekjenneres lys. Du er martyrenes og blodvitnenes krone. helgenenes pris, de dødes oppstandelse, den førstefødte av de døde, de saliges herlighet, englenes glede og de bedrøvedes trøster. Du er synderes rettferdighet, de fortrengtes håp, de elendiges tilflukt, de fremmedes vokter, utlendingers reisevenn, villfarendes vei, de forlattes hjelp, de svakes kraft og de enfoldiges beskjermer. Du er de oppriktiges styrke, de rettferdiges lønn, kjærlighetens ild, troens begynner, håpets anker, ydmykhets lilje, saktmodighets rose, dydenes rot og tålmodighets speil. Du er bønnens opptenner, sunnhetens tre, salighetens kilde, livets brød, kirkens hode, sjelens brudgom, en kostelig perle, salighets klippe, en levende hjørnestein, en arving over alle ting og ærens konge. Du er verdens salighet, helvedes overvinner, fredens fyrste, den sterke løve, en evig fader, en ledsager inn i det evige fedreland, rettferdighets sol, den klare morgenstjerne og det himmelske Jerusalems uutslokkelige lys. Du er det evige lyses glans, et ubesmittet speil, den guddommelige majestets glans, den faderlige godhets uttrykte bilde, visdoms skatt og evighets avgrunn. Du er en begynner uten begynnelse, det evige ord, som bærer alle ting, en bredhet og vidhet som omfatter alle ting, et liv som levendegjør alle ting, et lys som opplyser alle ting, en sannhet som dømmer alle ting, et råd som regjerer alle ting og en rettesnor som jevner alle ting. Du er den miskunnhet som oppholder alle ting, og et alminnelig begrep på alt fullkomment godt. Se, det er den store og uendelige gave, som Gud har foræret de dødelige mennesker.

                                                                    Bønn.

Hellige, evige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, du har overflødig vist din visdom, idet du sendte oss din sønn for å tilintetgjøre satans list. Jeg takker deg hjertelig for din usigelige store gave, ved hvilken jeg er blitt hjulpet av all min jammer, mangel og elendighet. Men, o Herre, min fordervelse og lathet gjør at jeg ikke tar den salighet du skjenker, så i akt, og ikke gjør meg den så nyttig som jeg skulle. Du har gitt meg en lege og et legemiddel, men allikevel er jeg alltid syk. Fengselet er åpent, men enda er jeg fanget. Jeg har fått frihet, men likevel er jeg en syndens tjener og -trell. Lyset er kommet i verden, og jeg blir enda i mørket, og elsker mørket mer enn lyset. Jeg har fått livet, og blir fremdeles i døden. Akk, min trofaste Fader! Til all din uforskyldte nåde skjenk meg også denne nåde, at jeg ikke med verden må bedra meg selv og tro at Kristus er blitt min salighet, lys, liv, sannhet og saliggjører, når jeg ennå med vilje blir i min fordervelse, mørke, død, løgn, forfengelighet og ugudelighet. For lyset kan jo ikke ha samfunn med mørket, eller Kristus med Belial. Gi meg også den nåde rett å føle hvor elendig, fattig, blind og naken jeg er, og å fatte Kristus i en hjertelig tro, ham som du har skjenket oss til en alminnelig frelser fra all nød. Herre Jesus, om jeg bare kan fatte deg med en svak og skjelvende hånd, så forsmå allikevel ikke den som du utøste ditt blod for. Vær du min rettferdighet, når synden og mitt hjerte fordømmer meg! Vær du mitt lys når jeg sitter i mørke! Vær du mitt liv i døden, min kraft i skrøpelighet, min glede i lidelser og min talsmann mot satans anklage! Vær du min. konge og beskytter mot all fiendtlig makt, list og ondskap, og min rådgiver i min urådelighet! Og endelig, min brudgom, redd den sjel, som du har trolovet i nåde og barmhjertighet, fra alt ondt, og hjelp den til ditt evige og himmelske rike! Gjør det for ditt embetes og navns skyld, min Frelser og min Jesus! Amen.